[zaloguj się]

PAGOREK (145) sb m

-å- (73), -a- (60); -å- OpecŻyw (2), MurzNT, KromRozm III (2), LubPs (9), Mącz (4), Strum (8), KochPs, Phil (3); -a- Murm, BielSpr, StryjWjaz, CzechRozm (3), SkarJedn, Calag, StryjKron, CzechEp (3), NiemObr (2), ZawJeft, GórnTroas (3), GrabowSet (2), LatHar (2), WujNT (3), SarnStat, SkarKaz, SkarKazSej (2), SapEpit (2), KlonWor (2), też RejPs; -å- : -a- Leop (16:3), BibRadz (15:1), BielKron (7:5), BudBib (1:13), SkarŻyw (2:3), ArtKanc (2:1); -gorek. ◊ -gor- (10), -gór- (1); -o- : -ó- Mącz (1:1); e jasne.

Fleksja
sg pl
N pågorek pågorki
G pågorku, pågorka pågorków
D pågorkowi, pågorku pågorkom, pågorkåm
A pågorek pågorki
I pågorki(e)m pågorkami, pågorki
L pågorku pågorkach, pågork(o)ch
V pågorki

sg N pågorek (17).G pågorku (4), pågorka (2); -u BibRadz (3); -a Strum; -u : -a BudBib (1:1).D pågorkowi (3) BibRadz, BielKron, Strum, pågorku (1) GórnTroas.A pågorek (11).I pågorki(e)m (1).L pågorku (18).pl N pågorki (25).G pågorków (14); -ów (1), -(o)w (13).D pågorkom (3) OpecŻyw, Leop, LatHar, pågorkåm (2) LubPs, WujNT; ~ -om (1), -(o)m (2).A pågorki (20).I pågorkami (6) BibRadz, BudBib, CzechRozm, SkarŻyw (2), SapEpit, pågorki (2) KromRozm III, BielKron.L pågorkach (8), pågork(o)ch (3); -ach WróbŻołt, Leop (3), BudBib, GórnTroas; -(o)ch RejPs, LubPs; -ach : -(o)ch BibRadz (2:1); ~ -ach (5), -åch (2), -(a)ch (1); -ach BibRadz (2), GórnTroas; -åch BudBib; -ach : -åch Leop (2:1).V pågorki (5).

stp, Cn notuje, Linde XVIII w.

Wzgórze, wzniesienie terenu; collis Miech, Vulg, PolAnt, Mącz, Calag, Calep, Cn; tumulus Mymer1 Vulg, Calag, Calep, Cn; colliculus Murm, BartBydg, Calag, Cn; verruca Mącz, Cn; clivus Calep; grumus Cn (145): Murm 21; Mymer1 7; BartBydg 30b; [ziemia żmodska] około ſiebie laſſi, pagorki maiąc, rzekami też obtocżona. MiechGlab [88]; WróbŻołt V v, 103/11; RejPs 169; KromRozm III G5; Thy co s ſkáliſtych pagorkow puſzcżaſz źrzodłá płynące LubPs X5v; Leop Ios 18/18, Is 2/1, Soph 1/10; Przećiw woyſku były pagorki/ ktore były ná dłużą roſćiągnione: zá tymi pagorki woyſko było Tureckie BielKron 307v, 69, 307v [2 r.], 403, 411v, 431v; Colles vacui arboribus, Gołe pagórki. Mącz 472b, 485c; poſłał tháiemnie brátá z drugimi ná bliſki págorek poroſły chroſtem BielSpr 41v; BudBib Ios 24/33, Iob 15/7, Soph 1/10; Strum I3 [6 r.]; Będzie [...] zgotowaná gorá pańſka ná wierzchu gor/ y podnieśie ſię nád wſzytki págorki SkarJedn 9; Ziemię wnim [raju] vcżynił wyſoką/ piękną z págorkámi y cżtermi rzekámi SkarŻyw 259, 212, 485; Stánęli ná págorku długimi vphcámi/ Iż ſię ich wielkie woyſko z dáleká być zdáło StryjKron 702; CzechEp 407, 408; iż mury Rzymſkie/ obtocżyły śiedḿ págorkow NiemObr 173, 173; ZawJeft 12; Clivosus – Mieſce gdze gęſte pagorky. Calep 207b, 207b, 215b, 1093a [2 r.]; Phil C3 [2 r.], D4; Ku téy poſzli mogile/ gdźie Achilles leży/ Nád morzem/ zkąd záś równia ku págorku bieży/ A págorek mogiłę/ y równią otoczył GórnTroas 72, 70; KlonWor 46.

pagorek czyj [= Jahwe] [o górze Mojra, gdzie stała świątynia jerozolimska lub o płaskowyżu, na którym leży Jerozolima] (1): Będę im błogoſłáwił około pagorku mego BibRadz Ez 34/26.

