[zaloguj się]

NABYĆ (222) vb pf

a jasne.

Fleksja
inf nabyć
praet
sg pl
1 m nabyłem, -em, -m nabył m pers -smy nabyli, -chmy nabyli
f nabyłam m an
2 m nabyłeś, -eś, -ś nabył m pers -ście nabyli
3 m nabył m pers nabyli, nabeli, są nabyli
f nabyła m an
plusq
sg
3 m był nabył
imperativus
sg
2 nabądź
conditionalis
sg pl
1 m nabyłbym, bym nabył, bych nabył, by nabył m pers bychmy nabyli
f bych nabyła m an
2 m byś nabył, by nabył m pers
3 m by nabył m pers by nabyli
f by nabyła m an
n subst by nabyły
con praet
sg pl
3 m by był nabył m pers
n subst by były nabyły
impersonalis
praet nabyło się
fut nabędzie się
con by się nabyło
participia
part praet act nabywszy

inf nabyć (47).fut 1 sg nabędę (3).2 sg nabędziesz (13).3 sg nabędzie (22).1 pl nabędzi(e)my (1) MWilkHist, nabędzi(e)m (1) CzahTr.praet 1 sg m nabyłem, -em, -m nabył (11). f nabyłam (1).2 sg m nabyłeś, -eś, -ś nabył (8).3 sg m nabył (34). f nabyła (9).1 pl m pers -smy nabyli (1) HistRzym, -chmy nabyli (1) RejAp.2 pl m pers -ście nabyli (1).3 pl m pers nabyli (13), nabeli (1) ZapKościer, są nabyli (1) ArtKanc.plusq 3 sg m był nabył (8).imp 2 sg nabądź (2).con 1 sg m nabyłbym, bym nabył (2), bych nabył (2), by nabył (1); bym HistHel; bych RejPos; by BierEz; bym: bych GliczKsiąż (1:1). f bych nabyła (3).2 sg m byś nabył (2) RejPos, KarnNap, by nabył (1) OpecŻyw.3 sg m by nabył (6). f by nabyła (1).1 pl m pers bychmy nabyli (1).3 pl m pers by nabyli (5). subst by nabyły (1).con praet 3 sg m by był nabył (1).3 pl subst by były nabyły (1).impers praet nabyło się (1).fut nabędzie się (1).con by się nabyło (1).part praet act nabywszy (9).

stp notuje, Cn brak, Linde XVII w.

1. Wejść w posiadanie, pozyskać; zdobyć, zaopatrzyć się; kupić; parare Mącz; acquirere PolAnt (183): OpecŻyw 51; RejWiz 31v; [Jagiełło] wſzytko ſwoie kſięſtwo y ine dzyerżáwy ktore miał y nábyć mógł/ ku kroleſtwn Polſkiemu przyłęcżyć y przywłaſzcżyć miał BielKron 390v.

nabyć czego (58): Wroná [...] Cudnych ptakow pierza nabyłá: A w ono ſie przypráwiłá. BierEz K2, L4v, N2v; PatKaz II 154; BierRozm 17; Iać ieſſtze przez długi tzás nieopuſſtzę gadánia/ áza vćiebye nábędę ymienia. March3 Xv; RejPs 194; RejKup Fv, Bbv; Diar 68 [2r.]; GliczKsiąż H8,14v, M6; RejWiz 13v, 70, 140v; BibRadz Gen 12/5, 31/17, 36/5, I 281a marg; BielKron 75; ſzkodá miedzy dwiemá ná obie ſtronie/ yáko gdy ſie dwá frimárcznicy zeydą á da yeden drugiemu złego á nábędzie gorſzego álbo tákowegoſz. Mącz 173a, 168b, 279c, 393c; iáręcey mąki żytney nábywſzy/ [...] wſtáwić w pieć áż ſye vpiecze SienLek 54, 176v; Zá Czo nie mnieyſzey pochwały godná [białagłowa]/ niż ten kto tego [majętności] vmie dobrze nábyć. GórnDworz X6v; HistRzym 10, 68v, 92 [2r.], 118; RejPos 6, 39v, 116, [219]v; HistLan Fv; RejZwierc 106v, 111v, 122; BudBib Eccli 14/15; PaprPan G3, K; wſzytko ſwoie Xięſtwo/ y ine dzierżáwy ktore miał/ y ktorych potym nábyć miał/ ku Kroleſtwu Polſkiemu przyłęczyć y przywłaſzczyć obiecał StryjKron 612; Calep 36a; SarnStat 1166. Cf nabyć czego dla kogo; czego od kogo; czego z czego; czego za co; komu czego na co.

nabyć czego (po przeczeniu) [w tym: sobie (1)] (3): Nie był budowny áni pieniężny w Polſzce/ pieniędzy nie nábył áż gdy potrzebá pilna nádeſzła BielKron 403v; HistRzym 49v; Wſzákże iáko bogáctwá ábo ſkárby od kogo innego zgotowáne y zebráne/ człowieká bogátym nie vczynią/ ieſliże ich ſobie nie nábędzie WujNT 773.

