[zaloguj się]

OTRZYMAĆ (734) vb pf

-trzy- (664), -trzi- (69), -try- (1).

o oraz a jasne (w tym w o 1 r., w a 4 r. błędne znakowanie).

Fleksja
inf otrzymać
praet
sg pl du
1 m otrzymåłem, -m otrzymåł, -ch otrzymåł m pers otrzymaliśmy, -smy otrzymali, -chmy otrzymali m pers otrzymałasma
f otrzymałam, -m otrzymała, -ch otrzymała m an m an
2 m otrzymałeś, -ś otrzymåł m pers -ście otrzymali m pers
f otrzymałaś, -ś otrzymała m an m an
n otrzymałoś subst subst
3 m otrzymåł m pers otrzymali m pers
f otrzymała m an otrzymali m an
n otrzymało subst otrzymały subst
plusq
sg pl
2 m m pers -ście byli otrzymali
3 m był otrzymåł m pers
f była otrzymała m an
imperativus
sg pl
2 otrzymåj otrzymåjcie
3 niechåj otrzymå
conditionalis
sg pl
1 m bych otrzymåł m pers bysmy otrzymali, by otrzymalismy, bychmy otrzymali, by my otrzymali
f bych otrzymała m an
2 m byś otrzymåł m pers byście otrzymali
3 m by otrzymåł m pers by otrzymali
f by otrzymała m an
n subst by otrzymały
con praet
sg pl
3 m by był otrzymåł m pers by byli otrzymali
f otrzymałaby była m an
impersonalis
praet otrzymåno
con by otrzymåno
participia
part praet act otrzymåwszy

inf otrzymać (145).fut 1 sg otrzymåm (10), otrzymąm (1) BielKron.2 sg otrzymåsz (31).3 sg otrzymå (57).1 pl otrzymåmy (27).2 pl otrzymåcie (12).3 pl otrzymają (36).praet 1 sg m otrzymåłem, -m otrzymåł (9), -ch otrzymåł (1); -em : -ch PaxLiz (1:1). f otrzymałam, -m otrzymała (3) PatKaz III, BibRadz, SkarŻyw, -ch otrzymała (1) PaxLiz.2 sg m otrzymałeś, -ś otrzymåł (11). f otrzymałaś, -ś otrzymała (3). n otrzymałoś (1).3 sg m otrzymåł (143). f otrzymała (17). n otrzymało (4).1 pl m pers otrzymaliśmy, -smy otrzymali (10), -chmy otrzymali (1) LubPs.2 pl m pers -ście otrzymali (1).3 pl m pers otrzymali (58). m an otrzymali (1) [cum N pl: żorawie]. subst otrzymały (6).1 du m pers otrzymałasma (1) ZapKościer 1585/56v.plusq 3 sg m był otrzymåł (3). f była otrzymała (1).2 pl m pers -ście byli otrzymali (1).imp 2 sg otrzymåj (4).3 sg niechåj otrzymå (1).2 pl otrzymåjcie (5).con 1 sg m bych otrzymåł (3). f bych otrzymała (1). 2 sg m byś otrzymåł (5).3 sg m by otrzymåł (35). f by otrzymała (3).1 pl m pers bysmy otrzymali, by otrzymalismy (10) SeklKat, HistAl, KrowObr (4), BibRadz, ArtKanc, LatHar, WujNT, bychmy otrzymali (8) RejPos (2), WujJud, BudNT, SkarJedn, KochPs, ArtKanc, WysKaz, by my otrzymali (1) RejPs.2 pl m pers byście otrzymali (7).3 pl m pers by otrzymali (20). subst by otrzymały (1).con praet 3 sg m by był otrzymåł (1). f otrzymałaby była (1).3 pl m pers by byli otrzymali (1).impers praet otrzymåno (1).con by otrzymåno (1).part praet act otrzymåwszy (30).

SI stp, Cn notuje, Linde XVIIXVIII w.

1. Objąć w posiadanie i władanie; obtinere HistAl,Vulg, Mącz, PolAnt, Modrz, JanStat (117):
a. O ziemiach, narodach, władzy monarszej: podbić, opanować; tenere HistAl Vulg; accipere, possidere Vulg, PolAnt; apprehendere, capere, concludere, expugnare, occupare, subiugare HistAl, capere, dominare PolAnt [co] (59): BierEz Fv; Pothym Ianuenſes Włochowie miaſto ich znamienite Kaphę imieniem, w krainie Przekopſkiey otrzymawſzy ſobie przywłaſzcżyli y ſwymi oſadzili. MiechGlab 40; Potym ſtamtąd poruſzywſzy zaſtęp przeſzedł do miáſtá Gazan/ ktore też otrzymawſzy do Ieruzalem ſie kwápił. HistAl Cv, B2, B2v, B3, B5v, F7v, Hv, I7v; Leop Deut 18/14; BibRadz Gen 28/4, Num 34/13, Ps 24/13, 1.Mach 7 arg, 14/17; przyciągnął do Sámáryey/ obiegł miáſto/ leżał około niego trzy látá. A gdy ią głodem śćiſnął/ łácno ią otrzymał. BielKron 89; Otrzymawſzy Skánderbeg Kroią miáſtho [...]/ zaſádzył dwa tyſiącá wybornych mężow [...]/ áby bronili Turkom przyśćia do Albániey. BielKron 243v, 125, 240v, 279, 339, 439v; Známienity Klaſtor/ który tymże ſpoſobem Szwed otrzymał. KwiatOpis B2; BudBib 4.Reg 16/9, 3.Esdr 8/81, 4.Esdr 11/40, Iudith 5/17, Bar 2/30; A ći/ co w bogu nádźieię ſwą máią/ Ziemię w dźiedźictwo pewné otrzymáią. KochPs 52; SkarŻyw 346; StryjKron 447, 502 marg; Y iuż Gdańſk niedobyty/ zdrádą otrzymáli. KochProp 8, 8; Záby z iednego miáſtá Fráncuzy wygnáły/ Giar wyſpę/ Cykládę/ myſzy otrzymáły. [...] A we Włoſzech Amikły gádźiná pobráłá. KmitaSpit A3v.

otrzymać od kogo (1): Ieſliby ich [wsi] niemożono doſtáć od tych ktorzi teraz ſą/ łácnoby ie otrzymano od tych/ ktorzi ná mieyſcá zmárłych náſtępowáć będą ModrzBaz 93.

otrzymać komu [sobie] (1): Cżłowiek ieden zacny odſſedł do dálekiey krainy áby ſobie otrzymał Kroleſthwo Leop Luc 19/12.

otrzymać przez co [= za pomocą czego] (2): HistAl B7v; Bowyem oni nye przez myecż zyemye otrzymáli LubPs Mv.

otrzymać pod kim (1): Krol Fráncuſki otrzymawſzy Inſubryą pod ſworcią Máxymilianęm zyednał ſie Swáncári BielKron 194v.

otrzymać po kim (2): BielKron 189v; A ten Zamek był zdawná Stolicą Olgerdá Wielkiego Xiędzá Litewſkiego/ kiedy Xięſtwo Witebſkie otrzymał po żenie StryjKron 787.

