[zaloguj się]

BUDOWANIE (473) sb n

o oraz a jasne, e pochylone.

Fleksja
sg pl
N budowanié budowaniå
G budowaniå
D budowaniu
A budowanié budowaniå
I budowaniém, budowanim
L budowaniu

sg N budowanié (119); -é (5), -(e) (114).G budowaniå (108); -å (94), -a (1) Murm, -(a) (13).D budowaniu (41).A budowanié (103); -é (10), -e (1), -(e) (92); -é : -e OrzQuin (3 : 1).I budowaniém (18), budowanim (17); -ém ZapKościer, BibRadz (2), GórnDworz, RejPos (2), ModrzBaz, GostGosp, SarnStat (2), SkarKaz; -im Leop, LeovPrzep, StryjKron (3), NiemObr (2), Calep, OrzJan, SkarKazSej (2); -ém : -im BielKron (1 : 2), Mącz (2 : 1), SkarŻyw (3 : 2), WujNT (1 : 1); -ém (2), -(e)m (16).L budowaniu (43). pl N budowaniå (6).A budowaniå {18); -å (16), -(a) (2).

stp, Cn notuje, Linde XVIXVIII w.

1. Wznoszenie budowy, konstruowanie; aedificatio Mącz, Cn; fabricatio Calep, Cn; constructio, exaedificatio, extructio, fabrica, molimentum, molitio, structio, structura Cn (162): GroicPorz a2v; Leop 2.Par 14/7, 2.Esdr 7 arg; RejZwierz 143, aav; Vmyſliłem był ſam budowáć Dom gdźieby odpoczywáć miáłá Skrzyniá przymierza Páńſkiego/ y dla podnożká nog Bogá náſzego/ y zgotowałem potrzeby ku budowániu. [ad aedificandum omnia praeparavi] BibRadz 1.Par 28/2, I 463v marg, Agg 2/5; BielKron 23v, 79v, 266, 351, A6, A6v; Architectura, Miſterſtwo/ álbo/ nauká około budowánya. Mącz 14d, 8c, 60a, 374d, 436b; OrzQuin M2, M2v [2 r.]; SienLek a2; GórnDworz L8v; BudBib 3.Esdr 4/51, 6/6, Eccli 49/9; ModrzBaz 35, 94; SkarŻyw 270 [3 r.]; ZapKościer 1583/39v; GórnRozm L3; Calep 31a, 90a [3 r.], 402b; A ieſli króm wiádomośći y zwolenia. téyże ſzláchty y Pánów zechcemy budowáć: tedy to budowánié náſzym koſztem y wydatki czynić będźiemy. SarnStat 126, 883.

budowanie czego (79): wſchakoſch yego Kro. mcz napomyna pana Voyewode abi nyedal pomoczi kv bvdowanyv Samkv thego Kthori thak wyelye yemv yako nam ſkodzycz bi mogl. LibLeg 11/186v, 7/100, 11/13, 77v; Mała ieſt w ciele Iaſkołka, ale w ſprawach ſwogich miſterna/ tho ſie vkazuie w budowaniu gniazda FalZioł IV 24c; RejPs 173; MurzHist D2v; Tá ieſt ſumá nákłádow/ ktorą náłożył Krol Sálomon ná budowánie domu Páńſkiego/ y domu ſwego Leop 3.Reg 9/15, Ex 20 arg, 31 arg, 2Par 2 arg, 1.Esdr 6 arg, 2.Esdr 1 arg, 3.Esdr 6/22; Obáczże teraz iż ćię Pan obrał ku budowániu Mieyſcá Swiętego BibRadz 1.Par 28/10, Gen 11 arg, Ex 35/21, 3.Reg 6/14, 4.Reg 22/6, 3.Esdr 2/8 (11); Kuerfierſth oſádził brzeg ſtrzelbą/ broniąc mu przeprawy przez rzekę/ álbo też budowania moſthu ná łodziách BielKron 229, 70v, 343v, 441v; GrzegRóżn Hv; Mącz 312a, 438a; RejPos 170v, 250v; Dzień ku budowániu płotow twoich/ dzień on oddali vſtáwę. BudBib I 457v marg, 3.Esdr 4/47, 51, 6/21, Tob 14/7, l.Mach 12/36 (10); Ale v nas w Polſzce/ że tho ieſt nie dawné Goſpodárſtwo/ Stáwów budowánia/ y Karpiámi ié rybienia Strum P4, D2v; CzechRozm 235v; SkarŻyw 140, 274 marg, 573; á ſłyſząc iż ſie Gedimin Ruſkimi woynámi/ tudzież budowánim Wilná był zábáwił/ [...] zbieráli wielkie woyſká StryjKron 400, 140; CzechEp 362; ZapKościer 1587/69v; Calep 690a, [1018]a; GostGosp 96; GostGospSieb +3v; LatHar 114; WujNT 99 marg, 221 marg, 243 marg, Xxxxx3v; SarnStat 112, 126, 185, 883, 964 (8); Kośćiołow budowánie iáko potrzebne y Bogu miłe SkarKaz Ooood, 453a [2 r.], 454a, 455b, Ooood; SkarKazSej 660b, 679a.