nabyć czego dla kogo (1): Wierz mi żeć owych płaſzcżow/ ornatow s perłámi/ Nie dla Bogáć nábyli/ iedno ſzydzić námi. RejWiz 59v.

nabyć czego od kogo (4): ZapWar 1547 nr 2611; Ddziwuiemy [!] ſie ták bogátemu pánu/ od nas vbogich ſkárbow chce nábywáć/ [...] ſłuſzniey by nam vbogim od wielkiego páná ich nábyć BielKron 296v; ieſlim ktorego oſzukał ábo obfáłſzował/ á zle á niewiernie cżegomkolwiek od kogo nábył/ wrocę we cżworokroć. RejPos 351v; SarnStat 1199.

nabyć czego z czego (3): Bo złotá á pyeniędzy ſnádniey zawżdy tego/ Rychley káżdy nábędzye z hándlu łotrowſkiego. RejWiz 97; HistRzym 92; ModrzBaz 22v.

nabyć czego za co (1): Nátychmiaſt woły poprzedał/ Owce y kozy co ich miał: Zá to koni zbroie nábył/ A ták ſie ná żołd wypráwił. BierEz P2.

nabyć ile czego (3): A gdy ſie z łowu wroćili: Zwierzyny wiele nábyli BierEz K4; RejZwierc 38; nábyłem z łáſki twey wiele dobrego. CiekPotr 63.

nabyć ile czego czym (1): mocą onego kámieniá wiele dobrego nábył HistRzym 68.

nabyć komu czego na co (1): chlop yakyſz [...] podkawſchi yą v ſzwyenthego Marczina yeſth yey proſzil aby mv na ſchathi pyenyedzi gdzie nabila. LibMal 1552/171.

nabyć co (11): Kroleſtwo ſtraczane y inſze poſtronne nabyć dawa. FalZioł IV 47d; RejWiz 95v, 105v; Leop Gen 31/18; BibRadz Iob 20/18; cokolwiek Rzym nábył/ wſzytko przez nas. BielKron 108; HistRzym 61; A ow záſię biegá áby co gdzie wybiegał á iáko może nábył RejZwierc 105v; ZapKościer 1583/54; OrzJan 27. Cf nabyć co od kogo.

nabyć co od kogo (1): chcąli mieć dobry koń ku rycerſkiey potrzebie/ muſi go od nas nábyć BielKron 255.

nabyć co (po przeczeniu) od kogo (1): mamy rosdzyalu zapysch gy daley vedluk praw naszych pothem Ro[zdzial] ye oth zadnego ynshego [n]ycz nyenabywsy. ZapWar 1522 nr 2287.

nabyć czym (3): Y ztąd ſie im wſtępek páńſtwá záczął/ ieſliż ſie páńſtwem názwáć może to/ co ſie rozboiem nábędźie. OrzJan 27. Cf »nabyć pracą«.

Ze zdaniem dopełnieniowym (2): Byłem złodzieiem/ á wſzytko co mam nábyłem zkradzieſtwá nocnego. HistRzym 92; RejPos 241.

W przeciwstawieniach: »nabyć ... (s)tracić (5), ostradać, przypaść« (7): czego wy zwielkiemi trudnoſćiami nábyć muſićie to temu dármo przypádnie ktory ſobie vmie záſłużyć łáſkę páná ſwego. RejPs 194v; Przeto tak wolą mieszać [ludzie ktorzy na nierządzie potyli] a odwłoczyć, żałując tego stracić, czego nabyli. Diar 68; RejWiz 193v; BielKron 9v; RejAp 143; Bo z iáką im cięſzkoſcią przychodzić muśi to/ cżego tu łákomie nábyli/ iż tego wſzytkiego nędznie oſtrádáć muſzą. RejPos 6; KlonFlis D4v.

Przysłowia (8): Záwżdy máłpá máłpą będzie/ ácz krolewskiego ſceptrum álbo pálcatá nábędzie. Mącz 393c.

Iuż gdzye nábyć tu nábyć/ á niech doſyć będzye RejWiz 69v.

Lako [!] tako nabyć RejKup ee7v, d7v; RejPos 239v.

Bo gdzye doſtáć tu doſtáć/ áby iedno nábyć RejWiz 169, 193.

Zwroty: »nabyć za pieniądze« (1): Yedno wżdam roznosć wtem yeſt nyemáła/ kupi łatwye nábędzie nye tylko zá pyenyądze/ ále też y zá wymyánę yáko żyto/ len/ y inſſe rzecży. GliczKsiąż M6.

»nabyć za wymianę« (1): GliczKsiąż M6 cf »nabyć za pieniądze«.

»z trudnością nabyć« (2): RejPs 194v; Więc s trudnoſcią nábywſzy/ wnet márnie tráćimy RejWiz 193v.

»(z wielką) pracą, robotą nabyć« (5:1): Bych wzdy to im był ſpoſobyl Czegom ſwielką przaczą nabyl. RejKup Fv, Bbv; GroicPorz k4; BibRadz Iob 20/18; BielKron 79v; BudBib Eccli 14/15.

