[zaloguj się]

OJCZYSTY (161) ai

ojczysty (159), oćczysty a. occzysty (2); ojczysty : oćczysty a. occzysty ZapWar (7:2).

o jasne.

Fleksja
sg
mNojczysty fNojczystå nNojczysté
Gojczystégo Gojczystéj Gojczystégo
Dojczyst(e)mu Dojczyst(e)j D
Aojczysty, ojczyst(e)go Aojczystą Aojczysté
Iojczystym I Iojczystym
Lojczystym Lojczystéj Lojczystym, ojczystém
pl
N subst ojczyst(e)
G ojczystych
D ojczystym
A subst ojczysté
I f ojczystémi
L ojczystych
inne formy
pl I m i n - ojczyst(e)mi

sg m N ojczysty (2).G ojczystégo (10); -égo (2), -(e)go (8).D ojczyst(e)mu (2).A ojczysty (5), ojczyst(e)go (1).I ojczystym (1).L ojczystym (4).f N ojczystå (1).G ojczystéj (9); -éj (4), -(e)j (5).D ojczyst(e)j (1).A ojczystą (7) [w tym: -a (2)].L ojczystéj (3); -éj (2), -(e)j (1).n N ojczysté (2); -é (1), -(e) (1).G ojczystégo (32); -égo (2), -(e)go (30).A ojczysté (17); -é (1), -(e) (16).I ojczystym (3).L ojczystym (1) LibLeg, ojczystém (1) KochFr.pl N subst ojczyst(e) (5).G ojczystych (22).D ojczystym (2).A subst ojczysté (22); -é (11), -(e) (11).I m i n ojczyst(e)mi (1). f ojczystémi (2); -émi (1), -(e)mi (1).L ojczystych (5).

stp, Cn notuje, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) – XIX w.

1. Przymiotnik odojczyzna” ‘kraj, z którego się pochodzi; patrius Modrz, Cn; genitalis, natalis, nativus Cn (31): iego [Władysława Warneńczyka] poświęconé Kośći nie ſą w oyczyſtym grobie położoné KochFrag 43; Ormiánom grzyby po potopie zroſły/ Gdy ſię im wody z oycżyſtych gor znioſły KlonFlis C.
Wyrażenia: »ojczysty brzeg« (1): Dodayćie mu [mężowi] ták ſczęśliwégo biegu/ Ze wrychle ſtánie ná oyczyſtym brzegu. KochPieś 20.

»ojczysty(-a) kraj, kraina« [szyk 4:3] (4:3): BielKron 449; Zátym pożégnawſzy ſye z kráiem oyczyſtym Syn Izáków nád Nilem śiadł przeźroczyſtym KochPs 158, 68; StryjKron 46; KochPam 80; GrochKal 7; IVſz vdátny Pánicże zacnych przodkow Synie Zdrowoś wrocon/ Bog zdárzył/ oycżyſtey kráinie. RybWit [A2]v.

»ojczyste miejsce« [szyk 3:3] (6): Mizerna á vtrapioná była ná ten cżás rzecż poſpolita w Niemcech/ [...] gdzieby iey nigdy pogáńſki nieprzyiaćiel thák bárzo nieſkáźił/ iáko ſie oni ſámi ſkáźili/ niemáiąc przodkiem bacżenia ná mieyſcá oycżyſte/ w kthorych ſie porodzili/ y wychowáli z oycow/ z Dziádow/ z Prádziádow BielKron 237, 170v, 244, 248v, 401; Snádnie pziydziem [!] ku obronie/ kiedy będzie zgodá/ Pámiętáiąc ná ſwe ſtárſze/ y mieyſce Oycżyſte. BielSpr b2v.

