[zaloguj się]

DOSTĄPIĆ (265) vb pf

o jasne.

W inf: dostąpić (69), dostępić (20), dostąpić a. dostępić (3); dostąpić GliczKsiąż (3), BibRadz (2), Mącz, OrzQuin, GórnDworz, WujJud (2), WujJudConf (4), RejPosWstaw, RejRozpr, BudBib, CzechRozm (4), KarnNap, ModrzBaz (5), SkarŻyw (3), StryjKron (2), CzechEp (2), KlonŻal, ReszPrz (2), ArtKanc (7), KochWr, LatHar (2), KołakCath, KołakSzczęśl (4), WujNT (4), SkarKaz (2), PaxLiz; dostępić OpecŻyw (2), OpecŻywPrzedm (3), ForCnR, BielŻyw, RejPs (8), ZawJeft, SarnStat; dostąpić : dostępić KwiatKsiąż (5 : 1), RejPos (5 : 2); dostąpić a. dostępić PatKaz II, PatKaz III (2). W pozostałych formach: dostąp-.

Fleksja
inf dostąpić, dostępić
praet
sg pl
1 m dostąpiłem, -m dostąpił m pers -śmy dostąpili, dostąpiliśmy
f -m dostąpiła, dostąpiłaś, -ś dostąpiła m an
2 m dostąpiłeś m pers -ście dostąpili
3 m dostąpił m pers dostąpili, dostąpili są
f dostąpiła m an
n dostąpiło subst dostąpiły
plusq
sg
3 m był dostąpił
imperativus
sg
3 niech dostąpi
conditionalis
sg pl
1 m -bych dostąpił, dostąpił bych m pers -byśmy dostąpili, -bychmy dostąpili, -by my dostąpili, -by dostąpiliśmy, dostąpilibychmy
2 m -byś dostąpił m pers
3 m -by dostąpił, dostąpił by m pers -by dostąpili
f -by dostąpiła m an
n subst -by dostąpiły

inf dostąpić (72), dostępić (20) [cf też DOSTĘPIĆ SIĘ].fut 1 sg dostąpię (2).2 sg dostąpisz (5).3 sg dostąpi (20).1 pl dostąpiémy (2) KochPs, RejPos, dostąpiem (1) KochWr; ~ -émy (1), -(e)my (1).2 pl dostąpicie (2).3 pl dostąpią (11).praet 1 sg m dostąpiłem, -m dostąpił (4). f -m dostąpiła (1).2 sg m dostąpiłeś (1). f dostąpiłaś, -ś dostąpiła (3).3 sg m dostąpił (17). f dostąpiła (5). n dostąpiło (1).1 pl m pers -śmy dostąpili (2), dostąpiliśmy (1); -śmy dostąpili OpecŻyw, StryjKron; dostąpiliśmy PatKaz I.2 pl m pers -ście dostąpili (1).3 pl m pers dostąpili (23), dostąpili są (1) KlerWes. subst dostąpiły (2).plusq 3 sg m był dostąpił (1).imp 3 sg niech dostąpi (1).con 1 sg m -bych dostąpił (3), dostąpił bych (2); -bych dostąpił RejPs, MurzHist, RejPos; -dostąpił bych OpecŻyw (2).2 sg m -byś dostąpił (2).3 sg m -by dostąpił, dostąpił by (12). f -by dostąpiła (2).1 pl m pers -byśmy dostąpili (13), -bychmy dostąpili (4), -by my dostąpili (2), -by dostąpiliśmy (1), dostąpilibychmy (1); -byśmy dostąpili PatKaz III, TarDuch, KrowObr, SiebRozmyśl; -bychmy dostąpili RejPos; -byśmy dostąpili: -bychmy dostąpili : -by my dostąpili : -by dostąpiliśmy LatHar (9 : 2 : 2 : 1); -bychmy dostąpili : dostąpilibychmy RejPs (1 : 1).3 pl m pers -by dostąpili (13). subst -by dostąpiły (1).part praet act dostąpiwszy (10).

stp notuje, Cn s.v. dostępny, Linde XVIXVII(XVIII) – XVIII w.