Szereg: »dojść a otrzymać« (1): y okolo thego chodził iákoby doſſedł á otrzymał Kroleſtwo Alexándrowe [quaerebat obtinere regnum Alexandri] zdrádą/ á przyłącżył ie ku kroleſthwu ſwemu Leop 1.Mach 11/1.
α. Zdobyć władzę; tenere principatum HistAl, Vulg; obtinere principatum Vulg, PolAnt, JanStat [co] (15): HistAl N2v; Thedy z ſtąpił lud Páńſki do Bran/ y otrzymał pánowánie. Leop Iudic 5/11, Dan 11/6; BibRadz II 453d marg, 2.Mach 5/7; Ktore to pánowánie/ ktore Adam pierwſzy vtráćił ná źiemi otrzymał [SynCzłowieczy] CzechRozm 124v; StryjKron 395; A potym álbo od tego czáſu potomkowie ich/ álbo idący od niech/ mieyſce pánowánia máią otrzymáć w Króleſtwie Polſkim SarnStat 882, 1067; Słucháiąc mądry mędrſzym zoſtánie/ á rozumny otrzyma rządy [et intelligens gubernacula possidebit Vulg Prov 1/5] SkarKaz 79a.

otrzymać przez co (1): A iáko przez krzyż był vniżon ták záś przez z mártwychſtánie ſwe otrzymał opánowánie wſzytkiego ſtworzenia LubPs B6v.

otrzymać po kim (1): Gdy iuż Loktek otrzymał páńſtwo po Głogowſkim kſiążęćiu BielKron 370v.

W przen (3): Vyzrzałem też/ że piorá co pod ſkrzydłem/ myſliły ſie wznieść/ á otrzymáć Kxięſtwá Leop 4.Esdr 11/25; BudBib 4.Esdr 11/20, 25.
b. O własności prywatnej: wejść w posiadanie; possidere Vulg, JanStat; hereditare PolAnt; habere Vulg [co] (26): ZapWar 1548 nr 2668; Leop Num 11 arg; Stipendii spem propinquam facere, Dać komu dobrą nádźieyę w rychle Iurgelt álbo myto otrzimáć. Mącz 326c; GórnDworz Sv; Pomniſz ná to moy ſynu żeć ći wſzyſcy poymowáli żony znarodu ſwego/ á wodziło ſię im wdziatecżkach ich/ y potomſtwo ich otrzyma w oſiádłość ziemię [haereditabit terram]. BudBib Tob 4/13; Aleć záprawdę mnieyſzy to był wyſtępek zá kupnem co otrzymáć/ nie trapiąc ludzi áni gwałtu cżyniąc/ niżli z wiela ludzi záfráſowániem y ćięſzkim obráżeniem cżego doſtáwáć ModrzBaz 6v; w ty moy przydaczy tę cząſtkyę otrzimalaſzma ZapKościer 1585/56v, 1585/62v; PaprUp I2v; zábiymy go/ á otrzymamy (marg) pośiądzmy G. (–) dźiedźictwo iego [habebimus hereditatem]. WujNT Matth 21/38, Act 1/18; Iż ieſli który z duchownych albo liſtmi/ álbo poſseſſią dawną to Poświątné otrzyma SarnStat 214; á potym chcą dwory budowné y napráwné dźiedźictwá práwem ſobie otrzymáć SarnStat 594, 336, 595, 610, 635, 688, 760, 921; Ieſli ich [pszczelego roju] nie dośćignieſz/ iuż wiedz że nie twoie. Ten iuż bywa ich Páném/ y ten ie otrzyma/ kto ie ná drzewie ábo ná płoćie poima. KlonWor 25.

otrzymać od kogo (1): chcąc y myto więtſze od Princypałá ſwego otrzymáć/ y nakłády ná przezyſkáney ſtronie pozyſkáć GroicPorz z3v.

otrzymać komu [zawsze: sobie] (2): RejPs 60; GDźieby téż kto máiąc piérwéy Dożywoćie [...]/ potym wieczność ſobie otrzymał ná nié SarnStat 87.

otrzymać przez co (1): Wąż dał Gwidonowi kámień troiey bárwy/ takież prełat ábo ſpowiednik przez vcżenie piſmá ſwiętego może otrzymáć kámień to ieſt Kryſtuſá HistRzym 69v.

Szeregi: »kupić a otrzymać« (1): abychmy inſſych skarbow nienabywali iedno tych za ktorebychmy mogli ſobie kupic a otrzymać dziedzictwo wieczne w kroleſtwie twoiem ſwiętem. RejPs 60.

»sobie przywłaszczyć i otrzymać« (1): chcąc winę zá głowę ſobie przywłaſczyć y otrzymáć [vendicare et obtinere JanStat 607] SarnStat 611.

c. O łupach wojennych: zdobyć [co] (10): wpádli w miáſto/ ktore wźięli [...]/ ſkárby wielkie otrzymáli. BielKron 448.

otrzymać z kogo (1): Lup ktori ſynowie Izraelſczy z Madianitow otrzymali. KłosAlg D2.

Zwrot: »(wielką) korzyść, wiele korzyści otrzymać« (6:2): tám wielką korzyść otrzymáli ſrebrá/ złotá/ ſzat/ klenotow/ y zbroie nábráli. BielKron 31v, 87v, 239, 252, 254v, 351, 355, 367v.
d. Objąć urząd, tron; regnare PolAnt Vulg; sedere in sede regni sui PolAnt; pervenire in dignitationem Modrz [co] (22): RejPs 42; LubPs F; Leop Luc 19/15; Zátym gdy ſię to ták działo/ wrocił ſię Tryfon z Antyochem młodźieniaſzkiem/ który otrzymawſzy kroleſthwo włożył ná ſię koronę [regnavit et imposuit sibi diadema]. BibRadz 1.Mach 11/54, 1.Mach 7 arg, 4; MAchomet po ześćiu bráćiey/ kroleſtwo przez krwie roźlánia othrzymał BielKron 241, 415; Succedere im locum alterius, Mieyſce cziye otrzimáć. Mącz 44d; Obtinere provinciam, Otrzymać ſtároſtwo/ Stároſtą zoſtáć. Mącz 328a, 221a, 302a, 447c; BielSpr 10; vcżyńmi rychło miedzy ſobą przymierze/ á corkę moię którą ma Alexánder/ tobie dam w małżeńſtwo/ y otrzymaſz kroleſtwo oycowſkie [et regnabis in regno patris tui]. BudBib 1.Mach 11/9; ModrzBaz 44; Tákże Benedykt S. ktory też náuką cżárnokśięſką Papieſką ſtolicę otrzymał. CzechEp 423; ActReg 172; Dźiękuiemy tobie Pánie Boże wſzechmogący/ [...] iżeś wźiął moc twą wielką/ y otrzymałeś kroleſtwo [quia accepisti virtutem tuam magnam et regnasti]. WujNT Apoc 11/17.

otrzymać pod kim (2): Tárquinius pirwſzy [...] zábit zdrádą od ſynow Ankuſá Márciuſá/ iż był pod nimi kroleſtwo otrzymał/ będąc ich opiekunem BielKron 102v; Mącz 45a.

otrzymać po kim (1): gdy on po oycu ſwoim Pipiniuśie otrzymał Ceſárſtwo LeovPrzep C.