Przen (5): Y teraz po ześćiu twoim Neryne płácżliwa/ Zápomniawſzy wod oycżyſtych/ práwie ledwo żywa/ Siedźi ná piaſcżyſtym brzegu Amphitry ſrogiey KlonŻal B3; Niechcąc ſtárſzych ſwych ſłucháć/ ná błędy wpadáią/ A zá tym pożądny port Oyczyſty mijáią. ZawJeft 35.
a) O niebie (2): Błądząc/ ocży wznośiemy/ Ku Oycżyſtym przyłogam/ Gdźieś ty krol krolom/ y Bog inſzym bogom GrabowSet M3v.
Wyrażenie: »miesca ojczyste« (1): Ale cżłeku/ ktorego duſza poſzła znieba/ Otim cżuć/ otim myſlić uſtawicżnie trzeba/ Iakoby ſię mogł wrocić na mieſca oycżiſte/ Gdzie ſpolnie przebywaią duchy wiekuiſte. KochSat 84.
b) O ziemi (1):
Wyrażenie: »ojczyste kraje« (1): niech mię ſtráchu pełna łodź/ bárzo groźney wſzelkim ſtanom śmierći/ z oycżyſtych źiemie tey kráiow nie porywa LatHar 641.
a. W odniesieniu do kraju ojczystego jako organizmu politycznego (10): Wáſzá Kró: M. tedy [...] przyiąć to będźieſz raczył odemnie [...] iáko Máieſtat Królewſki/ y ſerce poważné/ zwykło prziymowáć od tych/ którzy dobro poſpolité/ y ſławę oyczyſtą/ wiecznie/ [...] czym mogą podpiéráią. OrzJan 4.
Wyrażenia: »dobra, skarby ojczyste« [szyk 1:1] (1:1): [Co Turkowi na przeszkodzie] zaż źiemiá Węgierſka/ głowá dóbr oyczyſtych korony Polſkiéy: ſkarb téy Rzeczypoſpolitéy OrzJan 85; K temu iż ná dobrym vżywániu dárow miłego Bogá y ſkárbow oyczyſtych/ wſzytko należy: bo zá tym ku dobremu iey/ y ku zátrzymániu drogich wolnośći náſzych/ wſzytkoby ſię obracáło. VotSzl D4.

»prawa ojczyste« (1): Komu dowćipu równo z wymową doſtáie/ [...] Niechay czyni porządek/ roſtérkóm zábiéga/ Praw oyczyſtych/ y pięknéy ſwobody przeſtrzéga. KochPieś 51.

»ojczysta służba« [szyk 1:1] (2): Skoroś tedy Oyczyſté ſłużby złożył z śiebie/ Wźiąłeś przed ſye ſwé rzeczy KochPam 84; Drugi ſtimulus narodowi náſzemu ſzlácheckiemu do ſłużby oyczyſtey/ [...] zda mi ſię być potrzebny ten/ áby [...] VotSzl C2v.

»ojczysta(-e) swoboda, wolności« [szyk 1:1] (1:1): Kto wolnosći oyczyſtych ſtátecznie przeſtrzega? Prot B2; KochFrag 29.

»ziemia ojczysta« = solum patrium Modrz, Cn; genitalis terra, genitale a. natale solum, natalis humus Cn (1): á tym ſpoſobem źiemię oycżyſtą nie pomáłu zwoiowawſzy/ ludźiom krzywd nácżyniwſzy/ [ludzie szlacheckiego stanu] wyieżdzáią przećiw nieprzyiaćielowi ModrzBaz 102v.

W przen (1):
Wyrażenie: »ociec ojczysty« (1): iákóż iednák powagą y máieſtatem Królá Iego M. Zygmuntá I. páná mądrégo y oycá oyczyſtégo/ wieleſmy rzeczy między królmi wielkimi záſzłych/ częſto vćiéráli y vmarzáli OrzJan 51.
2. Przymiotnik odociecw znacz. podstawowym; paternus JanStat, Cn; patrius, patritus Cn (4):
a. W odniesieniu do mężczyzny (2):
α. Odnoszący się do ojca jako podmiotu działania (1): Bo ácz kto bywa w piękné zwyczáie ozdobny/ Rad nierad vléc muśi/ choć y człowiek godny: Gdy z przywáry oyczyſtych złych ſpraw ieſt wiádomy GosłCast 33.
β. Pozostający z ojcem w stosunku pokrewieństwa (1):
Wyrażenie: »pokolenia ojczystego« (1): tedy tá [żona] będźie winná z przyiaćiołmi ſwémi/ namniéy dwiemá/ z pokolenia oyczyſtégo [ex linea paterna JanStat 444] krewnych zezwolić ná tákowy zapis. SarnStat [630].
b. W odniesieniu do samca zwierzęcia; cechujący ojca (1): ZAcni ſie ludźie rodzą tákże z Zacnych/ Znáć w koniách ſztuki oyczyſte/ lękliwych Mężna Orlicá gołębi nie rodźi SzarzRyt B4v.
c. Od znacz. ‘Bóg jako ojciec ludzi’: będący ojcem (1): Twemi ia/ Pánie/ będąc vpewniony Obietnicami/ [...] Bać ſie nie będę [...]. A záwſze ćiebie/ o ſtrożu moiego Zywotá/ chwalić będę oyczyſtego SzarzRyt B.
3. Dziedziczony, odziedziczony po ojcu lub przodkach; rodzinny; patrius Mącz, PolAnt, Modrz; paternus Vulg, JanStat; patrimonialis JanStat, Cn; familiaris Mącz; haereditarius, paternalis JanStat (122): POſtánowiwſzy Krol [Jagiełło] wſzyſtko porządnie w Krákowie w máłey Polſzcze y w oyczyſtey Litwie/ ćiągnął w Srodopośćie do wielkiey Polſki StryjKron 477; OrzJan 51.
Wyrażenia: »ojczysty(-e) Bog (a. bożki)« (2): Lecz to przed tobą wyznawam; że według ſekty ktorą zową kácerſtwem/ ták ſłużę Oycu (marg) oyczyſtemu. 2 L.G.S. (–) Bogu memu WujNT Act 24/14; GosłCast 19.