1. Osiągnąć, uzyskać, otrzymać; zasłużyć na co; consequi JanStat, Vulg, PolAnt; adipisci, pervenire Modrz; assequi Mącz; apprehendere, capere, invenire, possidere Vulg; acquirere JanStat [w tym: czego, kogo (237)] (242): OpecŻyw 91; Prozno ten pratzuie/ kto mnimá ſie tznot doſtępitz/ niżli v tznot mnożyciela/ to ieſt v pana Iezuſa OpecŻywPrzedm C4, C4 [2 r.]; Y acżkolwiek [młodzieniec] v pana Sżcżęſciá wielé vpráſzáł a znamienité podarzá bráł/ a wſzakże przeto niemogł nitz dźiedźicżnego doſtępićz. ForCnR Cv; TarDuch Dv; BielŻyw 156; WróbŻołtGlab A3; A ći ktorzy ná tem trwáią áby doſtąpili obrony twey roſkocháią ſie wnádzieiách ſwoich RejPs 61v; á ty przywiedzieſz myſl moię náwyſokoſć ktoreyem y iá o ſwey mocy niemogł nigdy doſtępić RejPs 89; Sennes Krol bárzo mocny w ſwym páńſtwie wyſoki/ ácżkolwiek był wiele zwycięſtw doſtąpił/ á wſzákże w Klaydzie wiele ſzkod popadł. HistAl D6, D3v; GliczKsiąż F5v, M2v; Leop Hebr 11/2; BibRadz Ps 34/13, Prov 3/18, 4.Esdr 8/55, Eccli 27/8, 51/22; Anibyś ty choćbyś też Atheńcżykiem był zacney sławy doſtąpił. KwiatKsiąż Av, A4v, B, Cv, F4v, K4v (10); A iákoż my tego doſtąpić możemy náſz wſzechmogący Pánie/ ieſli nie będzie łáſki/ miłoſierdzia/ á opátrznośći twey ſwiętey nád námi. RejPos 80, 40v, 141v, 338; WujJud 13v; WujJudConf 84, 213v; RejPosWstaw [212]v, [213], [1102]v; Ieſli ſię przeto ći ktorzy żywą nie ſtháráią iákoby mieli wnić przes ty ćiaſne y nietrwáłe rzecży/ tedy niemogą doſtąpić onych ſkrytych rzecży [non poterunt recipere quae sunt reposita]. BudBib 4.Esdr 7/14, 8/55 [56], Eccli 15/1; CzechRozm 88v; ModrzBaz 7, [16], 53; KochPs 216; á walcżąc z nieprzyiaćielem y zwyćiężyć ſię nieſzcżeśćiu tego światá niedáiąc: doſtąpił niebieſkiey zapłáty. SkarŻyw 328, 112, 185, 201, 428; StryjKron 288, 380, 567; ReszPrz 32; ReszHoz 123; ReszList 168; Day ſzczęśliwie doſtąpić w Niebie ſwey rádośći ArtKanc K4v, E4v, N10, S4v; KochCn B4; OrzJan 64; WIelebney Pánny Máryey ofiárowánie przenadoſtoynieyſze wſpominamy/ ktora y godnośći máćierzyńſkiey doſtąpiła/ y doſkonałośći pánieńſkiey nie vtráćiła/ Alleluia. LatHar 413, 90, 182, 209, 252, 351 (15); O PRAWDZIWEY Scżęśliwośći y Błogoſłáwieńſtwie iáko onego doſtąpić/ y w nim żyć ná świećie możemy KołakSzczęśl kt, A3, A4, D; á drudzy byli ćiągnieni/ nie przyiąwſzy ofiárowánego wybáwienia/ áby lepſzego zmartwychwſtánia doſtąpili [ut meliorem invenirent resurrectionem]. WujNT Hebr 11/35, 2.Tim 3/10; A to ieſt miłośierdźie. Lecż tego ták zgołá nie doſtąpi/ ieſli pierwey/ álbo ná tym/ álbo ná onym świećie/ tego co pobroił nie popłaći WysKaz 23, 8, 24, 31, 46; SarnStat 690, 702; SkarKaz 207b, 548b, 638a; Gdzie pewnie doſtąpiwſzy/ záś zdrowia pierwſzego/ Mogłá bym ieſzcże vżyć y wieku dálſzego. PaxLiz B3, E.

dostąpić z czego (2): KwiatKsiąż K4v; ćiáło y krew moię maćie/ ktora dla was ieſt wylaná/ wſzyſtkim ku pićiu daná/ áby iuż nic nie wątpili/ w tym, cżego z niey doſtąpili. ArtKanc N9.

