[zaloguj się]

MĘDREK (80) sb m

e jasne.

Fleksja
sg pl
N mędrek mędrkowie
G mędrka mędrk(o)w
D mędrkowi mędrk(o)m
A mędrka mędrki
I mędrki(e)m mędrkami, mędrki
V mędrku mędrkowie

sg N mędrek (15).G mędrka (1).D mędrkowi (1).A mędrka (2).I mędrki(e)m (1).V mędrku (2).pl N mędrkowie (23).G mędrk(o)w (19).D mędrk(o)m (5).A mędrki (6).I mędrkami NiemObr (2), mędrki (1) RejKup.V mędrkowie (2).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIIXVIII w.

1. Peior. Człowiek bezpodstawnie uważający się lub uważany za mądrego; sciolus Calep, Cn; qui sapiens sibi videtur Cn (74): Rychley mędrek przez kij skocży [ = znajdzie się w trudnej sytuacji] RejJóz D5v; Zwłáſcza [osadzę piekło] ktemu temi mędrky Co to mayą rozum pretky RejKup x5, x4v; Kryſtus Pan áby nas ſtale w piſmiech ſpráwił/ Tedy ie w przypowieſciách tu mędrkom zoſtáwił. Aby ſłyſząc nie mogli nic rozumieć o tym LubPs gg2; RejFig Bb7v; RejZwierz 57; Calep 955a; Niechćiej być mędrkiem więcey niżeli potrzebá LatHar 372 marg.
a. O uczonych, filozofach, pisarzach z pozycji negującej ich rzeczywistą mądrość lub ich kompetencje; argutator Calep, Cn; sophista (sophistes) Mącz (55): A ták oni mędrkowie co wypiſowáli/ Rozlicżne ſwieckie burdy y iáko pływáli/ Po morzu y gdzye Scillá y Kárybdis bywa/ [...] Owa niebo y zyemię piſmy pokryſláli/ Okázuiąc rozumy dziwy wymyſláli. RejWiz 5; GrzegRóżn O2; Mącz 402c; Prot A3v; iż wam oznaymię táiemnice woley á przeźrzenia kroleſtwá iego ſwiętego/ cżego oni záſlepieni mędrkowie nigdy mieć áni znáć nie mogą. RejPos 289, 168, 209, 214, 227v, 231 (14); RejZwierc 9v, 10; Zá iych świádectwem / bezpiecżniem niektore słowá/ abo y wirſze całe od Heretykow podrzucone/ álbo od głupich piſarzow/ lub od mędrkow wmieſzáne/ powyrzucał. BudNT przedm d2, przedm b6v [2 r.], b7, b7v; CzechRozm 159; Wierz mi że ći Sárniccy ćwicżenia Polſkiego/ Celuią wiele mędrkow tám z Rzymu wáſzego PaprPan T2v, S4v; NiemObr 142; Calep 93b.

W połączeniu szeregowym (1): A oni mędrkowie/ oni Biſkupi/ oni Fárizáyſcy doktorowie/ z dáleká iáko Thurowie/ potrząſáiąc porożym ſwoim/ chodzili od tego. RejPos [290].

Wprzeciwstawieniu: »mędrek ... prosta(cze)k (a. ludzie prości)« (11): Iż odiąwſzy mądrość od mędrkow dam ią proſtacżkom. RejAp 104; RejPos 159v [2 r.], 160v, 235v marg, 277 marg, 287v, 288v, 289v marg; NiemObr 143, 179.

W charakterystycznych połączeniach: leda mędrek, nędzny (4), niewierny, pyszny, zaślepiony, żydowski; mieć (się) za mędrka (2).

Wyrażenia: »mądrość mędrkow« (3): Gdyż záwżdy obiecował poháńbiáć á poſromacáć mądrość mędrkow tákich/ ktorzy to o ſobie wiele mnimáią á rozumieią/ nic nie pomniąc ná Páná ſwego RejPos 201v, 17v, 227v.

»mędrek świata tego (a. tego świata)« (17): Gdyż oto tákowe vbożuchne národzenie iego/ v ludzi niewiernych obráżeniem ieſt/ á v mędrkow ſwiátá tego ieſt poſmiewiſkiem. RejPos 17v, 159v [2 r.], 160, 233, 235v [2 r.], 287v (14); NiemObr 179; ArtKanc L2v; Táką tedy Philoſophią Apoſtoł potępia/ ktora wiárę Chrześćijáńſką wywroćić vśiłuie: á nie tę która iey náprzećiw mędrkom tego świátá broni. WujNT 699. [Przydawkaświata tegow RejPos występuje bardzo często przy różnych rzeczownikach].

Szeregi: »mędrek a chytrzec« (1): Iż dzyękuię tobie Boże Oycże/ iżeś zákrył á odiąłeś ty táiemnice Boſkich ſpraw ſwoich od mędrkow á od chytrcow ſwiátá tego/ á dałeś ie zrozumieć proſtacżkom á málucżkim. RejPos 287v.

»mędrek a (nie) doktor« (2): iáko tu Ewányeliſtá piſze/ iż nie vmieli przed nim nie wſzyſcy mędrkowie oni/ á doktorowie oni żydowſcy w Dámáſzku RejPos 283v, [290]. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.].

»filozof i mędrek« (1): Filozofom y pyſznym mędrkom ſwiátá tego/ Zákryłeś táiemnośći kroleſtwá wiecżnego ArtKanc L2v.

»mędrek a nauczony w zakonie« (3): Gdyż piſze Ewányeliſtá/ iż tám byli wſzytko mędrkowie á náucżeni w zakonie/ á wżdy wſzyſcy zámilknęli/ á nie vmieli dáć ná to odpowiedzi żadney. RejPos 231v, 235, [308].

»mędrek, (a, albo) wymyślacz« (6): O nędzny mędrku/o nędzny wymyſlácżu/ ieſzcżećby to máło ná tym by ſie ſwiát poſmiewał s ciebie RejPos 288v, 233, 235v [2 r.], [290]v; RejZwierc 11v.

b. Dowcipniś (1): Iechał tákież przez niepomnię ktore miáſto cżłowiek otyły/ á iákiś mędrek vźrzawſzy on iego wiełki brzuch/ powiedział/ Drudzy ludzye zá ſobą ſumki noſzą/ ále ie then ma przed ſobą GórnDworz Qv.
2. Człowiek sprytny, chytry, przebiegły, podstępny; artifex, captiosus, veterator Mącz; vafer Modrz; argutulus Cn (6): Mącz 35b, 491b; Rad vyrzę ty Obrzymy ktorzy im zdołáią/ Bá y mędrki tákowe co ie oſzukáią PaprPan O4; inácżey ſobie trzebá pocżynáć przećiwko Vliſseſowi onemu chytremu mędrkowi: á inácżey przećiwko Aiáxowi/ choćia wielkiemu meżowi [!]/ ále nieták fortelnemu. ModrzBaz 112v; KlonFlis H2.

mędrek na co (1): Artifex ad corrumpendum iudicium, Mędrek ná skażenie ſądu. Mącz 16d.

Synonimy: 1. chytrzec, dowcipnik, sofista, wymyślacz; 2. chytrek, ćwik, lis, matacz.

Cf KRASOMĘDREK, MĄDRY, MĘDRELA, MĘDROSZKA, MĘDRZEC

ZZa