[zaloguj się]

DBAJĄCY (12) part praes act

a jasne.

Fleksja
sg
mNdbający
Ddbając(e)mu
Adbając(e)go
pl
N m pers dbający
A m pers dbając(e)

sg m N dbający (3).D dbając(e)mu (1).A dbając(e)go (2).pl N m pers dbający (3).A m pers dbając(e) (3).

stp s.v. dbać, Cn, Linde brak.

Dbały, starający, troszczący się [hasło występuje zawsze w formie zaprzeczonej] (12): Vpornie grzeſzący á niedbáiący/ nie ma miłoſierdzya RejPos 180 marg.

dbający o co (8), o kogo (1): FalZioł I 16d; Mącz 234d; Pátrzayże iáko tu Pan w złoſciách leżące á niedbáiące o ſwięte poſtanowienie iego vmárłemi zowie. RejAp 35, 49v, 104v, 110, 143v; RejZwierc 184v; Proznuiące/ leniwe/ o rolą y o goſpodarſtwo niedbáiące [desertores] nápráwiłby/ á do powinnośći przyzwał ModrzBaz 20v.

Wyrażenia: »nic nie dbający« (7): ána nocz naparzay ſobie ciepło wolno cżłonek taiemny/ tedy też vczyni człowieka nicz niedbaiącego/ o gamraciją. FalZioł I 16d; Mącz 271a; RejAp 104v, 110, 143v; RejPos 113; Ony zacne domy ich poſiadł cżłowiek obcy/ ták iáko Pan z dawná káżdemu nic o ſię niedbáiącemu iáwnie á iáſnie obwołáć y opowiedzieć roſkazał. RejZwierc 184v.

»ni ocz nie dbający« (1): Są theż ludzie prośći ni ocż niedbáiący/ tylko w proſtotach ſwoich iáko wołowie vżywáiący tego świáta mizernego. RejAp 49v.

»nie dbający na upominanie« (1): Ale pátrzay co przy tym cżynić maſz/ nie mnimay áby cie to potkáć miáło vpornie w grzechu leżącego/ á nic ná swięte iego vpominánie niedbáiącego RejPos 113.

Synonimy: pieczołowity, pilny, pracowity.

Cf DBAĆ

JW