W połączeniu z nazwą [w tym: pagorek, ktory zową ... (2); n-loc indecl (5), ai poss od n-pers (2), n-loc decl (1), ai od n-loc (1), [rzeczownik pospolity w G sg]; pagorek + nazwa (6), nazwa + pagorek (1)] (9): Y położył ſie Saul z woyſkiem ná págorku Háchilá BibRadz 1.Reg 26/3, 1.Reg 26/1, Is 10/32; w kthorym [królestwie] było miáſto známienite Kártago ná págorku Merkuriuſowym. BielKron 270; záiecháliſmy ku págorkowi ktory zowie Ptolomeus ſacrum promontorium/ dźiś zową caput ſancti Vincentij BielKron 449; BudBib 1.Mach 3/24; SkarŻyw 601; że ſię Bog vkazał Abráhámowi/ ná págorku Hebrońſkim CzechEp 262; WujNT 469 marg; [obrzezał ſyny Iſráelſkie ná pagorku Obrzezek [in colle praeputiorum; cf Biblia Tysiąclecia: na pagórku Aralot]. Leop Ios 5/4].

W połączeniach szeregowych (12): Iedennáſtégo dnia gory ij wſſytky págorki ij pádoly w proch będą obrotzony OpecŻyw 193v; Leop 4.Esdr 15/42; BibRadz Ier 16/16, 4.Esdr 15/41; BielKron 273v; StryjWjaz B2; SkarŻyw 259; ArtKanc F4v; Rownia pełna wdźięcżnośći/ Págorki/ gor wznieśienie/ Polá/ y láſy chwałę Pánu dayćie GrabowSet X, T3v; SarnStat 264; kryie ſię zá pniewie/ Zá págorki/ zá drzewa/ y zá gęſte krzewie KlonWor 5.

W przeciwstawieniach: »dolina (2), gora (2), padole ... pagorek« (5): Wſzélkié pádolé będźie napełniono a wſzelká gora i págorek będźie zniżón MurzNT Luc 3/5; Káżda doliná wznieſie ſię/ á káżda gorá y págorek vniżą ſię BudBib Is 40/4; WujNT Luc 3/5; Przeto gory wyſokie pierwey págorkámi Stáną; á págorki záś wielkimi gorámi. SapEpit [B2].

W porównaniach (4): Kſiążętá yego będą yák gory wyſokye/ [...] Lud yego yák pagorki w ſwoyey podnyoſłośći LubPs Q4; Gory práwie iák owiecżki ták ſie im rozrádowáły/ Pagorki iáko iágniątká weſele im okazáły. LubPs Z6v [przekład tego samego tekstu]; ná pogrożkę piąći vćieczećie áż práwie nie zoſtániećie iedno iáko máſzt okręthu ná wierzchu gory/ á iáko chorągiew ná pagorku. BibRadz Is 30/17; ArtKanc G2v.

W charakterystycznych połączeniach: bliski pagorek (2), chrostem porosły (2), cudny, goły, pocheły, przydłuższy, rodzajny, skalisty, tłusty, wdzięczny, wieczny; pełny pagorkow; woda z pagorkow; pagorek będzie zniżon (poniżon, uniży się) (3); z pagorkow spuszczać się; przeskakiwać pagorki, spustoszyć, (w(y))jechać na pagorek (3), ześć się; wynieść się (podnieść się, podwyższony, wyniesiony) nad pagorki (5); kryć się za pagorki; kryć się na pagorku, mieszkać, pogrześć (2), położyć się z wojskiem, sadowić się, stać [o mieście], stanąć; błądzić po pagorkach (po każdym pagorku) (2), skakać (skokiem bieżeć) (2); przy pagorku stać.

Wyrażenie: »pagorek wysoki, wyniosły; wysokość pagorkow« = collis elevatus a. excelsus a. sublimis PolAnt [szyk 4:2] (4:1;1): Wyſokość gor y pagorkow y wſzytkich pol niſkośći/ Toś wedle mieyſc vfundował w twoiey Boſkiey możnośći LubPs X5v; Otworzę ná naywyſzſſych pagorkach [in supinis collibus] rzeki Leop Is 41/18; BibRadz Ez 34/6, Is 2/14, Ier 2/20, Ez 34/6.
Zestawienie: n-loc »Pagorki Przybytkow« = tłumaczenie lat. convallis tabernaculorum (w tłumaczeniach współczesnych: dolina Sukkot) (1): Bog mowił [...]. Rozweſelę ſie y rozdzielę Sychimę: y pogorki przybytkow [convallem tabernaculorum] rozmierzę. Leop Ps 107/8.
Szeregi: »doł i pagorek« (1): muśiſz snią być w kożdym Dole y ná Pagorku/ y zwiéſz kędyć wagá idźie. Strum B3v.

