[zaloguj się]

BURZYĆ SIĘ (43) vb impf

sie (28), się (15).

Fleksja
inf burzyć się
indicativus
praes
sg pl
1 burzę się
2 burzysz się burzycie się
3 burzy się burzą się
praet
sg pl
3 m m pers burzyli się
f burzyła się m an
n burzyło się subst burzyły się
fut
sg
3 m będzie się burzył
imperativus
sg
3 niech się burzy
conditionalis
pl
3 m pers by się burzyli
subst by się burzyły

inf burzyć się (5).praes 1 sg burzę się (1).2 sg burzysz się (1).3 sg burzy się (13).2 pl burzycie się (1).3 pl burzą się (9).praet 3 sg f burzyła się (2).n burzyło się (1).3 pl m pers burzyli się (3). subst burzyły się (1).fut 3 sg m będzie się burzył (1).imp 3 sg niech się burzy (2).con 3 pl m pers by się burzyli (1). subst by się burzyły (1).part praes act burząc się (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVI(XVIII) – XVIII w.

1. Wzbierać, zrywać się gwałtownie, falować, kłębić się, szumieć; exaestuare Calep, Cn; aestuare, efferuescere, feruere, furire, inaestuare, turbare Cn (7): WróbŻołt ee2v; Morze ſie burzy ze dná y wáły iego rozmiotáne będą Leop 4.Esdr 16/12; PudłFr 26; Calep 380b; A morze/ z powſtánia wielkiego wiátru/ burzyć ſię poczynáło. WujNT Ioann 6/18.
W przen (1): á dopuśći ſie burzyć tym złym wiátrom nád námi: to ieſt/ wymyſlácżom/ burzycom/ á pochlebcom ſwiátá tego RejPos 51.
Przen: Zachowywać się niespokojnie, kręcić się, miotać się (1): PAtrz więc kiedy ſie kſięża/ v ołtarzá burzą/ [...] Iedno ledwe kozyełkow/ iż nie przewracáią. RejZwierc 106.
2. Buntować się, występować, powstawać przeciw komu, opierać się komu; srożyć się (30): ſie tak burzą nieprzyiaćiele twogi á przećiwko tobie wyſoko glowy ſwoie wynoſſą. RejPs 124; RejWiz 150; BibRadz Ps 82/3; [okoliczne krolestwa] iáko ſie zá náſzey pámięći burzyły RejZwierc 185; CzechRozm 138v; IVż wiedz że ći Burzyńſcy ták ſie cżyſcie burzą/ Y ſzpetnie ſie s pogány więc w potrzebie kurzą. PaprPan Bb3; SkarŻyw 471; NiemObr 65; Niech ſię ſzátan burzy/ niech kácerze ſzturmuią/ niech Tyránnowie miecże oſtrzą ReszPrz 6.

burzyć się (na)przeciw(ko) komu, czemu (8): powiedziano Filipowi krolowi iże Armenia przećiw iemu ſie burzyła/ ktora iemu była poddana HistAl B4; GliczKsiąż N8v; co dáley to bárzyey ſie [Żydzi] przećiw Moiżeſzowi y Aaronowi burzyli BielKron 41, 418v; RejPos 74v; CzechRozm 148; SkarŻyw 483; WujNT 521.

burzyć się na kogo (8): RejKup d4; gdy widzimy iż ſie ná nas ſprzećiwnicy burzą. LubPs T2; OrzList d3; nie był ieſzcże duchownym/ przeto ſie nań Rzymiánie burzyli/ ále był w dobrey obronie v Konráda Ceſárzá BielKron 176v; názáiutrz lud wſzyćiek burzyć ſię ná Moyżeſzá y Aaroná pocżął SkarŻyw 492; ReszPrz 107; SkarKaz 42b; Burzy ſię dźiećię ná ſtárego/ y podły ná zacnieyſzego. SkarKazSej 661b.

burzyć się nad kim: A tám iuż ſnádnie tákie záwżdy poznawáią/ Ktorzy Pánu dufáiąc/ o nic nie niedbáią. Ale ſie nád owymi ieſzcże więcey burzą RejWiz 169v.

burzyć się z kim: cżyniąc im [innym panom] poſłuſzeńſtwo/ á burząc ſie z nimi przećiwko thák dobrotliwemu Pánu ſwemu. RejPos 74v.

W przen (4): tym ſie więcey iego hardoſćz vporná burziła. ForCnR E; SkarKaz 121a.
Fraza: »świat się burzy« (2): RejZwierc 206; á nam izali ſię niegodźi/ prawdźie páńſkiey świádectwá wydáwáć? nie tylko w ten cżás kiedy nas rádźi ſłucháią/ ále pogotowiu kiedy ſię świát burzy NiemObr 5.
3. Fermentować, musować, pienić się, wzbierać samorzutnie; confervescere, defervescere, feruere Cn (6): March1 A4; tedy będzie priſzcż cżarny/ á zawżdy ſie w ſobie będzie burzył FalZioł V 71v.
W przen (4): A niewieſz pod pokrywką co ſie w gárncu kurzy/ Tákież w oney poſtáwie/ co ſie we łbie burzy. RejWiz 141.
Fraza: »krew się burzy«: Bo wmłodym/ látá kwitną/ śiły co dźień przybywa/ krew ſię wnim wrzącá burzy SkarŻyw 136.
Zwrot: »burzyć się jako moszcz« [szyk zmienny] (2): RejWiz 78v; Bo náthurá cżłowiecża záwżdy ſie burzy iáko moſzcż/ áż gdy ſie vſtoi RejZwierc [121]v.

Formacje pochodne: oburzyć się, rozburzyć się, wzburzyć się, zaburzyć się, zburzyć się, zoborzyć się; oborzać się.

Cf BURZĄCY, BURZENIE

ZZie