»część (a. cząstka) ojczysta« (5): yakom ya nye poszyąthl Cząsthky dzyedzyczney oczczysthey napyelaskowye ⟨slyachethney katharzyny⟩ ZapWar ? nr 2116; wziącz ma pan Stanyslaw oth bracziey swey polovyczą zassyewku s ych częsczi oyczysthych. ZapWar 1550 nr 2666, ? nr 2116, 1540 nr 2591, 1547 nr 2611.

»dobra, majętności ojczyste (a. majętność ojczysta)« [w tym: dobra i majętności (2)] = bona patria, patrimonium, res familiaris Mącz; bona paterna a. paternalia a. patrimonialia, hereditaria JanStat [szyk 16:11] (23:6): GroicPorz ff3v; Male gerentibus patriis bonis interdici solet, którzi ſie zlie ſpráwuyą tym oycziſte dobrá zwikły być odeymowáne. Mącz 87c, 26a, 99d, 107c, 242c, 283d [2 r.]; SkarŻyw 143; ReszList 146; Dla tego wſzyſcy obywátele/ y Rycérztwo króleſtwá náſzégo/ którzy bráćią/ álbo powinowáté ſwé zábiiáią/ w oyczyſté dobrá nie mogą wſtępowáć SarnStat 595, 208 [4 r.], 592 [3 r.], 593, 609, 988 [2 r.] (17).

»ojczysty dom« (1): Przécz mam zayźrzéć koſztownych páłaców komu/ A nie ráczéy w ſwym mieſzkáć oyczyſtym domu? KochPieś 18.

»dwor(zysko), zam(ecz)ek ojczysty(-e)« (2:2): CzechEpPOrz *v; Wociech Iaſtrzebiec Arcibiſkupem Gnieznieſkiem on ktori Iaſtrzebiec Zamek trzimal Oitziſti v Stobnice PaprUp E3v; Młodſzy ná gniazdźie zoſtáie: to ieſt, że dworzyſko oyczyſté nań przychodźi SarnStat 1265; RybWit [A]v.

»ojczyste dziedzictwo« = hereditas Mącz [szyk 2:2] (4): Kápłani káżdego ſtanu co oyczyſte dzyedzictwo trzymáią winni woyną ſłużyć. UstPraw D3; In domo quae mihi haereditate obvenit habito, W tym domu którymi [lege: który mi] ſie z oyczyſtego dziedźictwá doſtáł mieſzkam. Mącz 483b; StryjKron 190; SarnStat 635.

»ojczyste dziedziny« (1): A Słuckie y Kopylſkie/ oycżyſte dźiedźiny. Doſtáły mu ſię z działu KołakCath A4.

»gniazdo ojczyste« (1): (nagł) Ná dom w Czarnolesie (–) Ia/ pánie/ niechay mieſzkam w tym gniaźdźie oyczyſtém KochFr 112.

»grunt ojczysty« (2): Item Grunth oyczysthy thak rozdzielon ma bycz na syedm cząsczy ZapWar 1550 nr 2666; ZapKościer 1584/52.

»imienie ojczyste« = patrimonium Mącz, Modrz; fortuna patria Mącz [szyk 4:3] (7): ZapWar 1546 nr 2583, 1548 nr 2668; Patrimonium conficere, Vtraćyć oycziſte ymienie. Mącz 114d, 150b, 206b, 330b; Ieſt nád to y tákich wiele/ ktorzi [...] máiętność ſwoię y bogáte oycżyſte imioná roſpraſzáią ModrzBaz 32.

