[zaloguj się]

CHŁOPIĘCY (5) ai

o jasne.

Fleksja
sg
mN fNchłopięcå
Gchłopięc(e)go G
Ichłopięcym I
L Lchłopięc(e)j
pl
A subst chłopięc(e)

sg m G chłopięc(e)go (1).I chłopięcym (1). f N chłopięcå (1). L chłopięc(e)j (1). pl A subst chłopięc(e) (1).

stp, Cn brak, Linde XYIIXVIII oraz XIX w. s.v. chłopiąctwo.

Przymiotnik odchłopię (5):
a. Młodziutki; należący do chłopca, właściwy chłopcu (4): iż wiele ná tem należy/ złe chłopięce obycżáie [puerorum mores] káráć. ModrzBaz 13v; Elizeuſzá nátrząſániem chłopięcym wielce zelżonego LatHar 258.
Wyrażenie: »chłopięcy wiek« (1): tego ſię trzebá ſtrzedz/ áby miedzy dźiewecżkámi chłopiętá nieprzebywáły/ á zwłaſzcżá gdy iuż z dźiećińſtwá ábo z chłopięcego wieku wyraſtáią [pubescere coeperint] ModrzBaz 11.
Szeregi: »dziecinny a chłopięcy« (1): Dźiećinna á chłopięca grá máłemi kámykámi. Mącz 376a.

»dzieciństwo abo chłopięcy wiek« (1): ModrzBaz 11 cf »chłopięcy wiek«.

b. Właściwy służącemu, paziowi (1): Hiſtorya smyeſſna o ſpráwie chłopyęcey. GliczKsiąż H8 marg.

Synonimy: a. dziecinny, młodzieński, młodzionkowy, pacholęcy.

DM