Szereg: »budowanie, (abo) murowanie; murowanie, budowanie« (2 : 1) : RejZwierc 159v; á wſzytkie do budowánia ábo murowánia potrzeby [rzemieśnicy] pogotowiu mieli ModrzBaz 35v; SkarKazSej 684a.
Przen: Tworzenie; aedificatio PolAnt, Vulg; creatio PolAnt (38): BibRadz Ps 51 arg, Hebr 9/11; OrzRozm Fv; Kácérzowie poczynáią ále nie dokonywáią budowánia ſwego. OrzQuin I4 marg; CzechEp 138, 151, 173, 223; y ná nim [Christusie] ſię budowáć roſkázuie: opiſuiąc ſpoſob budowánia tego/ duchowny y zacny. NiemObr 34.

budowanie czego (16): KromRozm III B marg, H7; BibRadz I 178v, Eph 4/12; OrzQuin O2; WujJudConf 3; RejPosRozpr [c2]; CzechRozm 254; A rob nigdy nieprzeſtáiąc/ áby ſię budowánie zbáwienia twego záwżdy podnośiło/ á do niebá doſzło. SkarŻyw 32; o tym naprzod/ co ieſt ná przekáźie porządnemu budowániu náuki zbáwienney o Bogu y Chriſtuśie/ mowić ábo piſáć pocżnę CzechEp 105; NiemObr 33, 36; WujNT Eph 4/12; WysKaz 33 marg; SkarKaz 609b; Duchá Bożego wam potrzebá/ na napráwę kroleſtwá y budowánie ſerc y cnot ludzkich SkarKazSej 660b.

Wyrażenia: »budowanie w Bogu«: cżłonki oderwáne ſpołecżnośći z głową nie máiąc/ [...] żywe być y budowánia á rozmnożenia w Bogu mieć nie mogą. SkarJedn 156.

»budowanie Chrystusowe«: O wielga á dziwná powolnośći/ y ſlepe poſłuſzeńſtwo/ iakoś ty ieſt pierwſzym kámieniem budowánia Chryſtuſowego SkarŻyw 26.

»budowanie ciała Krystusowego« (3): Y tenże dał niektore Apoſtoły/ á drugie Proroki/ drugie záſię Ewánieliſty/ niektore theż páſterze/ y vcżyćiele. Ku ziednocżeniu świętych do ſpráwy poſługowánia/ y ku budowániu ćiáłá Kryſtuſowego. BibRadz Eph 4/12 [idem] RejPosRozpr [c2]; WujNT Eph 4/12.

»budowanie duchowne« (2):á buduycie ſie też ná nim iáko kámienie żywe/ budowániem ſwym duchownym RejPos 301; WujNT 757 marg.

»budowanie kościoła (Bożego); kościoła Bożego budowanie« (4 : 1): KromRozm III B marg, H7; y owſzem nalepiey náukę tego proroká przyiąć/ ktora nam ieſt podána przez Duchá święthego ku budowániu kośćioła Bożego. BibRadz I 178v; WujJudConf 3; Obieráć miał P. I E Z V S filary y fundámenty budowánia kośćiołá ſwego/ dwánaśćie mężow SkarKaz 609b.

»budowanie krolestwa«: A gdyż iuż y budowánié y poświącánié Kroleſtwá Polſkiégo mamy/ powiédzże nam ty/ y to wypełni coś nam obiecał OrzQuin O2.