»księstwo, państwo, krolestwo ojczyste« [szyk 8:5] (8:3:2): LibLeg 10/61v; NYkoſtrátá álbo Kármentis kroIowa Arkádiyſka [...] opuśćiwſzy Arkádiyſkie kroleſtwo oycżyſte/ puśćiłá ſie do Włoch BielKron 51; StryjKron 225, 285, 395,482, 502 (8); Iagielo po ochrtzeniju Wladiſlaw [...] naprzod Xieſtwo ſwe oycziſte do Koroni przilatzil. PaprUp 84; ſtánął Bóg zá ſzkodę Y temu [OIbrachtowi]/ wźiął oyczyſté páńſtwo zá nagrodę. KochFrag 43; SarnStat 1001.

»prawa (a. prawo) ojczyste« = leges patriae Modrz (4): ModrzBaz 97, 139; Ktory [Ringolt Algimuntowic] naprzod Ruſkie/ Zmodźkie/ Kurſkie/ Litewſkie/ y Podláſkie páńſtwá/ ktore mu ſzczęſćie y práwo oyczyſte podáło złączywſzy/ począł ſię piſáć Wielkim Xiędzem Litewſkim/ Zmodźkim/ y Ruſkim StryjKron 285; bo w ten cżás [sędzia] ſpráwiedliwie ſądzącym będzie znan/ gdy wedle praw oycżyſtych/ wedle vſtaw ſądzić będzie Phil L.

»ojczysta rola« (1): IVż temu lat śiedemnaśćie [...] iáko puśćiwſzy ſie Dworu [...]: vśiadłem ná oyczyſtéy roli JanNKar A2.

»siedlisko ojczyste« (1): Iakom ya nyewzyan [!] ysby syedliska oyczisthego Dilowanya y slvpow od staynyey y od oborj na kmyeczem syedliskv skarzinskiem ZapWar 1541 nr 2601.

»spadek ojczysty« (1): ieſli kto o dźiedźictwo ieſt obwinion/ ták przyſyęże. Iże dźiedźictwo o kthore ieſtem obwinion mam od tego.N. kupione/ álbo dárowáne/ álbo s ſpadku Oyczyſtego doſtąpione. rc. GroicPorz y4v.

»ojczysta stolica« (1): Dowmant ſzyroko pánuiąc woyſko roſpuśćił/ nieiáwną woyną/ ále ſortelem táiemnym myſląc Brátá Troydená zábić/ á potym oyczyſtey Stolice Litewſkiey doſtáć ſnádnie mu ſie zdáło StryjKron 360.

»(u)dział ojczysty« [szyk 2:1] (3): Tegoż roku Xiążę Alexander [...]/ ktorego Oycowi Włodimirzowi Olgerdowicu odiął był Witołt bez przyczyny Kijowſkie Xięſtwo vdzielne/ przyiáchał ozdobnie do Wilná [...]/ gdzie w Senatorſkim kole vpominal ſie iáwnie vdziału ſwoiego oyczyſtego Kijowá. StryjKron 598, 355; WerKaz 299.

»ustawy ojczyste« = patria instituta, patria potestas Modrz; patriae leges PolAnt; paternae traditiones Vulg [szyk 3:1] (4): BudBib 2.Mach 7/2; Napirwey tedy/ iáko ſię okázuie z kśiąg w ktorych pocżątki świátá opiſano/ obycżáymi ſię tylko ſpráwowano á vſtawámi oycżyſtemi. ModrzBaz 102, 102; WujNT Gal 1/14.

»ojczyste wiano« (1): Ktoby wzyął gwałtem białą głowę/ á był pozwan przed nas pozwem [...]. A [ona] wyznáłaliby iż ią wzyął zá iey wolą/ tedy táka ma być odſądzoná oyczyſtego y máćierzyſtego wiáná/ wiecznemi czáſy. UstPraw B2.

»wieś (a. wioska) ojczysta« (2): Datum Lipſiȩ w Ruśi wśi oyczyſtéy/ Anno 1592. octaua Septemb. SarnStat *4v; Dan z wioſki mey oyczyſtey/ y W.M. wiádomey/ Die I. Februarij. Roku 1596. VotSzl A3.

»zakon ojczysty« (2): Iaćiem ieſt mąż Zydowin/ [...] wyćwiczony według prawdy zakonu oyczyſtego [paternae legis] (marg) doſtátecznie w zakonie oyczyſtym. G. (–) WujNT Act 22/3.

»ojczysta ziemia« = terra patrum suorum PolAnt [szyk 1:1] (2): BudBib 1.Mach 15/10; A Xiążę Boſław Swidrigayło Brát Iágełow będąc zbiegiem w Pruſiech/ zebrał ſię z nowu ná Witołdá [...] y z wielkim woyſkiem Niemieckim ná dzień S. Doroty do zieḿ oyczyſtych Litewſkich przyćiągnął StryjKron 502.