dostępić ku czemu (1): Chceſſli ku bogu myſlnoſcij doſtępitz/ a namilowatz ſie oblubientza twégo/ iezuſa milégo? modl ſie. OpecŻyw 54.

dostąpić przez co (11), przez kogo (6): Przez ty rzecży/ cżlowiek nárychley może doſtępitz ſerdecżné cżyſtoſci OpecŻyw 37, 154; PatKaz I 13v; á nas przesnie [przez dary] od grzechow náſzych otzyść/ ábyſmy przes thy Swiętá wietznego wesela doſthąpili. KrowObr 173; A zaż to nie okrutna rzecz ieſt/ [...] áby ták przez ſzkodę poſpolitą/ ſwego właſnégo pożytku Poſeł doſtąpił. OrzQuin C3v, H4; RejPos 138, 141v, 142v; SkarŻyw 533; CzechEp 20; ReszPrz 105; Przetoż kto iuż miłuie to zbáwienie wiecżne/ może go iuż doſtąpić przez Kryſtá beſpiecżnie ArtKanc N16, Cv, E8v; LatHar 388, 482.

dostąpić za co (1): ſnać to mamki były Iowiſzowé/ y zá to niebá doſtąpiły. KochPhaen 2.

dostąpić czym = za pomocą czegoś (6): ktorzyſmy iéy pomotzą doſtąpili wſſytkiégo tzożkoli mámy/ anieli ſwégo naprawieniá/ a my zbawieniá. OpecŻyw 181v; PatKaz III 153; RejPs 34; ktorych [rzeczy] prziſzłym Xiążętom woiſk/ y zwycżaiem y rozumem potrzeba ieſt doſtąpić y ie wybornie vmieć/ to ieſt ktorymi kuńſtami ma być prowadzone woiſko KwiatKsiąż O3v; RejPosRozpr c4; ReszPrz 87.

dostąpić czym = jako co (1): Bog zbawioną vcżyni ſyon/ á bedą budowane miaſta Iude. Y będą mieſzkać tamże/ dziedzictwem doſtąpią iey [hereditate adquirent eam Vulg Ps 68/36]. TarDuch A7v.

dostąpić w czym (6), w kim (1): CzechRozm 74v, 168, 174; ModrzBaz 133; powieda iż miał być názwány Emánuelem, to iest Bogiem známi. Ktorego też y Pátryárchowie widzieć żądáli, vpátruiąc błogosłáwieństwo, ktorego w nim dostąpić mieli. CzechEp 415; oblubienico Chryſtuſowá: omierzłyć świeckie márnośći/ doſtąpiłáś Anyelſkiey/ w chwale wiecżney/ ſpołecżnośći LatHar 471, 400.

dostąpić za czym (4): SkarŻyw 567; ábyſmy zá iego modlitwą tego doſtąpili/ cżego ſobić [!] záſłużyć nie możemy. LatHar 447, 88, 660.

Ze zdaniem dopełnieniowym [w tym z zapowiednikiem: tego (10); co (6); o co (3), ] (13): OpecŻyw 181; RejPs 165v; BielKom D6; OrzQuin H4; RejPos 138; y doſtąpiłá tego cżego prágnęłá. SkarŻyw 141; CzechEp 41; iż Pan Chryſtus zaſługámi ſwymi tego doſtąpił/ áby był poſtánowiony ſędźią narodu ludzkiego ReszPrz 87; Rácżże nám BOże vżycżyć/ tego z miłośći doſtąpić [...] ábyſmy tobie godnie/ poddáli ſię pokornie. ArtKanc S4v; day to miłośćiwie/ ábyſmy tego z łáſki twey doſtąpili/ o co do iego ſię przycżyny vćiekamy. LatHar 431; á iżbyſmy tego coś obiecał doſtąpili/ ſpraẃ to LatHar 636, 88, 447, 620.

cum inf (1): A ſtey żądliwoſći gdy by mi ſie trefiło iż bych doſtąpił widzieć pożądanego oblicza twego obrocił by mi ſie on płácz w kochánie RejPs 63.