»gor(k)a, (i, et, a, albo) pagorek; z gory na pagorek; od gory do pagorku« = mons et collis, de monte ad collem PolAnt, Vulg; collis et tumulus Vulg [w pl (36)] [szyk 45:4] (47;1;1): bo w ony dnij rzeką górám: Padnicie na nás/ ij págorkom/ przykrycie nás. OpecŻyw 136v; WróbŻołt 148/9; MurzNT Luc 3/5; Bądźcye gory y pagorki k chwale Páná ſwego/ W wyſokoſcyách ſwych gotowe tu cżáſu káżdego LubPs ff3v, Q4, X5v, Z6v [2 r.]; Leop Ios 11/13, Cant 2/8, Is 41/15, 42/14, Ier 16/16 (9); Lud moy był iáko owcá vpłoſzona/ páſtyrze ich [...] wygnáli ie ná gory/ tułáły ſię od gory do pagorku BibRadz Ier 50/6; dniá onego z gor popłynie moſzdz/ á pagorki opływáć będą mlekiem BibRadz Ioel 3/18, Prov 8/25, Cant 2/8, Is 10/32, 30/17, 25 (10); Collina aqua, Wodá z pagorków álbo górek ciekąca. Mącz 59c, 59c; BudBib Deut 33/15, Ps 148/9, Is 2/14, 40/4, 12, Ez 34/6, Nah 1/5; CzechRozm 110, 111, 119v; KochPs 104; Calag 72a; ArtKanc G2v [2 r.]; LatHar 398, 724; WujNT Luc 3/5, 23/30; SkarKaz 7a; Gory iáko Pſalm mowi/ przyimuyćie ludkom pokoy/ y págorki ſpuſzczayćie im ſpráwiedliwość. SkarKazSej 665b.

W przen (5): WróbŻołt 64/13; Rozſtucżnieią ozdobne mieſcá puſtyniey á págorki przepáſsą ſie weſſelem. Leop Ps 64/13; Góry (da pan bóg) pokóy roſpłodzą/ A ſpráwiedliwość pagorki zrodzą KochPs 104; LatHar 398; SkarKazSej 665b.
Przen (4): pożegnánie oycá twoiego zmocniło ſie s pożegnánia oycow iego/ áżby przyſzło pożądánie págorkow wiecżnych [sens przenośni niezrozumiały] BielKron 18v.
Szereg: »gory albo (i) pagorki« (2): pan Kryſtus/ álbo zakon yego/ myał być zgotowan ná wirzchu gor/ to yeſt ná poſtánowyenyu y porządku ápoſtolſkim ktorzy też ſą gorámi álbo pagorki KromRozm III G5v; Niech gory y págorki/ to ieſt rádá y pánowie iego/ przyimuią ludkom twoim pokoy SkarKazSej 696a.
a) Pierś kobieca (1):
Szereg: »gora i pagorek« (1): Dwie pierśi twoie iáko blizniąt dwoie v ſárny/ [...] poydę ſobie do gory mirry/ y do págorká kádzidłá [ad montem myrrhae et ad collem thuris]. BudBib Cant 4/6.
a. Jako miejsce pogańskiego kultu (8): Ná onych pagorkoch ſwych w gnyew go pobudzili/ Gdzye rzezáne báłwány ták márnye chwalili LubPs Sv; BibRadz Os 4/13.

W połączeniu z nazwą (2): Rzekł Bog ná myeyſcu ſwym ſwyętym że ſie rozweſelę/ Sichimę pagorek Suchor yuż ſobye wydzyelę LubPs O5v [idem] Y6v.

Wyrażenie: »wysoki pagorek« (1): Y pocżynili ſobie ſlupy/ y láſy Báłwáńſkie ná káżdym wyſokim pagorku [in omni colle sublimi] Leop 4.Reg 17/10.
Szeregi: »gory, pagorki« (1): Zburzćie wſſyſtkie mieſcá/ ná ktorych pogáni [...] chwalili bogi ſwoie/ ná wyſokich gorách/ ná págorkách [super montes excelsos et colles] Leop Deut 12/2.

»wyszki i pagorki« (1): Ofiárował też y kádził ná wyſzkach y ná págorkach [suffivit in excelsis, et in collibus]/ y pod wſzelakim drzewem oganiſtym [!]. BudBib 4.Reg 16/4.

W przen (1): Záprawdę omylne były pagorki/ y mnoſthwo gor: záprawdę w Pánie Bodze náſſym/ zbáwienie Iſráelſkie. Leop Ier 3/23.
b. Sztucznie usypane podwyższenie (1): Abowiém óni [budujący groblę] rádźi w poſrzodku czynią Pagorek Strum F2v.

Cf PAGOR, [PAGORA], [PAGORKA], PAGORZE

ZCh, (JZ)