2. Uzyskać, osiągnąć, dostąpić; obtinere HistAl, Mącz, Modrz, JanStat, JanPrzyw, Cn; consequi HistAl, Vulg, Modrz; habere HistAl, PolAnt, Vulg; acquirere, recuperare HistAl, PolAnt (558):
a. Zdobyć w wyniku własnego postępowania; potiri Modrz, Calep; recipere HistAl; adipisci PolAnt; deportare, possidere, reportare, retinere Mącz [w tym: co (171)] (179): PatKaz III 136; Sami panowie o to proſili/ A ſina Krolem vcżinili. Dwóy pożitek przi tym otrzimali/ Bo y wiarę wielką okazali: Y vprzedzili wſzitky trudnoſci KlerPow 9; Gdy chceſz popelnić ſnámi boiowánie nic nie othrzymaſz ieſli mię zwyciężyſz [nihil acquires si victoriam reportabis]/ ábowiem máłego cżłowieká á łotrzyká odzierzyſz HistAl C5v, I8v; że też Kolegium Krákowſkye doſić zacne y známyenite záłożył [król Jageło]/ ktore potem s Doktorow y Miſtrzow ludzi vcżonych myędzy inſſemi narody záwołánye dobre otrzymáło GliczKsiąż Lv, L2; LubPs N2; że ſtroná obwiniona/ niż ſye s Powodem/ przes głowną odpowiedź ná żałobę w práwo wda/ ty lekárſtwá práwne ma: álbo odwłok vżywa/ kthore s práwá otrzyma GroicPorz Cv; KrowObr 140; BibRadz II 143c marg; co zá męſtwo otrzymamy choćiabyſmy wdowę z dziećięćiem zwalcżyli/ á tho w zyſku otrzymamy/ gdy Turká zewſzemi mocámi náſię pobudzimy/ kthory ſie zánie záſtáwi BielKron 311, 151; Aegre impetrabis, z cięſzka/ Trudno otrzymaſz. Mącz 4a; Qui pluris licitatur ei addicetur, Kto więcey poda ten otrzima Mącz 192d; Pancratio vincere, Otrzimać ſzkołę ná tákowym ſzermierſtwie/ álbo vbić kogo tákowemi ſztukámi. Mącz 275a, 217d, 466a, 499b; KuczbKat 45; ſzli pieſzy y iezdni do rzeki Tybru vcżyli ſie pływáć/ gdzie dwoy pożytek otrzymał/ y pot s ſiebie omył y pływáć náwykł BielSpr 5; ModrzBaz 7; Ták S. męcżennik koronę ſwoię otrzymał/ y w onych mękách dokonał. SkarŻyw 274; StryjKron 557; NiemObr 170; GórnRozm F2v; Potior Occupo, vinco, compos voti fio – Germ. Eroberem/ niechtig werden / vnder ſein gewalt bringen erlangen. Pol. Otrzymas [lege: otrzymać] coholwtek [!] doſtaię. Calep 827b; Phil H2; WujNT 17, 67; że ſię ná te dwie cnoćie z dáru Bożego zdobędzie/ y owſzem gdy iednę prawdźiwie otrzyma/ y drugą záráz poćiągnie WysKaz 4; KmitaSpit C6v.

otrzymać od kogo (5): HistAl D7v; BielKron 83v; ModrzBaz 104; ReszPrz 31; Kto práwá y wolności od Kśiążąt y Pánow ieſzcże dźiedźicżnych/ ſtanowi Rycerſkiemu otrzymał PowodPr 20.

otrzymać u kogo (3): Tedy Zydowie otrzymáli ſławę v Krolá [et glorificati sunt Iudaei coram rege] BibRadz 1.Mach 11/51; y wielką tak poſpolitą iako v oſobliwych ludzi chwałę otrzimał. KwiatKsiąż N; CzahTr F2v.

otrzymać komu (4): KlerPow 4; KrowObr A; że tutorowie trudniąc ſpráwy ludzkié/ [...] do lat im ſuſpenſią otrzymawſzy/ [...] intromiſsiiéy w té dobrá bronią SarnStat 582; PowodPr 20.

otrzymać przez co (4), przez kogo (1): Day Boże/ áby przes żywego Drzewá zapłáthę/ wietzne dziedzicthwoſmy otrzymáli. KrowObr 172v; WujJud 116v; KarnNap E2; [Rusacy] sławne zwyćięſtwo przes iednego Pereasławiániná [...] otrzymáli StryjKron 135, 737.

otrzymać za co (2): I ſluſznie ty Lilie ſobie otrzymáli/ Zá ty cnoty ktore ſie w nich okazowáły. KrowObr A; CzahTr Fv.

Ze zdaniem dopełnieniowym [w tym: co (3), aby (2)] (5): Toć wáſze nie wſtydliwe wykręty/ ktorymi chcećie otrzymáć/ áby on dawny Kośćioł Mſzey świętey ofiárą nie zwał. WujJud 236; Bo y od nieprzyiaćielá łácniey otrzymamy co będźiemy chćieli/ gdy pobacży nas być z ſtrony wſzytkich rzecży gotowe ModrzBaz 104; że nikt nic otrzymáć niemoże/ cżegoby mocą niemuśiał doſtáć. ModrzBaz 141; á ták czego niemogł Moſkiewſki mocą/ to Glinſki przez chytre Condicie/ y zdrádliwe obietnice (ktorego [lege: ktore go] ſámy potym omyliły) otrzymał StryjKron 738; NiemObr 170.

W przeciwstawieniu: »opuścić ... otrzymać« (1): Lepiey ieſt opuśćić krotkie roſkoſzy ſwiátá tego/ á otrzymáć wiecżne RejPos 326v marg; [TerentMatKęt M3].

Zwroty: »chwałę otrzymać« = laudem consequi HistAl [szyk zmienny] (6): HistAl H3; KrowObr C2; KwiatKsiąż N; Muliebris certaminis laus penes Lucretiam est, Chwałę walki niewieściey Lucrecia otrzimáłá. Mącz 289c; Dla niey [mądrości] otrzymam chwałę [habebo ... gloriam] wpoſpolſtwie/ á cżći v ſtarſzych choćiażem młodzieniec. BudBib Sap 8/10; KarnNap E2.

»cześć otrzymać« = honorem recipere HistAl [szyk zmienny] (8): Pochlebcę y obmownego/ Odpądź precż od domu ſwego: Cżći z tákimi nie otrzymaſz/ Y cnoty ſtráćiſz ktore maſz. BierEz G, E4v; Za chwalebným/ mądrim iego zachowanim Otrzimał cżeſtz/ ſlawę/ ſobie y pańſtwom ſwým. KlerPow 4; FalZioł V 52v; RejPs 111v; HistAl D7v; BielKron 311; Ci wſzyſcy zá żywotá ſwego otrzymáli cżeść [gloriam adepti sunt]/ á byli o chędogą wieku ſwego. BudBib Eccli 44/7.

»gorę otrzymać« = palmam ferre a. tenere Cn [szyk zmienny] (5): Koſćioł Rzymſki záwſze gorę y przodek otrzimał WujJud 116v marg, 116v; y Zuzánná zá twoią pomocą nád pługáwymi cudzołożniki gorę otrzymáłá SkarŻyw 341; otrzymáli gorę Krzyżacy nád Litwą StryjKron 442; Alec niemoga gori otrzimac nad cznota. PaprUp A3.

»pierwsze miejsce otrzymać« [szyk zmienny] (4): Alexánder/ potym/ gdy chodził do ſzkoły/ przewyciążał wſzyſtki w náukach y kożdego mądrze przegadał/ ták iż wrychle nádewſzyſtki otrzymał pirwſze mieyſtce [et velocitate obtinens principatum; A yego rychlosczya a dowczypnosczia otrzymał kxastwo HistAl 1510 45] w naukach. HistAl A7; kośćioł Alexándryiſki pierwſze mieyſce otrzymał po Rzymſkim kośćiele WujNT 125, 125 marg, Xxxxx.

»otrzymać przodek, przodkowanie« [szyk zmienny] (7:2): Possidere palmam, Przodek á zwycięſtwo otrzymáć. Mącz 380b; WujJud 116v [2 r.]; Rzymſki y Apoſtolſki kośćioł/ nie od Apoſtołow/ ále od ſámego Páná zbáwićielá náſzego/ przodkowánie otrzymał ReszPrz 31; WujNT 43, 67; ELIZABET głádkośćią przodek otrzymáłá. SapEpit A3, Bv, B4.

»otrzymać sławę« = nomen acquirere HistAl; glorificari PolAnt; reportare gloriam Mącz; nobilitari Modrz [szyk zmienny] (10): Lew ſie niegdy polepſzyć chćiał/ By dobrą ſławę otrzymał BierEz R3; HistAl L8v; Iáko otrzymawſzy wielką ſławę ſwięći mieli ozdobić kroleſtwo Páná Kriſtuſowe s. ſłowem iego LubPs P5 marg; BibRadz 1.Mach 11/51, Eccli 39/13; BielKron 306; Mącz 313d; HistHel B3; ModrzBaz 61; CzahTr F2v.