»budowanie przystojne; przystojne budowanie« (1 : 1): CzechRozm 235; nie ládá zawádá do porządnego fundámentu záłożenia y przyſtoynego budowánia: gdy kto/ biorąc y máiąc ſię zá tego/ coby mowić miał ſłowo Boże/ on przedśię mowi to/ co ſię iemu zda CzechEp 163.

»budowanie zbawienne; zbawienne budowanie« (3 : 1): SkarŻyw 3; Acokolwiek nie ieſt z piſmá ś. to też nie należy do budowánia zbáwiennego CzechEp 143, 138, 151.

Szeregi: »budowanie a gruntowanie«: á iż káżdy według budowánia á gruntowánia tego ſwego/ weźmie zapłátę ſwoię. RejPos 302.

»budowanie a nie rozwalanie«: Dla tego to nieprzytomny piſzę/ ábych ſię przy tomny ſrogo nie obchodził/ wedle władze ktorą mi dał Pan/ ná budowánié/ á nie ná rozwalánie. BudNT 2.Cor 13/10.

»budowanie a stanowienie«: A tho iuż będzye nieomylne budowánié á ſtánowienie twoie/ kthorego tobie iuż żadne mocy/ áni żadne brany/ ani ſwieckie áni pyekielne/ nigdy złámáć áni ſkáźić nie mogą RejPos 302.

2. Budowla, budynek, dom, część domu; mury warowne; aedificium Murm, Mymer1, Mącz, Cn; fabrica Mącz, Cn; praedium, villa Mącz; officina, opus, structura, substructio Cn [często collectivum] (301): Item vidzialem tham na thym Siedlisku budovanie ktore zostało po ognyv ZapWar 1550 nr 2664, 1504 nr 1954, 1509 nr 2028, 1524 nr 2316; OpecŻyw 193v [2 r.]; Murm 26, 131; Mymer1 30v; FalZioł V 52; MiechGlab 70, 71; HistAl B8v; LibMal 1551/163v; KromRozm III B2; DiarDop 108; GliczKsiąż H2; RejWiz 84v, 153; Leop 3.Esdr 5/72, 73 [2 r.], 6/6, Ez 43/10, 1.Mach 13/27; UstPraw D2; RejZwierz 25; BibRadz 3.Reg 6/7, Hab 2/11; Eccli 22/19; OrzRozm Fv; tám ſie wiele ſzkody ſtáło/ ták w ludziech iáko w budowániu. BielKron 226v, 78, 78v, 94v, 146, 266 [2 r.] (13); Coenaculum, Letnie ſiedzenie/ Zwierzchnié budowánie na domie. Mącz 58d; Peristilium [...] Około słupie/ to yeſt budowánie gdźie wkoło słupy ſtoyą yáko iw [!] klaſtorzech bywáyą obchody álbo ganki. Mącz 29lc; Pyramis, Kámienny czworogránny słup álbo ynſze budowánie czworogránne co daley ná wyſzſzą to ſpiczáſtſze ná xtałt ogniowego płomienia. Mącz 334a, 317c, 328d, 418c, 486c [3 r.], 508b (42); OrzQuin I3v [2 r.], L4v, Mv; RejAp 90; GórnDworz Gg, Iv; BielSat N2; RejZwierc 70v; RejPosWstaw [212]; BudBib I 349b marg, Ez 41/12 [2 r.], 13, 15, 42/1; BudNT Mar 13/1, 2; Tákże też mieli w ſwey mocy/ rury mieyſkie [...] y moſty/ ktore budowániem y chędogiemi drzewy zdobili ModrzBaz 35, 35v [3 r.], 83v, 123, 126v; SkarJedn 91; Tym mocnieyſze budowánie poſtáwiſz/ im ná głębſze oſnowánie puśćiſz. SkarŻyw 32, 28, 52, 277 [2 r.], 471, 534; ZapKościer 1579/1v, 1588/80v; trzy kroć ſię chwiałá zięmiá z budowánim/ iż ledwo ludzie ná nogach ſię otrzymawáli StryjKron 309, A, 26, 305, 345, 577; CzechEp 103, 289; NiemObr 7, 33; BielSjem 37; GórnRozm K; Subgrunda ‒ Nakriczie przez ktore deſcz zbudowanią zczięką. Calep 1016b, 262a, 643a, 879b, 933b; GostGosp 36, 40 [4 r.], 76, 82, 96 (10); OrzJan 31, 55, 79, 80; KołakSzczęśl C3v; WujNT 68, Mar 13/1, 2, s. Xxxxx3v; WysKaz 42, 43; OKoło drógi częſtokroć był ſpór: iż iedni śianiém/ drudzy budowániém część drógi záſtępowáli z wielką krzywdą tych: którzy ieżdżą/ álbo co pędzą. SarnStat 1234, 594, 847, 903, 975, 1073 (10); SkarKaz 454b, 456a [2 r.], b; SkarKazSej 678a, 681b, 681b marg; KlonWor 71.

