[zaloguj się]

LANTGRAF (92) sb m

lantgraf (44), lantgraw (40), landgraf (5), langraw (1), landgrof (1), landgrow (1); landgraf StryjWjaz, StryjKron; lantgraſ : lantgraw : landgraf : langraw : landgrof : landgrow BielKron (44 : 40 : 3 : 1 : 1 : 1).

-f- (41), -ff- (9).

lan- (83), lån- (9); lan- StryjWjaz; lån- StryjKron; lan- : lån- BielKron (82 : 8). ◊ -graf (37), -gråf (10); -gråf StryjWjaz; -graf : -gråf BielKron (37 : 9). ◊ -graf- (39), -gråf- (4); -gråf- StryjKron; -graf- : -gråf- BielKron (38 : 3); o prawdopodobme jasne (tak w grof).

Fleksja
sg pl
N lantgraf
G lantgrafa lantgraſ(o)w
D lantgrafowi
A lantgrafa
I lantgraf(e)m

sg N lantgraf (48).G lantgrafa (12).D lantgrafowi (8).A lantgrafa (18).I lantgraf(e)m (5).pl G lantgraſ(o)w (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIII w.

Tytuł udzielnego władcy feudalnego używany w Niemczech od XII w, (z niem. Landgraf); comes provincialis Cn (92): były wſzytcy Kſiążętá przynim o krom Sáſkiego/ y Lántgráwá/ y Luneburſkich/ y Brándeburſkich Kſiążąt BielKron 207v; A ták Lángraw imieniem Vlriká Wirtemberſkiego kſiążęćiá/ záſtáwił inne imienie BielKron [211]v; Vlrikus y Lántgráw niemáią żadnych buntow ſtroić przećiw Ferdynándowi/ [...] máią też iácháć do Krolá/ Lántgráw y Vlrikus przeprośić go BielKron 212v; Krfierſt mu Stryiec/ Lángráw Szwágier/ ktemu iedney wiáry BielKron 227v; Woiewodſtwo Reńskie/ ieſt imię doſtoieńſtwá y vrzędu/ kthore Ceſárzowie niegdy fundowáli y nádáli/ iáko ſą imioná Lánthgráfow/ Márſzáłkow/ Burgrábiow/ Grábiow. Woiewodá Reńſki z drugimi Ceſárzá wybiera. BielKron 288, 205v, 206v [2 r.], 207 [2 r.], 208 [2 r.], 209v (79).

W połączeniu z przymiotnikiem od nazwy landgrafstwa [lantgraf + przymiotnik (6), przymiotnik + lantgraſ (2)] (8): Látá 1341. Poſłał Káźimierz dziewoſłęby do Háſkiego Lándgráfá o corę iego Adleydę BielKron 374v, 202v, 206, 206v, 211v, 302, [332]v; StryjKron 295.

W połączeniu z imieniem własnym [lantgraf + imię (3), imię + lantgraf (2)] (5): Potym oni ſześć Ellektorow wypráwili do Ceſárzá z dobrą nowiną/ pięćioro Rzeſkich kſiążąth/ [...] Wilhelmá Lándgrofá ſthárſzego/ y Kſiążę Anháltſkie. BielKron 330v; Lándgrow Kſiążę Heſkie Wilhelm BielKron 331v, 184, 205v; W Wáhiku Philip Lándgraff witał go przyſtoynie StryjWjaz B.

Cf LANCGRABIA

ZZie