[»wierzch otrzymać«: Nikt nie śmie wyzywáć/ nikt nie śmie obráźić tego/ o ktorym rozumie/ żeby wierzch otrzymał/ rć. BusLic 46v.]

»otrzymać zwycięstwo, wiktoryją« = parere victoriam Mącz, Modrz; adipiscere, ferre a. possidere palmam, victoriam reportare Mącz; patiri, praevalere, statuere trophaeum PolAnt [w tym: nad kim (34)] [szyk zmienny] (95:1): KlerPow 2; FalZioł IV 54c; SeklKat Tv; ten kthory miaſto Tebańskie zbuduie troiakie zwycięſtwo otrzyma [tres victorias consequitur]/ a doſtąpiwſzy troiakiego zwycięſthwa [tribus victoriis adeptis]/ natychmiaſt naſze miaſto ſprawi na pirwſzy ſpoſob. HistAl D3v, B2v [2 r.], D, D6, F5, F5v (10); GliczKsiąż C7; LubPs O5v marg, P5 marg, Q4 marg, V6v, gg6v, hh2; GroicPorz o3v; LeszczRzecz A6v; BibRadz Ps 143 arg, I 376a marg, Os 12/4, 2.Mach 15/6, II 12a marg; Tegoż też roku wielkie zwycięſtwo Portugálcżycy otrzymáli w Indyey BielKron 191v, 60v, 83v, 101v, 120, 162 (17); Laurea [...] Wieniec z bobkowego liścia który bywał dawan temu który zwićięſtwo otrzymał Mącz 186a, 43b, 44a, 121c, 177a, 271c (17); GórnDworz Z2, Z5v, Dd5; HistRzym 33; BudBib 1.Mach 5/41; BiałKaz L2; BudNT Apoc 15/2; PaprPan Gg3v; ModrzBaz 108v, 125v, 126; SkarŻyw 162, 600; StryjKron 135 [2 r.], 270, 308, 395, 421 (10); KRyſtus Pan z martwych wſtał/ zwyćięſtwo otrzymał/ bo zburzył śmierć ſrogą/ ſwoią śmierćią drogą ArtKanc FI7; Phil B4; OrzJan 29; WujNT Apoc 15/2; Król Zygmunt Polſki/ Dźiad W.K.M. zwyćięztwo v Orſzéy nád Moſkwą otrzymał/ Roku 1514. SarnStat *4v; KmitaSpit A4; Viktorią nád nimi pewną otrzymamy CzahTr Ev, D3v, Fv; GosłCast 34; SkarKazSej 685b; KlonWor 17.

Szeregi: »otrzymać ani dostąpić« (1): á iż cie iuż pewnie poſtáwić racży przed ſwiętym Máieſtatem iego. Cżego/ iáko ſłyſzyſz/ wſzyſcy mędrkowie ſwiátá tego [...] nigdy otrzymáć áni doſtąpić nie mogą. RejPos 289v.

»osięgnąć, otrzymać« (1): Reportabis ex hac re magnam gloriam, Odnieſieſz/ to yeſt oſięgnieſz otrzimaſz ztąd wielką słáwę. Mącz 313d.

»wziąć i otrzymać« (1): Dwoie zwyćięztwo weźmieſz y otrzymaſz ſpołem GosłCast 34.

»zyskać ani otrzymać« (1): O iákażby to byłá ſłába nádzyeiá náſzá/ ábychmy o to ſtáráiąc ſie wſzytkiemi pilnoſciámi ſwemi/ nic zyſkáć áni otrzymáć nie mogli. RejPos 142.

b. Dostać od kogoś, zostać obdarzonym w wyniku starań, zabiegów, wyjednać, wyprosić, zasłużyć; compotem (fieri) Mącz, Modrz, Calep; accipere HistAl, Vulg; reportare Vulg; apprehendere JanStat [w tym: co (330), kogo (9)] (379): Druga modlytwa od ktorey tyle dny odpuſtu otrzimaſſ ylye cyal pogrzebyonich tam gdzye mowyſſ. BierRaj 20v; przetoć go [Ezopa] Pan kupił/ Aby on moim mężem był [...]: A tákoć to zá pewne mam/ Iż go ia ſámá otrzymam. BierEz B3v, D4v, Pv; OpecŻyw 189; yſz kozdą laſką [...] zuyelką robothą y praczą nabyla a tom otrzymala uſtauyczną modlythwą gorączą ządzą, gląboką pokorą a nabozenſthwem uyelkym płaczem a lzamy uyelkym czyala mego udrączenym, tegom doſzla a doſtąpyla PatKaz III 153, 136v; FalZioł V 52v; BielŻyw 112; RejKup Q; a ſthamtąd Olimpią gwałthem wziąwſzy aby ią s ſobą wiodł a onę otrzymał [Olimpiam trahens ut secum duceret et eam haberet] HistAl B4; MurzHist I; MurzNT 108v; KromRozm III P8v; Náſycenie docżeſnych y wiecżnych dobr záwżdy ſpráwiedliwi otrzimáyą. LubPs D4 marg, Q4; GliczKsiąż C3; GroicPorz i3v, v v; Day/ áby wſzyſcy kthorzy ſie do nich vćiekáią/ wſzyſthko otrzymáli. KrowObr 176, 95v, 164; A wykupieni od Páná/ náwrocą ſie y prziydą ná gorę Syon z chwałą: á rozweſelenie wiekuiſthe ná głowie ich/ Rádość y weſele otrzymáią [gaudium et laetitiam obtinebunt] a vćiecże precż boleść y łkánie. Leop Is 35/10; Modlitwa Iezuſá ſyná Syráchowego/ ktora w ſobie zámyka czynienie dźięk. Kędy ſię modli áby mogł otrzymáć mądrość. BibRadz Eccli 51 arg, *4, II 22a marg, Gal 4/5; pirwey żądał áby byłá wełná mokra á zyemiá pod nią ſucha/ y sſtáło sie ták. Potym żądał áby wełná byłá ſucha á zyemiá pod nią mokra/ wſzytko otrzymał BielKron 50; Przeto Grekowie żądáli do trzech lat przymierza/ y otrzymáli. BielKron 57v; Drudzy poſłowie zacni z Rády iecháli do niego tákież proſząc/ nic nie otrzymáli. BielKron 109v; Gdy tedy niemogli nie otrzymác Luterowie/ piſáli do ſwych wſzytkie rzecży co ſie działo BielKron 209; Ten po śmierći Lázárzá ſwiekra ſwoiego nie thylko małżonkę ále y kſięſtwo Raſćiyſkie otrzymał BielKron 275; ſzukał rády tákież obycżáiá/ ktorymby mogł dzyedźicżność mieć ná Kſięſtwo Litewſkie: tákież iákoby mogł y koronę iego otrzymáć ná Kroleſtwo Litewſkie BielKron 386, [842]v [2 r.], 85, 195v, 218, 218v (16); Omnibus sententiis absolvi, Wſzelką skaźń zá ſobą otrzimáć. Mącz 400d, 149a, 179a, 284a; Prot A3; GórnDworz T3v; HistRzym 72v, 86; RejPos B2, 31v, 132; A który przyymuie ſpráwiedliwégo/ zapłátę ſpráwiedliwégo otrzyma [mercedem iusti accipiet Vulg Matth 10/41; ſpráwiedliwego zapłatę weźmie WujNT] BiałKat 143v; Dla niey [mądrości] otrzymam nieśmiertelność/ á zoſtáwię potomſtwu wiecżną pámiątkę. BudBib Sap 8/13, 4.Esdr 2/13; BudNT Hebr 11/10[5]; CzechRozm 194; Ieſliśćie to ná wtorym Zborze otrzymáli/ á cżegoż ná tym prośićie? SkarJedn 182, 105, 185, 190; KochOdpr C3v; KochPs 4; SkarŻyw A5v, 13, 70, 292; bo żon ſiedḿ pogáńſkim obyczáiem poiął/ s ktorymi wſzetecznośći ſwoiey doſyć czyniąc/ iednák potomſtwá niemogł otrzymáć StryjKron 150; Krol Włádiſtaw Iágieło/ ná Seymie Lęczyckim ſtárał ſię o to pilnie/ v Sláchty y Pánow koronnych/ áby mogł otrzymáć Succeſſią ná Kroleſtwo Polſkie po ſobie Synowi Włádiſłáwowi StryjKron 557, 697; ArtKanc I19, L3, M17; ZawJeft 41; Compos – Ktori nieco otrzimał, tenktori doſtał. Calep 228b; KochFrag 43; ábyſmy przyczyną błogoſłáwionego Marćiná wyznawce y biſkupá twego/ przećiwko wſzelkim rozlicznych przećiwnośći naiázdom obronę otrzymáli. LatHar 453, 426, 592; Oto/ oracz oczekiwa drogiego owocu źiemie: ćierpliwie czekáiąc áżby otrzymał (marg) deſzcz. G. (–) zaranny y odwieczorny WujNT Iac 5/7, s. 89, 516, Hebr 10/36, 11/5, s. 787; IEſliby kto przećiwko poſtánowieniu Státutowemu co práwem Kortyzáńſkim otrzymał SarnStat 175, 158, 193, 240 [2 r.], 326, 808 (12); KmitaSpit C5; PaxLiz B, E3 [2 r.]; SapEpit ktv; SkarKaz 635b.