budowanie czego (5): HistAl L2; tho seznawam sthą slachta vyslovioną vidziecz spalone budovanye Domv y sieny y stayniey na Siedlisku Vawrzincza Ribiczskiego ZapWar 1550 nr 2664, nr 2664; Kſtałth y ffiżerunk budowánia Przybytku/ Zasłony/ Archy/ Vbłagálnicze/ Stołu/ Lichtarzá/ y innych rzeczy. Leop Ex 26 arg; y przyſtąpili vcżniowie iego/ vkázowáć budowánia świątnice. BudNT Matth 24/1.

Zwroty: »budowanie kłaść, zakładać« (2): Tedyſmy pytháli ſtárſſych/ mowiąc: Zá cżyim dozwoleniem ten dom buduiećie? á te budowánia zákłádaćie? Leop 3.Esdr 6/11; Mącz 230a.

»opatrzyć budowanie, opatrowanie budowania« [szyk zmienny] (3): Cui sartatecta exigere traditum est, Komu poruczono yeſt/ áby poſpolite budowánie/ gmáchámi y dáchem opátrzył. Mącz 368b, 41d; SkarKaz 456a.

»(wy)stawi(a)ć budowánie; postawienie budowania« [szyk zmienny] (8): LibMal 1551/161; Daedalus Ymię właſne Athenienſa yednego w poſtáwieniu budowánia wielmi miſtrzownego Mącz 77a, 128d, 422d [2 r.]; Ale gdyżeś ty nie ledá budowánié teraz przed oczymá náſzymi wyſtáwił OrzQuin M2; Budowánie ma ſtáwiáć podłuż roley/ nie w przecż. GostGosp 30 [2 r.].

Wyrażenia: »drzewiane budowanie; budowanie drzewiane, drewniane« (2 : 2): BielKron 430; ModrzBaz 35v; bo my zamkow/ domow/ murowánych nie mamy/ w podłem drzewiánem budowániu náſzem/ máiętnośći chowamy naſze GórnRozm B4v, Ev.

»kosztowne budowanie; budowanie koszowne« (4 : 2): Zadnych izdeb ani budowania koſztownego niemaią, tilko goſpodarze miewaią ieden dom iakoby ſtaynią wpoſrzodku MiechGlab [88]; BielKron 145; Praetorium item Hetmáński namiot ná polu w obozie/ też koſztowne á známienite budowánie przed miáſtem/ yákoby folwark/ które Rzimiánie wielmi koſztownie zwykli wyſtáwiáć. Mącz 319d; ModrzBaz 56; 131; Oczko 3.

»kościelne budowanie; budowanie kościelne« (3 : 2): SkarŻyw 283, 283 marg, 454, 517; Y przyſtąpili vczniowie iego/ áby mu vkazáli budowánie kośćielne. WujNT Matth 24/1.

»misterne budowanie«: Alexander tedy wſzedſzy ná páłac á przechadzaiąc ſie w nim/ dziwował ſie bárzo onemu miſternemu budowániu. HistAl F8v.

»mocne budowanie«: bowiem było miáſtho bárzo twárde/ ták w ogárnieniu morskim iáko y w mocnym budowániu HistAl B7.

»murowane budowanie«: [Sowka] IEſth ptak Sowiego rodu/ na koſcielech albo na Murowanym budowaniu rad mieſzka. FalZioł IV 24b.

»obronne budowanie«: pokáźił w gniewie ſwoim wſſyckie obronne budowania [munitiones] pánny Iudſkiey y zrzućił ná źiemię Leop Thren 2/2.

»pospolite budowanie« (3): Sartatecta, Poſpolite budowánie które naymuyą tym ſpoſobem áby záś w cáłośći budowánie y dách oddano. Mącz 368b, 265a, 368b.

»twarde budowanie«: Miáſto wſzelákiego wyſokiego á twárdego budowánia Mącz 291b.