W charakterystycznych połączeniach: dostąpić cnot (cnotliwości) (3), mądrości (3), miłości (2), nauki (4), pociechy (2), radości (5), sławy (sławności) (2), szczęścia (szczęśliwości) (3), usprawiedliwienia (2), wesela (3), wolności (2), zapłaty (4), zmartwychwstania, zwycięstwa (2); dostąpić prawdziwie, skutecznie, snadnie, wiernie, z łaski (2), z miłością, z weselem; (nie) moc dostąpić (25).

Zwroty: »błogosławieństwa dostąpić« [szyk zmienny] (15): y upewnyl yą [Duch św. Maryją] ſtaloſzczą yſz myala doſtąpycz blogoſlauyenſtwa PatKaz III 97; Wylicza prorok iakiemi ſpráwámi ma człowiek doſtępić błogoſláwieńſtwá páńſkiego RejPs 34, 221; BielKom G6v; Trzeciey nocy błogoſłáwieńſtwa doſtąpiſz/ áby ſie s ciebie ſynowie rodzili ſzcżęſliwie. BielKron 97v; GórnDworz L12; RejPos 141v, 339v; CzechRozm 46v, 74v, 168, 174; KochWr 23; LatHar 400; KołakSzczęśl B.

»chwały dostąpić« [szyk zmienny] (9): RejPs 37; HistAl Dv; Seth á Sem v ludzi chwały doſthąpili [gloriam adepti sunt] Leop Eccli 49/19, 50/5; wiele ich z Rzymskich młodziencżykow było/ ktorzy wielkiey chwały doſtąpili/ albo oſkárzywaiąc winne/ albo broniąc niewinne. KwiatKsiąż Iv; KarnNap C2; SkarŻyw 168; LatHar 460, 471.

»dostąpić krolestwa (bożego, wiecznego)« [szyk zmienny] (4): OpecŻywPrzedm C4v; po śmierći przyſzedſzy/ po docżeśnym páńſtwie/ wiekuiſtego chwały twoiey kroleſtwá doſtąpił. LatHar 626, 465; ktorzy tákowe rzeczy czynią/ kroleſtwá Bożego nie doſtąpią (marg) nie odziedziczą [regnum Dei non consequentur] (‒). WujNT Gal 5/21.

»dostąpić łaski« [szyk zmienny] (13): oni potym doſtąpiwſzy pańſkiey łáſki/ przed nim mie obwiniali y potwárzali ForCnR A4v, C2; PatKaz II 49v; PatKaz III 97v, 152; MurzHist I3v; A z tego wywiodł mężá miłoſiernego/ ktory doſtąpił łáſki [invenientes gratiam] v wſzytkich ludźi. BibRadz Eccli 44/25 [27]; RejPos 162, 266; Modlitwámi ſię báwiły/ y do tych ſię rzecży chętnie miáły/ ktoremiby y naywyżſzego Bogá łáſki doſtąpiły [gratiam demereantur]/ y ludźiom ſię vpodobáły. ModrzBaz 11v; Gdyż to nawyżſze ſzcżęśćie cżłowieká káżdego/ Kiedy doſtąpi łáſki Bogá wſzechmocnego. KołakSzczęśl A3v; WujNT 520; SiebRozmyśl Bv, M2.

»miłosierdzia dostąpić« [szyk zmienny] (15): y doſtąpyſch boſzkyego myloſzerdzya. PowUrb Iv; TarDuch ktv; MurzHist I3v; alem miłoſierdźia Bożego doſtąpił/ żem to cżynił zniewiádomośći w niewiernośći. [misericordiam Dei consecutus sum] Leop 1.Tim 1/13; Dla tego powiada doſtąpiłem miłośierdzia/ w wielkich grzechach moich/ áby na mnie Chryſtus pokazał/ iáko ieſt ćierpliwy SkarŻyw 82, 80, 141, 533, 567; Błogoſłáwieni miłośierni/ ábowiem doſtąpią miłośierdzia. Vulg Matth 5/7] LatHar [+10]v [przekład tego samego tekstu KołakSzczęśl B2], 599; KołakSzczęśl B2; WujNT 520 [2 r.], 1.Cor 7/25.

»dostąpić obietnic« (3): RejPos 209; ábyſmy ćię we wſzyſtkim y nád wſzytko miłowáli/ á potym doſtąpili onych obietnic twoich LatHar 89; Ktorzy przez wiárę zwalczyli kroleſtwá/ czynili ſprawiedliwość/ doſtąpili obietnic [adepti sunt repromissiones] WujNT Hebr 11/33.