otrzymać od kogo (27): OpecŻyw [170]; HistAl E5v; od IchM ani nagrodzenia, ani obmowki żadnej, ani nakoniec pokoju otrzymać za tak częstemi swemi skargami nie możemy. DiarDop 104; Boć ci co błogoſłáwyą imię Páná ſwego/ Otrzymáyą dzyedzictwo ná zyemi od nyego/ Aleć od tákich odyął Pan ſwą pilną pyęcżą/ Co imyeniowi yego ſwyętemu złorzecżą LubPs K2, K2v marg; kożdą rzecż o ktorąkolwie iácy będą prośili/ otrzymáią od oycá mego [fiet illis a Patre meo] ktory w niebie ieſt. Leop Matth 18/19; O pánnách przykazánia Pańſkiego niemam/ wſſákoż rádę da wam/ iáko ten ktorym otrzymał miłoſierdzie od Bogá ábym był wiernym. Leop 1.Cor 7/25, 1.Ioann 3/22; POtym Adam poznał Ewę żonę ſwoię/ ktora pocżęłá y porodźiłá Kainá/ tedy rzekłá Otrzymáłám mężá od Páná. BibRadz Gen 4/1, 2.Esdr 2 arg; Goski A2v; HistRzym 100v; RejPos 60v; BiałKaz C3v, C4v; CzechRozm 192v, 193; ModrzBaz 140; ReszPrz 31; ReszList 147; Phil Q3v; WysKaz 22; [oznajmujemy] Iż Zydów náſzych po wſzyſtkiéy źiemi páńſtwá náſzégo mieſzkáiących Státuty y przywileie/ któré od nas otrzymáli/ ſłowo od ſłowá iáko ſą w ſobie niżéy nápiſáné/ tym ſpoſobem chcemy áby były obiáſnioné. SarnStat 249, 7, 364, 844, 956, 1117.

otrzymać u kogo (36): RejPs 30; HistAl D4; KromRozm III P; Márku ſwięty/ to nam v Bogá otrzymay ábyſmy záſlużyli ſobie vżywáć wkroleſtwie weſelá. KrowObr 162v, 136v; UstPraw E3v; BibRadz Prov 8/35; gdy Tomás Kárdynał Strygońſki Pátryárchá Konſtántynopolſki/ przećiw Turkom do Trácyey Iubileuſz ná Krzyżaki v Papieżá otrzymał BielKron 412v, 13, 53, 77v, 84v, 230v (10); Mącz 45b; WujJud 55, 184, 239v; ModrzBaz 19v; MWilkHist B3; Tegoż czáſſu Fiedor Tanguſzko Xiążę Włodimirſkie v Krolá Iágełá y v Witołdá z łáſki otrzymał Xięſtwo Siewierſkie StryjKron 502, 547, 692; NiemObr 60; ReszPrz 52; KochPieś 16; Lukrecyus otrzymał to v Collátyná/ iż dla vſcia ſromothy/ pirwey niżby poſpolſtwo zdánie ſwe dáło/ odſtąpił tego vrzędu y z Miáſtá vſtąpił. Phil E3; LatHar 441; Nie ſámowiernicy/ ále dobrze czyniący v P. Bogá wſzytko otrzymáią. WujNT Cccccc2v [idem] 823 marg; SarnStat 198; wſpomoż łáſką ſwoią/ poćieſz ſercá vtrapionych/ przez imię twoie naświętſzé/ przez któréś nam obiecał wſzytko otrzymáć v Bogá oycá ſwégo niebieſkiégo/ oco iedno będźiem prośić. SiebRozmyśl E3; VotSzl Bv.

otrzymać komu [w tym: sobie (6)] (9): RejPs 107; KrowObr 162v; BielKron 375; Dzyeń Bożego wſtąpienia kto Iezuſa lipowego powrozem iáko złodzieiá do niebá wciągnie/ á dyabłá z gory zrzući/ á potym z nim po vlicach biega/ tho wielkie odpuſty á przyſługi ſobie ku Pánu Bogu otrzyma. RejPos 225v; Ná ten cżás/ práwi [Augustyn św.]/ święty łan/ o cokolwiek prośić będźiemy/ nam otrzymáć może WujJud 189; SkarŻyw 262; ReszPrz 52; y otrzymał/ iáko y on [Abraham]/ wielkie á známienite obietnice/ ták ſobie/ iáko y potomkom ſwoim. WujNT 67; SarnStat 364.

otrzymać przez co (14), przez kogo (7): yakobi on przes poſli swe niemogl nycz otrzimacz LibLeg 10/153v; KromRozm I K3v; Prokurator opráwi y przeſtrzeże sobie/ [...] áby mogł mieć friſt álbo czás ná zmowę [...]. Co też przes ſkazánie Sędźiego otrzyma. GroicPorz v v; Day nam ábyſmy Przes Paulinowe zaſlugi/ y przytzyny mogli otrzymáć/ twoie pomocy KrowObr 173v, 133v, 174, 176; Leop Hebr 11/4; MWilkHist F2v; NiemObr 69; W Kryſtu nádźieię ma/ że przezeń od ſkázy/ przespiecżność otrzyma. ArtKanc F4v; LatHar +11, 441; Wiárą Abel obfitſzą ofiárę ofiárował Bogu niżli Kaim: przez ktorą świadectwo otrzymał iż był ſpráwiedliwy WujNT Hebr 11/4, s. 430, Rom 5/11, Hebr 11/2, s. 776 marg, 2.Petr 1/1; SarnStat 986; SkarKaz 348a.

otrzymać za co (2): ktoremum niezlicżne ſlużby cżynił/ á zá to nicem dobrego od niego nie otrzymał HistAl E5v; KromRozm III F3v.

otrzymać kim (1): Abowyem yeſli go [syna] w roſkoſſy á w myękkim/ á pyeſſcżącem chowányu będzyeſz myeć/ yádwabnikyem go potym á nicżemnym cżłowyekyem doſtányeſz y otrzymaſz. GliczKsiąż E4v.