»zwyczaj(e) (a. obyczaje) ojczyste(-y)« = consuetudines patriae, mores patrii Modrz; mos paternus Vulg (6): áby ze wſzytkich ſtanow byli obráni co nabiegleyſzi: nietylko ći/ ktorzi poſtępki ſądow y ich obwárowánia wiedzą/ ábo ktorzi práwá y zwycżáie oycżyſte vmieią ModrzBaz 97, 139; vczyniwſzy wielki ſtos z drew ſuchych ná zgliſkach Wilenſkich według zwyczáiu oyczyſtego pogáńſkiego/ zgotowáli wſzyſtki potrzeby do ſpalenia ćiáłá StryjKron 467; KochWr 27; WujNT Act 28/17, s. 507 marg.

Szeregi: »ojczysty i dziadowski« (1): Wypráwili tedy záraz Pánowie Koronni do Litwy Poſły/ ktorzyby Sigmuntá ná Kroleſtwo Polſkie Oyczyſte y Dziádowſkie przyprowádzili StryjKron 707.

»dziedziczny, (i) ojczysty« [szyk 3:2] (5): ZapWar ? nr 2116 [2 r.]; ieſliby który z nich ná dobrá ſwé oyczyſté y dźiedźiczné liſtów niemieli SarnStat 1061, 1030, 1190.

»(tak, jako) ojczysty i (jako) macierzysty« = paternus et maternus JanStat [szyk 12:1] (13): Iakom sya ya nyewrzuczil w czescz iego oyczistha y Macierzistha Mlyna y sthawu Iego ymyenya Dworzna ZapWar 1547 nr 2611, 1540 nr 2591, 1548 nr 2668, [1550] nr 2583; Chybá iż nie odpráwieni mogli by dowieſć świádkámi/ iże ſye wyrzekli z dobr Oyczyſtych y Máćierzyſtych. GroicPorz ff3v; UstPraw B2; ZapKościer 1584/52; SarnStat 208 [4 r.], 1167; ſkoro wieść doſzłá tego nikczemniká O śmierći oycá iego: zárázem we wſzyſtkie Wsi ták oyczyſte iáko w mácierzyſte wiechał. CiekPotr 12.

W przen (1):
Wyrażenie: »ojczysta stolica« = siedziba (1): Ten [twój stryj] oycżyſtą ſtolicę y ſtan twoy ſzcżęśliwie/ Ma poſtánowić z twoim nalepſzym właśćiwie. KołakCath C2.
α. W funkcji rzeczownika: »ojczyste« (25): A natym domie ieſcze maią dzieci pierwſze część z oiczystego ZapKościer 1580/6v, 1580/7, 1584/50v, 1585/55.
Szereg: »(tak) (jako) ojczyste (jako) i macierzyste (a. macierzyńskie)« [szyk 20:1] (21): Przećiwko themu pąn Bieniaſz podlieſki brath ich przyrodny odstępuie wmłym [!] Podlieſiu braći ſwey przerzeczony Oiczyſtego y Maćierzystego takze i spadku po nieboscze siestrze swey Annie ZapKościer 1580/13v; y podzyękowali ſzvpelny ſzaplati tak soycziſtego yako y smaczerziſtego ZapKościer 1586/67v; ysz czi panowię Lubanſczi ſpolęcznie Kladli ſsumę pięniedzi przęrzeczoną ſmaietnoſczi Lubania y ſkrzizowa tak z gruntu lięzaczego iako y rzęczi ruchomich oyczistęgo y maczięrzinskiego ZapKościer 1587/74, 1582/29, 1584/42v, 45, 47 [2 r.], 1585/56v (21).
4. Tutejszy, niezagraniczny (3): Przetoż nád oycżyſtym źielem/ nád kápuſtą latá Motel/ wąśionká ſkrzydláta. KlonŻal C3; POTROYNY przedtym z SKARBV Philemonowego Plautus wyiął, y przekuł ná xtałt oyczyſtego. CiekPotr )?(2; Wſzytkie do Polſki przyſzły tu wykręty/ Gdy ſię v Gdańſká ziáwiły okręty/ Proſtość oycżyſta y niewinność oná/ Ieſt przewierzgniona. KlonFlis C4.
*** Bez wystarczającego kontekstu (1): Patrius, Oycziſty/ Domowy/ Też kráyiny którey obyczáye. Mącz 283d.

Cf OJCOW, OJCOWSKI, [OJCZYSKI], OJCZYZNY

MP, ZCh