Szereg: »dom (i) budowanie; budowanie, (a) domostwo« (3 : 2): Extant aedificia modice ab humo, Budowánie á domoſtwá bárzo niskie. Mącz 112b, 105b; ModrzBaz 35, 36; SkarŻyw [282].
Przen: Dzieło, sprawa; często o zbiorowości (przeważnie chrześcijańskiej); aedificatio PolAnt, Vulg; opus Vulg (56): SeklKat Q; Bo ten dziſieyſzy kośćioł Rzymſki/ nie ieſt budowánie Apoſtołow ſwiętych/ ále ieſt budowánie Papieżow KrowObr A3, 108v, 152; Zaſz budowánim moim wy nie ieſtheśćie w Pánie? [Opus meum vos estis in Domino?] Leop 1.Cor 9/1, Eph 2/21; GrzegRóżn G; SarnUzn C2; RjeAp 104v, 183v; BudNT Eph 2/21; Zadne ſię budowánie nie zoſtoi/ ktoreſię na ſkále od Páná zá fundáment záłożoney (to ieſt/ ná Rzymſkim Kośćiele) nie buduie. SkarJedn 399, 66, 188; CzechEp 102, 130; Ten sam [Chrystus] tylko/ może to budowánie/ to ieſt/ zbor wſzytkich wierzących ná ſobie znieść/ y od ſkázy záchowáć. NiemObr 33, 33 [2 r.), 36 [2 r.]; ReszPrz 25; przednieyſzym węgłowym kámieniem [jest] ſam Ieſus Chriſtus: ná ktorym wſzytko budowánie ſpoione/ rośćie w kośćioł święty w Pánu WujNT Eph 2/21 s. Xxxxx3v; SkarKaz 457a, 458b; SkarKazSej 682b, 683b.

budowanie czego: (2): ná tych/ wyſoko poſzło budowánie nigdy nieobálone prawdy Kátholickiey. SkarŻyw [407], 373.

Zwrot: »budowanie, założyć, zakładać« (3): Ták że (nieſtetyſz) przyſzło do tego/ kcżemu naprzod Szátan zmierzał/ gdy Piekielne to budowánie ſwoie zákłádał KuczbKat a2; CzechEp 103, 138.
Wyrażenia: »Antychrystowe budowanie; budowanie Antychrystowskie« (1 : 1): ták práwie Pan Bog ſam/ rozwaláiąc budowánie Antychryſtowſkie złe y duſzam ſzkodliwe/ przez Luterá dách naprzod zrzucał CzechEp 224, 224.

»budowanie Boże« (7): BibRadz 1.Cor 3/9, 1.Tim 1/4; SkarŻyw 354; Apoſtoł Páweł śiebie/ y z inſzymi towárzyſzmi zwał cooperarios dei, á Koryntcżyki budowánim Bożym. [bibl. 1.Cor 3/9] NiemObr 35, 35; Wierni ſą budowániem Bożym. WujNT Xxxxx3v, 1.Cor 3/9.

»budowanie od (z) Boga« (3): wiemy że ieſliby źiemſki dom náſz tego mieſzkánia był zepſowány/ iż budowánie mamy od Bogá/ dom nie rękomá robiony wiekuiſty w niebieśiech. WujNT 2.Cor 5/1; SkarKaz 3b, 384a.

»budowanie chrześcijańskie«: ácż wſzyſtko budowánie Chrześćijáńſkie ná mocnym gruncie węgielnego kámieniá ſtoi/ wſzákże [...] bárzoby śie bać potrzebá/ áby poniekąd náwątlone nieupádło KuczbKat 120.

»drzewiane budowanie«: Lecż tá Heretycka ſłomá z ſwemi plewámi fałſzowánego piſmá/ y zdrzewiánym budowániem mátáctwá ſwego/ vcżynić tego nigdy niechciáłá. SkarŻyw 373.

»duchowne budowanie; budowanie duchowne« (3 : 1): Tám cnotom doſkonałym przyucżáiąc ſię [...] pokorę á poſłuſzeńſtwo zá fundáment duchownemu budowániu kłádłá. SkarŻyw 192; NiemObr 32, 33, 35.

»budowanie kościelne; kościelne budowanie« (1 : 1) : Bo budowánie kościelne ná Ziemi/ do Niebá korzenie puſzcża SkarJedn 395, 72.

»budowanie pyszne«: to ich budowánie pyſzne nie ma żadnego żywego kámieniá ná ktorym by ſtánąć mogło GrzegRóżn H3.