Ze zdaniem dopełnieniowym [w tym z zapowiednikiem i od: to (21); co (49), aby (7), (3), że (1)] (60): OpecŻyw 55v; ForCnR D3v; PatKaz III 131v; FalZioł I 102d, V 53; BielŻyw 112; HistAl C3, D4; MurzNT 108v; KromRozm III P; W Páńſkim imieniu ſwiętim wizytko ocż prośić będzyem wedle obyetnic iego łácno otrzymamy LubPs I marg; KrowObr 46v, 136v, 162v; Leop 2.Reg 19/38, 1.Ioann 3/22; Y rzekł Krol do Eſter przy oney bieſiedźie/ Czegóż wżdy żądaſz á otrzymaſz [Quae est petitio tua, et dabitur tibi]? BibRadz Esth 5/6; Od prełatow/ zakonników/ y ſędzyow/ czoſzkolwiek będzieſz ządał/ otrzymaſz. Goski A2v, A3v; Potym Salomon wſtał/ cżynił dzyęki y ofiáry Pánu Bogu/ że to v niego otrzymał o co záwżdy prośił. BielKron 77v; Otrzymał wſzytko Káźimierz v Papieżá cżego żądał. BielKron 375, 13, 375; Concessit senatus petitioni tuae Dałáć ſie rádá vpzrolić [!]/ álbo/ otrzimałeś to v rády coś ządał. Mącz 45b; Compos votorum vel voti, To co żądał otrzimał. Mącz 62c; Repulsam ferre, Nie otrzimáć tego ócz kto ſtał Mącz 121d, 85a, 218b; A iákaſz tho pociechá [...] wſzytko ſobie otrzymáć o co iedno cżłowiek prośić będzie ſmiał Páná tego. RejPos 68v, 60v, 134, [136]v, [137], 141v; WujJud 55, 189; BiałKaz C4v, D; CzechRozm 192v; A my bądźmy pewni/ że król z wyſokośći Słyſzy prośby náſze: á ócz go żądamy/ Wſzyſtko z łáſki iego záwżdy otrzymamy. KochPs 28; ModrzBaz 9 [2 r.], 19v, 25; MWilkHist B3; NiemObr 60; ArtKanc M15, M18; ActReg 159; PaprUp K4v; Látwie tho on cżłowiek známienity od Krolá tego bogátego otrzymał/ że go wielkiemi pieniądzmi zápomogł Phil Q3v, E3; KołakSzczęśl B3; vżyway pomocy kośćiołá/ ktory ſię zá tobą przyczynić może/ y otrzymáć zá ćię/ czegoby tobie ſámemu Bog nie dał. WujNT 212; wſzytko oczkolwiek modląc ſię proſićie/ wierzćie że otrzymaćie/ á ſtánie ſię wam. WujNT Mar 11/24, s. 30, 787, 1.Ioann 3 arg; SarnStat 1047; SiebRozmyśl E3.

W połączeniu szeregowym (1): áby wſzelki tzłowiek/ kthory wierzy w Páná Iezu Kryſtá tę łáſkę nálaſl/ miał/ y otrzymał. KrowObr 44.

Zwroty: »otrzymać błogosławieństwo« [szyk zmienny] (9): PatKaz III 132v; Nápominanie ábychmy od złośći przeſtáli ieſli chczemy nád ſobą obyecáne błogoſłáwieńſthwá od Páná otrzymáć. LubPs K2v marg, aa4v; KrowObr 92v, 93, 174v; SkarŻyw 120; Błogoſłáwieni ktorzy vwierzyli á nie widźieli. w tákiey wierze otrzymáć mamy błogoſłáwieńſtwo. SkarKaz 159b; PaxLiz E2.

»dar otrzymać« [szyk zmienny] (7): Abowimeś mnimał/ ábyś dar boży zá pyenyądze myał otrzymáć [quoniam donum Dei existimasti pecunia possideri Act 8/20]. KromRozm III F3v; BielKom F5v; BielKron 247, 249v; WujNT 671, 486; PaxLiz C3.

»koronę męczeńską otrzymać« (2): SkarŻyw 41; Márek S. pierwſzy Biſkup Alexándryiſki koronę męczeńſką otrzymał. WujNT 511, 512.

»otrzymać królestwo (boże a. niebieskie, a. wieczne)« [szyk zmienny] (11): SeklKat M; LubPs V5v, Z3v; KrowObr 45v, 58v, 111v, 133v, 221v [2 r.]; Okázuie w iákiey niewinnoſći máią ludźie przydź ku Kroleſtwu Bożemu áby ie otrzymáli. BibRadz II 44d marg, *7; HistRzym 122v; y ono obiecáne kroleſtwo twoie w wiekuiſtym żywocie/ ktore tobie z dawná ieſt zgotowáne z łáſki Páná twoiego/ otrzymaſz. RejPos 211, 187; KuczbKat 320; WujJud 104v; Ani pijánice/ áni cudzołożnicy/ Kroleſtwá Bożego nie otrzymáią [neque ... regnum Dei possidebunt Vulg 1.Cor 6/10; nie odźierżą dźiedźictwá niebieſkiego WujNT]. WerGośc 268, 268; WerKaz 301; WujNT Matth 25/34; SkarKaz 4b.

»łaskę otrzymać« = invenire gratiam JanStat [szyk zmienny] (15): RejPs 16v; TarDuch D2v; KrowObr 44, 106 [2 r.], 176, 242v; Abowiem kto mnie náyduie znaydźie żywot/ á otrzyma łáſkę v Páná [et educet voluntatem a Domino] BibRadz Prov 8/35, II 128b marg; Myſzkowſki bacżąc krolá przeciw ſobie poruſzonego/ ſzukał łáſki v niego/ ktorey nie mógł otrzymáć BielKron 410v, 53; BiałKat 243v; KochPs 96; Ale iſz wiecżnego potępienia vyść dármo y zá pokutą ſwoią otrzymáć ſobie pierwſzey łáſki/ y mieyſcá w niebie/ niemogli SkarŻyw 262; Włádiſław Xiążę Opolſkie/ widząc iż trudno przećiw oſnowi wierzgáć/ v Krolá Iágełá łáſki prośić muſiał/ ktorą otrzymał zá przyczyną Krolá Czeſkiego StryjKron 502; Bież tedy do Páná Bogá/ y otrzymay ſobie v niego łáſkę ReszPrz 52; ArtKanc 118, M19v; Phil H3; NOgi Páńſkie grzeſznicá łzámi omywáłá/ Grzechow gorzko żáłuiąc łáſkę otrzymáłá. LatHar 519, 244; SarnStat 156; SiebRozmyśl Bv; CzahTr G3v; ZbylPrzyg B2.

»miłosierdzie otrzymać« = misericordiam consequi Vulg [szyk zmienny] (21): HistAl I6v; a prawem vpamiętaniem i ſzczérą wiarą/ miłośierdźie dlá pana Chrituſa otrzymawſzy MurzHist B2, E4; Tám Boże miłoſierdzye twechmy otrzymáli/ Gdychmy ſie w pośrzod twego koſcyołá zebráli LubPs N, K2 marg; ábyſmy otrzymáli miłoſierdzie/ y łáſkę nálezli. KrowObr 212; Wzowę nie lud moy ludem moim: á nie vmiłowány/ vmiłowánym/ y then kthory nie otrzymał miłoſierdzia/ tym ktory otrzymał miłoſierdzie. Leop Rom 9/25, Prov 28/13, 1.Cor 7/25, 1.Tim 1/16; Izali nie błądzą ći ktorzy zmyſláią złoſći? ale ći ktorzy dobrze myſlą otrzymáią miłoſierdźie y prawdę [misericordia et veritas erit cogitantibus bonum]. BibRadz Prov 14/22, *7; BiałKat 213v; WujNT Matth 5/7, Rom 9/25, 2.Cor 4/1, 1.Tim 1/13, 16, Hebr 4/16; SkarKaz 632.

