[zaloguj się]

PACHOLĄTKO (5) sb n

a jasne; oba o prawdopodobnie jasne (tak w pacholę oraz -ko).

Fleksja
sg pl
N pacholątko pacholątka
G pacholątek
A pacholątko
I pacholątki
L pacholątku
V pacholątko

sg N pacholątko (1).A pacholątko (2).L pacholątku (1).V pacholątko (1).[pl N pacholątka.G pacholątek.I pacholątki.]

stp, Cn brak, Linde XVI w.

Dem. odpacholę (5):
a. Niemowlę, osesek; mały chłopczyk; puer PolAnt (3): naleźli Máryą y Iozefa y niemowiątko leżące w iáslách. A vyrzawſzy/ oznáymili o rzeczy powiedziáney iym o pácholątku tem. BudNT Luc 2/17, Luc 2/21; SkarŻyw 244; [dwoje dziatek [...] w ciężkie mrozy porzucono i odbieżano. [...] Hans Katerla, wziął jedno z onych pacholątek. BudDzieciokrzczeń 102; Tegoſz teſz rodzicy iego do Paná z innymi pácholątki do Páńſkich ręku y błogoſłáwieńſtwá ofiárowáli. SkarŻyw [109]].

[W porównaniu: Ieſli ſię nie náwroćićie y nie vcżynićie ſię iáko pácholątká [pueruli]/ nie wnidziećie do kroleſtwá niebieſkiego. BudBib Matth 18/3 (Linde).]

b. Wyrostek, młodzieniec (2): RejKup E; Troyden [...] obaczył tego Witenná z dziećmi ná piaſku igraiącego/ á iż było pácholątko vrodziwe/ y oblicza pięknośćią tákże członkow ſubtylnoſćią ozdobne/ wziął go ku ſobie StryjKron 365.

Synonimy: a. chłopeczek, chłopiaszek, chłopiątko; b. młodzianek, młodzieniaszek, młodzieńczyk, młodzionek.

Cf PACHOŁECZEK

LWil