»dostąpić odpuszczenia grzechow (a. nieprawości)« [szyk zmienny] (5): a potym przez záſlugę twé męki niewinné/ doſtąpil bych z onym lotrem na prawicy twé wiſſącym/ grzechow odpuſſcżeniá OpecŻyw 154; LatHar 88, 183, 660; Nie ták rozumiey/ żeby ći ktorzy pokrzćie w grzech śmiertelny wpadáią/ nie mogli záś powſtáć przez pokutę/ y doſtąpić grzechow odpuſzczenia. WujNT 762.

»sprawiedliwości dostąpić« [szyk zmienny] (3): ſpráwiedliwośći przed Bogiem nikt doſtąpić niemoże. WujJudConf 80v; CzechRozm 211v; Pogáni ktorzy nie ſzukáli ſpráwiedliwośći/ doſtąpili ſpráwiedliwośći [apprehenderunt iustitiam] WujNT Rom 9/30.

»zbawienia dostąpić« [szyk zmienny] (9): A przetoż wſzytki rzecży ćierpię dla wybranych/ áby y oni zbáwienia doſtąpili/ [ut et ipsi salutem consequantur] ktore ieſt w Kryſtuſie Iezuſie z chwałą więcżną. BibRadz 2.Tim 2/10 [przekład tego samego tekstu WujNT]; WujJud 137; WujJudConf 137v; Bárzo zgrzeſzyło/ wſzyſtko ludzkie pokolenie/ nie mogło doſtąpić zbáwienia/ prze ćiężkie záwiedźienie. ArtKanc E8v, D19; Kto tedy chce zbáwienia doſtąpić/ ták ma o Troycy świętey wierzyć LatHar 373; WujNT 32, 2.Tim 2/10, Hebr 1/14.

»dostąpić (dziedzictwa, uczestnictwa, wesela itp.) żywota (wiecznego)« [szyk zmienny] (13): ktorzy niewierza w Ieſu Chriſta ſyna bożego nie doſtąpią wiecznego zywota SeklKat P; GliczKsiąż G8; Miſtrzu czobych ia miał cżynić/ ábych doſthąpił żywothá wiecżnego? RejPos 208; WujJud 24; RejPosRozpr [c4]; CzechEp 20; ArtKanc Cv; KochWr 23; prośimy ćię/ ábychmy przez rodźićielkę iego Pánnę Máryą/ doſtąpili weſela żywotá wiekuiſtego. LatHar 482, 388; Náuczyćielu/ co czyniąc doſtąpię dźiedźictwá wiecznego? [quid faciendo vitam aeternam possidebo?] WujNT Luc 10/25, s. 233, 1.Tim 6/19.

Szeregi: »dojć a (i) dostąpić« (3): kozdą laſką kozdą cznotą [...] zuyelką robothą y praczą nabyla [...] uyelkym czyala mego udręczenym/ tegom doſzla a doſtąpyla PatKaz III 153; GliczKsiąż M7v; RejPos 330.

»(nie) dostać i (a, ani) dostąpić (a. dostępić)« [szyk 2 : 1] (3): od oycá pocżątek życia wzyął/ á od Ariſtoteleſá yáko od náucżycyelá nye proſtego ale dobrego życya doſtąpił á doſtał. GliczKsiąż N7v, N5v; A gdyż tego doſtáć áni doſthępić nie możemy/ oprocż rády/ pomocy/ á podpárcia Ducha ſwiętego. RejPos 143.

»nie dowieść abo nie dostąpić« (1): [Rzeczpospolita] w obycżaie y práwá thak będzie ſporządzona/ żeby żaden o to do cżegoby go iego chćiwość y pożądliwość ciągnęłá/ nie kuśił ſie/ á by ſie też y kuśił/ żeby nie dowiodł ábo nie doſtąpił. Phil R.

»nigdy otrzymac ani dostąpić« (1): Cżego/ iáko ſłyſzyſz/ wſzyſcy mędrkowie ſwiátá tego/ ći ktorzy tylko położyli nádzyeie ſwe w rozumiech/ w náukach/ á w bogáctwach ſwoich/ nigdy otrzymáć áni doſtąpić nie mogą. RejPos 289v.