»otrzymać odpuszczenie, przepuszczenie (grzechow a. grzechom, a. za grzechy)« [szyk zmienny] (20:1): Druga modlytwa ktora gdi kto mowy mayᾳc ſkruchα za ſwe grzechi ſupelne odpuſſczenye otrzima. BierRaj 21v; á gdi ſkruche maią y wiarę grzechom odpuſczenie otrzymáią SeklKat V4v; Mamy wiedzec y wierzic/ ze tu natim ſwiecie otrzimami odpuſczenie grzechow wſzitkich naſzich SeklKat S4, Z; KromRozm I K3v; grzéchów przepuſzczenié i ducha świętégo wiarą prawą otrzymali. MurzHist Cv; Iędrzeiu Swięty otrzymay náſzym grzechom odpuſztzenie KrowObr 162v, 78v, 162v; Ale ku Pokućie śie wrácáiąc/ ták ieſt właſna iey tá moc áby grzechy głádźiłá/ iż bez tey Pokuty nietylko grzechow odpuſzcżenia otrzymáć/ ále też áni ſpodźiewác śie go żadnym obycżáiem niemożemy. KuczbKat 200; WujJud 192, 203v; CzechRozm 116v; SkarJedn 16; ReszList 147 [2 r.]; LatHar 139; WujNT 120, 520; WysKaz 22; tákowi którzy proſzą odpuſczenia y rozgrzéſzénia/ ile z ſtrony Bożéy/ niech rozumieią/ iż ie otrzymáli [huiusmodi postulantes veniam et abionem, quantum ad Deum censeantur obtinere JanStat 625] SarnStat 578.

»otrzymać pogrzeb« = zostać pogrzebanym (1): Pogrzebioná Rachel ná drodze idąc do Bethleiem/ tá ſámá miedzy przyrodzonemi Abráámowymi nie otrzymáłá pogrzebu. BielKron 16.

»pomstę otrzymać« = pomścić się (1): Zá vbogye thwe pomſtęś yuż otrzymał/ Złośnikiś pokarał. LubPs ee2v.

»otrzymać z [czyich] rąk« (1): dla tego was pilniey proſiemy/ ábyſcie nam wſzythkę wáſzę náukę y mądroſć przez wáſze liſty obiáwili/ możemy też z wáſzych rąk otrzymáć dobrodzieyſtwo [Poterimus quoque ex vestris manibus comprehendere bonitatem] HistAl I4v.

»zbawienie (duszne a. dusz) otrzymać« [szyk zmienny] (10): iż ći wſzyſcy ktorzy weń y ſwiętym ſłowom iego vwierzyli/ zbáwienye otrzymáią. LubPs Bv; GrzegRóżn E2; RejPos 225v; BielSpr 50; CzechRozm 259v; SkarJedn 12; nád ktore [imię] innego nie máſz pod niebem/ w ktorym biśmy zbáwienie otrzymáć mieli. SkarŻyw 4; MWilkHist F2v; ArtKanc H19; LatHar +11.

»otrzymać żywot (wieczny a. wiekuisty)« = vitam aeternam possidere PolAnt, Vulg; vitam aeternam percipere Vulg [szyk zmienny] (25): OpecŻyw 56; PatKaz III 134; Potymże zmartwych wſtaniv/ wierzę/ iż otrzymam/ żywot wiecżny SeklWyzn b2; MurzNT Luc 18/19; Ktory Krol wſtawſzy zmartwych/ ten zołtarz pánny Máryey rad mawiał/ y żywot wietzny potym dla tego zołtarzá otrzymał. KrowObr 156v, 45v, 59v, 145, 174; Miſtrzu/ co cżyniąc żywot wiecżny otrzymam? Leop Luc 10/25; BibRadz Luc 18/18; HistRzym 60v, 69v, 99; RejPos 90v, 209; BiałKat 1; WujJud 203v; BudNT przedm d3v; KarnNap D; Byſmy dziękowáli/ żesmy w Kryſtu żywot wiecżny otrzymáli. ArtKanc F4v, H18; WujNT Mar 10/17, Luc 18/18; WysKaz 48.

Szeregi: »nie otrzymać ani posieść« (1): A iż też żadnym inym wymyſlonym obycżáiem nie możymy [!] otrzymáć áni poſieść kroleſtwá iego ſwiętego RejPos 187v.

»przypaść a otrzymać« (1): áni ſam wzwieſz/ iákoć to [błogoławieństwa i żywot wieczny] przypádnie/ á iáko to ſnádnie wſzytko otrzymaſz. RejPos 90.

»otrzymać i trzymać« (2): wſzytkié y kożdé z oſobná Przywileie/ Práwá/ Wolnośći/ ý nádánia Náſzé y Przodków náſzych przerzeczonych/ któré otrzymáli y trzymáią [quas obtinent JanPrzyw 11] [...] ninieyſzym Przywileiem odnawiamy SarnStat 888 [idem] 53.

»(nie) (u)prosić, (i, ani) otrzymać« (5): Brygidá Kxiężná s Swecka [lege: szwecka] wdowá przyiecháłá do Rzymá/ y vſtáwitznie mieyſcá ſwięte náwiedzáłá/ potym v Papieżá vproſiłá y othrzymáłá/ áby Regułę Mnichom y Mniſſkom záłożyć y vſtáwić mogłá KrowObr 136v; WujJud 184; áby ná káżdégo woléy z poddánych náſzych było/ prośić y otrzymáć [petere et obtinere JanStat 411] od nas potwiérdzenia ná liſty grániczné SarnStat 844, 319, 1202.

»otrzymać a wziąć« (1): y przykazvie mowiącz/ proſcie/ otrzymacie/ á wezmiecie. SeklWyzn e4v.

»nie zasłużyć ani otrzymać« (1): iż żaden náſz vczynek/ przed vſpráwiedliwieniem náſzym/ nie mogł záſłużyć áni otrzymáć dáru vſpráwiedliwienia. WujNT 671.

»zjednać a otrzymać« (1): dziękowaliśmy WM [.,.] za to, żeście się WM przyczynić raczyli ku JKM, aby nas tak miłościwie opatrować na strawę wedle staradawnego zwyczaju raczył [...]. Acz nam tego WM zjednać a otrzymać nie mogli DiarDop 110.

»znajść a otrzymać« (1): Słuchayże co tám znaydzyemy/ á iſcie nieomylnie otrzymamy RejPos 275v.

W przen (9): Myęſo y kreẃ kroleſtwá bożego otrzymáć nye może [caro et sanguis regnum Dei possidere non possunt Vulg 1.Cor 15/50; iż ćiáło y krew kroleſtwá Bożego ośięgnąć nie mogą WujNT] KromRozm II r4 [przekład tego samego tekstu GrzegRóżn]; LubPs aa3v; Antistoechon, Gdy yedná litera drugiey mieyſce otrzyma Mącz 11d; GrzegŚm 43; za niego dworſtwo y znaczne meſtwo/ i ynſze ozdobi to Kroleſtwo otrzimalo PaprUp C4v; á wierzę/ że kreẃ oná świętych Męcżennikow Angielſkich otrzyma wrychle Oycżyznie ſwoiey wybáwienie y wyſwobodzenie/ od tych Sekt y hániebnych błędow. WujJud 2; WujNT 435.
Zwroty: »otrzymać miejsce« = zostać przyjętym (1): Ten tedy obycżay pilnego rozważánia wotow/ łácno otrzyma mieyſce w zgromádzeniu ludźi/ ktorzi chcą rozumu vżywáć/ á nim śię ſpráwowáć [Et hic quidem mos ponderandi sententias facile obtinet in conventibus hominum ratione uti volentium]. ModrzBaz 29v.

»otrzymać moc« = nabrać mocy prawnej (1): przerzeczone liſty y Przywileie [...] odnawiamy/ ponawiamy/ y moc iemu [!] wieczną przydáiemy/ chcąc áby we wſzyſtkich ſwych rozdźielnośćiách [...] vſtáwiczną záwżdy y nieſporną otrzymáli [!] moc SarnStat 952.

