[zaloguj się]

[MODLONY part praet pass impf

Fleksja

N pl m pers modleni.

stp, Cn, Linde brak.

Proszony, blagany, czczony:
Szereg: »modlony a wzywany«: A nad to co więcey ieſſcze ieſt/ święćy vmarli/ a pod czas ich obrazy a słupy/ podług nauky Papieſkiei/ nietylko za poſrzedniky [...]/ ale teſz y za ſame pomocniki/ ktorzyby dać mogli oco ich prosiemy/ modleni a wzywani bywaią/ a przes to modlenie/ iedynemu Bogu wſſechmogącemu ktoremu tylko ſamemu modlić ſię mamy/ zwielkiem bluznierſtem porownani. UstKościel 78v.

Synonimy: błagan, czczon, proszony.

Cf MODLIĆ]

FP