»użyć i dostępić« (1): day nam tego miłoſciwie vzyc y doſtępic co nam on v ciebie wyſluzyl pokorną cierzpliwoſcią ſwoią RejPs 165v.

a. O dostojeństwach, urzędach, godnościach itp. [czego] (15): V Ligurgá Krolá mądrego/ Doſtąpił mieyſcá ważnego. BierEz F3; KlerWes A2; RejPs 220; Gradatim assequi honores, Po ſtopniách doſtąpić doſtóyności Mącz 147d, 309c; oto przed cżáſem ſtáráli á zábiegáli temu/ iákoby w cżás doſtąpili zwirzchności iakich/ ábo przełożeńſtwá iákiego wedle ſwiáthá. RejPos 312; V nas wiele ich ieſt/ ktorzi z łáſki Krolewſkiey wielkich vrzędow doſtąpili [aucti sunt beneficiis summis]/ w tych powiećiech w ktorych niemáią ośiadłośći. ModrzBaz 74v, 40, 135 [2 r.].
Zwrot: »dostąpić krolestwa, stolice krolewskiej, księstwa« = uzyskać władzę [szyk zmienny] (2 : 1 : 2) (5): Z ktorych wtory doſtąpiwſzy kroleſtwá [incipiet regnare] dłużey ie trzymáć będzie niż kthory iny ze dwunaśćie. BibRadz 4.Esdr 12/15, Esth 4/14; RejPos 312; POpiel po oycu Kśięſtwa doſtąpiwſzy, Spraw nieprzyſtoynych záraz ſię chwyćiwſzy. Wſzetecznie ſtrawił czás miedzy ſwáchnami KlonKr B2; SarnStat 1211.
2. Przystąpić, zbliżyć się, dojść; dosięgnąć, dotknąć [czego (18), kogo (4)] (23): IAko pragnie ieleń áby co rychley wgorący czás doſtąpił zrodłá chłodzącego/ ták niemniey prágnie y duſſá moiá RejPs 63; Góry wielkié niezmierzoné ćienięm ſwym zákryłá/ A wyſokich gáłęźiámy Cedrów doſtąpiłá. KochPs 121.
W przen (17): RejPs 34v, 37v, 62v, 63, 85, 125; BielKronCies 477; ModrzBaz 9v [2 r.]; Nie doſtąpi ćię żadna zła przygodá/ Ani ſye naydźie w domu twoim ſzkodá. KochPs 139, 33 [2 r.]; A kto chce do niebá iść/ muśi go [Boga] doſtąpić/ weń z ſercá vwierzyć. ArtKanc B12; Ná ten czás przez modlitwy Bogá wzywáć mamy: Nie kiedy nam żáłoſné ſczęśćié wiátry ſwémi/ Portu nie da doſtępić/ bywáć nabożnemi. ZawJeft 21; Nie mamy nic w tym wieku náſzym nalepſzego/ Iáko brzegu doſtąpić Zeglárſtwá náſzego. To ieſt/ iák dobrze vmrzeć KołakCath C5v; WysKaz 11.

dostępić ku czemu (1): ilekroć to rozmyſla duſſá má práwie od pámięći odchodzi ráduiąc ſie themu ieſliże iey też kiedy przydzie ku niem doſtępić. RejPs 125.

a. Dorównać, doścignąć [czego] (4): Przećiw temu Dyomedes y Vliſes mowili/ iż Troillus doſtąpił ſpráwy Hektorá bratá/ y ieſzcże nádeń fortunnieyſzy. BielKron 58v; Záś Awiſzái brat Ioawow ſyn ceruiey/ był głową tym trzem [rycerzom] [...] Bo ze trzech á za nie ſláchetnieyſzy (był) gdyż był hetmjanem ich/ lecz (onych) trzech nie doſtąpił [usque ad tres non pervenit]. BudBib 2.Reg 23/19; Nie naydźieſz tu tákiego. Coby nieprzymierzánego rymu mogł doſtąpić Na mieśce twe náſtąpić. KlonŻal Cv; Twey ślicżney żaden nigdy niezgáni vrody/ Niedoſtąpi iey miedzy ludzkimi narody. SapEpit B4.

Synonimy: 1. osiągnąć, otrzymać; 2. dojść, przystąpić.

Formacje pochodne cf STĄPIĆ.

Cf DOSTĄPIENIE, DOSTĄPION

JW