3. Utrzymać dotychczasowy stan rzeczy (26):
a. Nie stracić; zachować, obronić; possidere HistAl, Vulg, Modrz; retinere JanStat [w tym: co (21)] (22): A gdy w wodzie ſwoy ćień vźrzał/ Pſá innego támo mnimał A táko śię mu widziáło/ Iżby miał mięſá niemáło: Myśląc iákoby mu wyrwał/ A oboie ſam otrzymał. Gdy ſie tedy ná ćień rzućił [...]/ Cień y mięſo ſpołem ſtráćił. BierEz K3v; PatKaz III 96v, 143v; LibLeg 10/113v; GroicPorz q3; ModrzBaz 68; áby w dobrych vcżynkách ſtátecżne wytrwánie otrzymáli. LatHar 96; W ćierpliwośći wáſzey otrzymaćie (marg) przez ćierpliwość wáſzę otrzymawayćie. G. (–) duſze wáſze [in patientia vestra possidebitis animas vestras]. WujNT Luc 21/19; A druga połowicá dochodów pieniężnych/ y wſzyſtkié iné pożytki z imión onych przychodzącé ná ſię otrzymáią [pro se retinebunt JanStat 212] SarnStat 209, 511; [Oſobliwym męſtwem iego źiemiá moiá doſzłá beſpiecżeńſtwá/ bo ią on z bratem ſwym iuż zginioną otrzymał HistOtton 115v; by nas racziel [...] przy ſwoim slowie zawſzdy otrzimac Krofej D5v].

Ze zdaniem dopełnieniowym (1): Czo tedy w zwycżaiu ieſt/ ieſliże tylko nam pożytecżno ieſt/ możemy otrzimáć. KwiatKsiąż O2v.

Zwrot: »otrzymać plac, pole« = zwyciężyć; adipisci a. consequi a. reportare victoriam, devincere, superare, vincere Cn [szyk zmienny] (8:1): Pugnam indipisci, Porázić/ otrzimáć pole Mącz 168d; A pewnie by też tákie mniemánie ſtać mogło/ y ſnádniey plác otrzymáć/ niż to coś ty powiedział. CzechRozm 42, 137v; Náſzy otrzymáli plác ácz z krwáwym zwycięſtwem StryjKron 537; CzechEp 266; KochJez B3; IAm przegrał/ ia miłosći/ tyś plác otrzymáłá KochFr 109; WysKaz 21; GosłCast 71.
Szeregi: »otrzymać i obronić« (1): Papieſtwá Rzymſkiego/ y Krolewſkiey dzierżáwy Swiętego Piotrá/ będę pomagał otrzymáć/ y obronić náprzećiwko wſzelkiemu tzlowieku. KrowObr 128.

»otrzymać i rządzić« (1): właſnoſći ſwe w pokoiu otrzymał y rządził [proprietates suas in pace possideat et gubernet spokoyem ma dzyerszecz y rzadzycz HistAl 1510 255] HistAl G4v.

b. Zatrzymać [co] (1): iż ſtárzy ná choróby wnętrzné/ wód tych ćieplicznych bárzo nie máło wypijáć dawáli/ [...] áż to y wnętrze y ſkórá ſámá otrzymáć iéy nie mogłá Oczko 19.
c. [Wziąć na swoje utrzymanie, utrzymać [kogo]: iuż ſie Krol wezbrał: przeto też żaden Pan Krolá oſtáć niechćiał/ ácż ſie był Fortunat ná to nágotował/ áby ie był przez cáły mieśiąc mogł otrzymáć HistFort Hv.]
d. Obowiązywać w dalszym ciągu (3):
Fraza: »(tak) obyczaj otrzymał« [szyk zmienny] (3): Acoluthus, Náſladownik, właſnie/ ále obyczay otrzymał że też Akolit zowiemy. Mącz 2d; Ita usu receptum, Ták obyczay otrzymał. Mącz 36b; Sic in consuetudinem abiit. Tak obyczay otrzimał. Mącz 104b.
4. Zwyciężyć, pokonać kogoś; wygrać sprawę; obtinere HistAl Vulg, JanStat; comprehendere PolAnt, Vulg; possidere PolAnt; vincere Cn [w tym: kogo (3), co (18)] (24): alie po rozpravie spravy przi tey ſtronie ktora zyſk otrzyma kocz zoſtanie. ComCrac 17; Doſycieſmy iuż mieli ná tym żeſmy Perſią zboiowáli y Dariuſaſmy otrzymáli/ ktori nam cżyńſz y dáni brał HistAl G6; y ine krole ktorzy ſie ná nie ſmieli woyną oborzyć/ ſthárli woyną/ y otrzymali ie. Leop 1.Mach 8/5; BibRadz 1.Cor 9/24; A ták tego roku Polacy známienite bitwy otrzymáli, (marg) Polacy wygráli (–) BielKron 384v; BudBib Ex 15/16; Tákże Bolesław Krzywouſty/ ktory przedtym bitew znácznych polnych á wálnych czterdzieśći y ſiedḿ z ſzczęſliwym zwycięſtwem otrzymał/ ná ten czás był w chytre śidłá przywiedźiony/ y zwyciężony od Ruſakow StryjKron 220; Azaż niewiećie/ iż ći ktorzy w zawod biegáią/ ácz więc wſzyścy bieżą/ ále przećię ieden zakład bierze? Tákże biegayćie ábyśćie otrzymáli [Sic currite ut comprehendatis]. WujNT 1.Cor 9/24; Mieſczánin ma przez świádki dowiéźdź/ iż pożyczył/ y ták z nim poſtánowił: á gdy ták ſądownie dowiedźie/ otrzyma onę rzecz SarnStat 692; A ieſliby pozwány ná tákowym Roku przypowieſczonym nie ſtánął/ tedy potym powodowa ſtroná vczyni vſtanié Roku przypowieſczonégo: zá którym vſtániém otrzyma ſzkody ſwé SarnStat 826, 85, 506, 578, 688, 695 (11); Y ták żorawie śmiali woynę otrzymali/ Bo y więźniów/ co więtſza y Krolá doſtáli. KmitaSpit C5v.

otrzymać przez co (1): przez któré zdánié iuż otrzyma powództwo ná pozwánym zá tákim ſkazániém ſędźiégo. SarnStat 462.

Ze zdaniem dopełnieniowym [w tym z odpowiednikiem: to (1); co (2)] (2): weźmiſz to coć Kácérz podawa/ y poſtąṕ per reſolutionem cauſati in ſuas cauſas, hnet ná nim hárcu wygraſz/ y to otrzymaſz czegoć nie pozwala. OrzQuin Aa2; NiemObr 106.

Zwrot: »na wirzchu otrzymać« (1): dzyatki tego w ſzkołách ſie vcżą/ áby one y tákowe tłumiły/ vganyáły/ á wyáry prawdziwey/ ktora od páná Kriſtuſá y Apoſtołow/ inſſych też Doktorow Apoſtolſkich/ namieſnikow poſzłá/ áby obroniły/ y ſwą ná wirzchu otrzymáły. GliczKsiąż K8v.
W przen (1): Otrzymały przedſię ſlowá Krolewſkie mowę Ioábowę/ y inych Hetmánow woyſká [Obtinuit autem sermo regis verba Ioab et principum exevcitus; Lecz przemogłá mowá królewſká/ y ſłowá Ioábowé/ y hetmanów woyſká WujBib]. Leop 2.Reg 24/4.

Synonimy: 1., 2. dostać, odzierżeć; 1. nabyć, osięgnąć, posieść; a. dobyć, opanować, podbić; 2. dostąpić, osięgnąć, wziąć, zasłużyć, zjednać, zyskać; 3. a. obronić, zachować; 4. zwyciężyć.

Formacje współrdzenne cf TRZYMAĆ.

Cf OTRZYMANIE, OTRZYMANY

EW