[zaloguj się]

CUDZOZIEMSKI (57) ai

o oraz e jasne.

Fleksja
sg
mNcudzoziemski fNcudzoziemskå nNcudzoziemski(e)
G Gcudzoziemskiéj Gcudzoziemskiégo
A Acudzoziemską Acudzoziemskié
I Icudzoziemską Icudzoziemskim
L L Lcudzoziemskim
pl
N m pers cudzoziemscy
subst cudzoziemskié
G cudzoziemskich
D cudzoziemskim
A subst cudzoziemskié
I m cudzoziemskiémi
n cudzoziemski(e)mi
L cudzoziemskich
inne formy
sg n D skostn - po cudzoziemsku

sg m N cudzoziemski (1).f N cudzoziemskå (2).G cudzoziemskiéj (2); -éj (1), -(e)j (1).A cudzoziemską (1).I cudzoziemską (1).n N cudzoziemski(e) (1).G cudzoziemskiégo (2); -égo (1), -(e)go (1).A cudzoziemskié (4); -é (1), -(e) (3).I cudzoziemskim (1).L cudzoziemskim (1).pl N m pers cudzoziemscy (2). subst cudzoziemskié (6); -é (3), -(e) (3).G cudzoziemskich (14).D cudzoziemskim (2).A pl subst cudzoziemskié (4); -é (1), -(e) (3).I m cudzoziemskiémi (1). n cudzoziemski(e)mi (1).L cudzoziemskich (8).D sg n skostn po cudzoziemsku (3).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIIXVIII w.

Pochodzący z obcego kraju; obcy, zagraniczny; adventitius Mącz, Cn; extraneus BartBydg; barbarus, barbaricus, exoticus, peregrinus, transmarinus Cn (57): BartBydg 106b; Then ſie nie bogi niezdrowia/ ani niemoczy z wody czudzoziemſkiey/ ani z powietrza przemiennego. FalZioł V 59v; A co śię cudzoźiemſkich ſłów dotycze/ dlá lepſzégo rozumięniá wedle ſwych ięzyków będą pyſany MurzOrt B3; Diar 87; DiarDop 99; GroicPorz dd; Ci wſſyſtcy poięli ſobie byli żony cudzoźiemſkie Leop 3.Esdr 9/36, 2.Par 14/2; Pecunia adventitia [...], Cudzoziemska monetá. Mącz 481b, 481b; zwłaſzcżá żeſmy my Polacy do cudzoziemſkich vbiorow zbytnie chćiwi GórnDworz L6v, F2v, F3, F5v, K; RejZwierc 26; BudBib Soph 1/8; Oczko A3; StryjKron 235 marg; ále tych inſzych zmiennikow niechwalemy/ ktorzy kwoli iákimſi cudzoźiemſkim Wittemberſkim álbo Szwáycárſkim Prorokom [...] ſpráwy y poſtępki náſze háńbią ReszPrz 96; GórnRozm K3v, L2; KochWr 28; ActReg 133; kto chce wymyśláć/ tedy po cudzoźiemſkie rzecży do Gdańſká GostGosp 132; KochCz A4; JanNKarKoch G3; O Posłách cudzoziemskich. SarnStat 44; O kupcách cudzoziemſkich. SarnStat 277, 53, 277, 288, 292, 294 [2 r.] (15); Aby żaden niemogł vżywáć żadnych potrzeb cudzoźiemſkich GrabPospR K3; ſzáty z cudzoźiemſkich máteryi ſobie y ſwoim zá wielkie pieniądze ſpráwiáią GrabPospR N4, Kv, K3v, K4v, N4 [2 r.]; GosłCast 4; ZbylPrzyg A3, B.
Szereg: »domowy i (bądź) cudzoziemski« (2): wſzyſtkie myśli ſwe do tego znośi/ áby nic mimo ſye niepuśćił/ bądź w domowych/ bądź w cudzoźiemſkich rzeczách Oczko 1v; Phil E3.
Wyrażenie przyimkowe: »po cudzoziemsku« (3): Niech będzie vbrány Właſnie po cudzoźiemſku CiekPotr 59, 60; Druga záś powolnieyſza zwykłá mężá prośić/ By ſię po cudzoźiemſku oná mogłá nośić. ZbylPrzyg A4.

Synonimy: cudzy, obcy, przychodny.

Cf [CUDZOZIEMCOW]

AL