»zbawienne budowanie; budowanie zbawienne« (2 : 1): CzechEp 138; tám o zbáwiennym/ mocnym/ wiecżnym budowániu rzecż idźie NiemObr 35, 33.

»budowanie żywe«: A ktho ſie ná niey buduie á funduie/ then ieſt budowániem żywym á nigdy nieporuſzonym v Páná ſwego. RejPos 338.

Szereg: »dom i budowanie«: Y ták co dáley lepiey poſtępuiąc/ záłożył w ſobie oſnowánie pokory [...] y zſtał ſię domem y budowániem Bożym. SkarŻyw 354.
a. Konstrukcja; camera, fabrica, fornix, pegma, structura Mącz (24): Potem [Sokrates] ſamego człowieka wyrażá i iego wſzyſtko przyrodzęnié a iakoby budowanié wſzech námiſternieiſzé obáczá MurzNT 103v; Leop Eccli 50/2; BielKron 76; Fornix, etiam dicitur arcus triumphalis, Nieyákie záłomione budowánie ná xtałt sklepu vczinione Hetmánowi álbo xiążęciu po otrzimániu zwicięſtwá ku czći. Mącz 134c; Skliep/ y wſzelákie budowánie sklepiſtym/ álbo záłomionym obyczáyem budowáne. Mącz 134c; Pegma, Nieyákie drzewiáne naczinie álbo budowánie w które obrázy ſtáwiano Mącz 286c, 32d [2 r.], 134c [2 r.], 422c, 449d, 452d; Abowiem ſámá iednoſtáynoſc Biegow niebieſkich/ ieſt nieomylnym dowodem/ że ono ozdobne y ſubtylne budowánie/ ieſt ſpráwione wedle myſli Bożey LeovPrzep a2; Wiodł bym go też y ná to/ áby budował/ á nie ledáiáko/ ále ſpodziwnym budowániem/ y wielkoſcią pałace/ y zamki GórnDworz Ii2v; Sług vkrzyżowánego groby/ sławnieyſze ſą/ niſzli Krolewſkie dwory: nie wielkośćią/ áni budowánim/ áni pięknośćią [...] ále chęćią tych co ie náwiedzáią. SkarŻyw 92.

budowanie czego (6): A było budowánie muru iego z kámieniá Iáſpiſá Leop Apoc 21/18 [idem RejAp 183, WujNT],, B4v, Ez 43/11; RejAp 183; BudNT Apoc 21/18; WujNT Apoc 21/18.

budowanie z czego: Propolis [...] yeſt nieyákie pſzczelne z wosku álbo z wiąży budowánie/ które pſzczoły przed dźiurą vlową czinią. Mącz 326d.

Wyrażenie: »budowanie niebieskie; niebieskie budowanie« (1 : 1): ponieważ toż niebieſkie budowánie/ raczył ie nam ſpráwić ku rozdźiałom czáſow y odmiány/ iákoby iáki zegar napewnieyſzy LeovPrzep F2, F2.
3. Umoralnienie, dawanie dobrego przykładu; aedificatio PolAnt (4): Przetoż thedy ſtáraymy ſię o rzecży ktore pokoiowi należą/ y też ſpołecżnemu budowániu. BibRadz Rom 14/19, 1.Tim 1 arg.

budowanie kogo: ku ſławie Bożey/ y budowaniu blizniego/ vſtá ſię náſze otwarzáły. SkarŻyw 4.

Zwrot: »dać budowanie«: prośim Páná Bogá áby nam z iego wielkich przykłádow/ zbáwienne dał budowánie SkarŻyw 575.
4. Pogląd (1):
Zwrot: »budowanie wystawić«: Chcąc też iákoby práwie/ przez to piſánie/ z gruntu właſnego y nie omylnego/ budowánie ſwe otey rzecży wyſtáwić CzechEp 103.
*** Bez wystarczającego kontekstu (5): Edilitas Baumeyſterey. Budowanie Mymer1 11; BartBydg 46; Bauung. Budowánie. Aedificatio, architectura, ſtructura. Calag 61b; Structilis ‒ Budowanię. Calep 1012a, 31a.

Synonimy: 1. nagotowanie, robota, wystawianie; gruntowanie, stanowienie; 2. dom, domostwo.

Cf BUD, BUDOWAĆ, BUDYNEK

JZ