[zaloguj się]

MIĘSISTY (23) ai

mięsisty (20), miesisty (3); mięsisty : miesisty GlabGad (7:1), Mącz (8:1), Calep (1:1).

e jasne.

sup nåjmiesistszy (1).

Fleksja
sg
mNmięsisty fNmięsistå, mięsist(a) nNmięsist(e), nåjmiesistsz(e)
A A Amięsist(e)
pl
N subst mięsist(e)
A subst mięsist(e)

sg m N mięsisty (6).f N mięsistå (1), mięsist(a) (5).n N mięsist(e), nåjmiesistsz(e) (3).A mięsist(e) (2).pl N subst mięsist(e) (5).A subst mięsist(e) (1).

stp, Cn notuje, Linde XVII (z Cn) – XVIII w.

Przymiotnik odmięso:
1. Od znacz. ‘miękkie części ciała ludzkiego i zwierzęcego’; zawierający dużo mięsa, składający się z mięsa, umięśniony, gruby, tłusty; carnosus Mącz, Calep, Cn; torosus Mącz, Cn; obesus, opimus, succulentus Mącz; carneus Calep; carnulentus, corpulentus, musculosus, pulposus Cn (19): ta riba [torpus] ieſt barzo mięſiſta FalZioł IV 40b; Ale gdy twarz będzie rumiana okrągła, wcżas mięſiſta [...]. Takowy też muſi być dobry. GlabGad N3, B3; Femen, [...] Wnetrzna á zádnia część mięśiſta ciáłá począwſzy od kroku áż do kolan/ Zádek/ Posladek. Mącz 120c; Pulpa leporina, Gdzie naymieśiſtſze meyſce yeſt w záyącu. Mącz 331a, 39a, 331a, 460a [2 r.], 466d; Calep 166b, 167a.

W przeciwstawieniach: »mięsisty ... snchy (2), chudy« (2): Vdy też mięſiſte, mocznego/ ſmiałego/ á pyſznego cżłowieka vkazuią, zaſię chude á ſuche mgłoſć y cichoſć znamionuią. GlabGad P6, N4.

W charakterystycznych połączeniach: bark mięsisty(-a, -e), ciało (część ciała) (2), głowa (3), goleń, kolano, mieſsce, ramię, ryba, twarz, udo; barzo mięsisty, wczas.

Szeregi: »kościsty i mięsisty« (2): iż [k]to ma miąſſze ramiona y barki, to ieſt koſciſte y mięſiſte, taki też muſi być mocny GlabGad P, P6v.

»miąższy a mięsisty« (1): Kolana miąſſze á mieſiſte cżłowieka ſwiebodnego znamionuią GlabGad P6. [Ponadto przy innym szeregu 1 r.].

»wielki a mięsisty« (1): Przeto v kogo ieſt wielka á mięſiſta głowa znamionuie cżłowieka leniwego á złey complexiey ku rozumowi GlabGad B3v.

Przen: Podatny na działanie łaski bożej, dobry (o sercu) (1):

W przeciwstawieniu: »kamienny ... mięsisty« (1): Day nowe ſerce y nowego ducha: á oddal kámienne/ á day mięśiſte ſerce SkarKaz )(3v.

2. Przymiotnik odmięso” ‘ciało’: cielesny, materialny, zmysłowy (2): Corporeus, Cielyſty/ Mięśyſty/ Widomy. Mącz 66b.
Szereg: »kościsty i mięsisty« (1): iż kośćiſte y mięśiſte ćiáło ſwoie prawdźiwie przez zámknione drzwi y mury y śćiány wnieść/ y poſtáwić ſię w śrzodku vczniow z nim raczył. SkarKaz 204a.
3. Przymiotnik odmięso” ‘miąższ owoców’: duży, zawierający dużo miąższu (2): WIſnie białe ſą mięſiſte/ cżyrwone FalZioł III 21b.
Szereg: »wielki, mięsisty« (1): Aquitanica cerasa, Wielkie mięśiſte wiśnie. Mącz 48b.

Synonimy: 1. krępy, miąższy, tłusty, tyłowity; 2. cielesny, materyjalny, widomy.

RS