[zaloguj się]

BIESIADOWANIE (6) sb n

Pierwsze e oraz oba a jasne; końcowe e z tekstów nie oznaczających é.

Fleksja
sg
N biesiadowani(e)
D biesiadowaniu
I biesiadowani(e)m

sg N biesiadowani(e) (4).D biesiadowaniu (1).I biesiadowani(e)m (1).

stp brak, Cn s.v. biesiada, Linde brak.

Ucztowanie, uczestniczenie w biesiadzie; hulanka; epulatio Mącz, Cn; comessatio, perpotatio Mącz; accubatio epularis amicorum, compotatio, concoenatio, dominium, polluctura, polluctum, sodalitium, symposium Cn (6): Zymá która ku prożnowániu/ vżywániu y bieſiadowániu doſić czáſu ma. Mącz 144b; Multum obest sanitati continua perpotatio Wiele ſzkodzi zdrowiu vſtáwiczne bieſiádowánie. Mącz 430b, 100a, 107b, 316c; ktoby naywięcey cżáſu tráwić zwykł/ grániem/ bieśiádowániem/ niewiem coby Potym zacnego ná vrzędźie będąc ſpráwić mogł. ModrzBaz [41].

Cf BIESIADA, BIESIADOWAĆ

ZZie