»źle, niepobożnie nabyć« (8:1): PatKaz III 154; Bo owi tym łákomcom cżego źle nábyli/ Iedno gwałtem pobráli/ drugie wyłupili. RejWiz 70, 140v; BibRadz I 28Ią marg; RejPos 219v, 351v; Bo zleś nábył/ zle też zginąć muái. RejZwierc 17, 48v; KlonWor 82.

»nabyć do sytości« (1): Ale kto o miarę nie dba Wiele ma, więcej nabywa, Omylać się w swej żądliwości Nie nabędzie do sytości. BierRozm 20.

Szeregi: »nabyć albo (i) kupić« [szyk 1:1] (2): Pan powieda o tych niebożątkach ſzalonych/ iż biegáły y tám y ſám/ rádyby były y kupiły y nábyły cżymby były podeprzeć mogły oney niegodnośći twoiey RejPos 241; RejZwierc 108v.

»nabyć i przyczynić« (1): y [to dobro] Ktore sobą spolnye nabeli y prziczeneli [...] Iagneſcze przerzeczony to wſzytko zoſtawuye y opiſzuye. ZapKościer 1583/54.

W przen (11):

nabyć czego (7): bez wabow bez wſparow wſzytkiego nábędzyeſz/ Tu w roſkoſzach docżeśnych/ potym w wiecżnych ſiędzieſz. RejWiz 106; SarnUzn G4v; BiałKaz B4; Ktory będąc w náſzym ćiele/ potykał ſię z Cżártem śmiele/ y nábył onego/ dźiedźictwá prze grzech ſtráconego. ArtKanc I3v; WujNT Act 20/28, s. 483, 780.

nabyć ile (2): GórnDworz Ccv; Ale Adam chcąc więcey nábyć/ gdyż żądał áby był drugim bogiem/ wneth ſkarb ſtáry ſtráćił HistRzym [89]v.

nabyć ile czego (1): Przyſzedł tedy pierwſſy/ mowiąc: Pánie/ grzywná twoiá dzieſięć grzywien nábyłá. Leop Luc 19/16.

W porównaniu (1): Bo iáko Ezau nie mógł znowu nábyć dziedzictwá raz vtráconego: ták grzeſzący nie może znowu doſtáć niewinnośći/ pánieńſtwá/ y podobnych rzeczy. WujNT 780.

W przeciwstawieniu: »nabyć ... stracić« (2): A przeto pocżćiwa białagłowá więcey tym nábędzie niż ſtráći/ kiedy przeględáiąc wyſtępki mężowe/ w gruntowney ſie vſtáwicżnośći/ á cznocie záchowa. GórnDworz Ccv; HistRzym [89]v.

Zwrot: »nabyć krwią sw(oj)ą (a. własną)« [szyk zmienny] (5): KromRozm I F4v; ábyſcie rządzili Koſcioł Boży ktorego nábył krwią ſwoią [quam acquisivit sanguine suo. Vulg Act 20/28]. SarnUzn G4v; BiałKaz B4; WujNT Act 20/28, s. 483.
a. O abstraktach (37):

nabyć czego (32): Niewádzić drugdy przećierpieć/ Máłey krzywdy nizac nie mieć: Niżli dla vporney kaźni/ Mnogich nábyć nieprzyiáźni. BierEz O4v; Dlá tego tedy wſſytkimi ſilami pratzuy/ aby ie [łaski] nabyl/ by ſie wniey ij ona wtobie mnożyla OpecŻyw 46v; WróbŻołt 118/111, ppv; A owſſemem práwie zámilknął/ y od ſlow pożytecznych áczkolwiek mi to ſpracą przychodzi/ áby oni y ſtąd nienábyli przećiwko mnie potwarzy. RejPs 59; Kładze yakes Prziwilege Co ych gdzes nabył na Swiecze RejKup aa7, ov, x5; KromRozm III B2; Skądże páni kápuſtá tákich praw nábyłá/ Aby przez pániey ſtárey nigdy nie chodziłá. RejWiz 15, 184v; támże od Alexandra wielkiey wolnośći nábyli BielKron 296; Mącz 121e, 486c; HistRzym 4v; RejPos 6v; RejZwierc 160v [2 r.]; BielSpr 28v, 45v; KarnNap D3; [herby] nas obowięzuią/ ábyſmy śláchetnośći przodkow náſzych náśládowáli/ báwiąc ſię tákiemi cnotámi/ iákiemi oni zacnych titułow/ y sławnych domowi ſwemu przezwiſk nábyli? ModrzBaz 42, 61; SkarŻyw 445; ZawJeft 26; z moſtu ſkoczyłá do wody, Dla ſławy wieczney, nábyła tey ſzkody. KlonKr A3v; CzahTr I; Y ćielęćiá zá Ryśiá/ mośiądzu zá złoto Nie ptzeday: bo nábędźieſz kłopotu y o to. KlonWor 67. Cf nabyć czego od kogo; czego u kogo; Zwrot.

nabyć czego (po przeczeniu) (1): wſzákże thym pokoiá Konrad nie nábył BielKron 366.

nabyć czego od kogo (1): Krolowa Kleofidá pokoiá od niego nábyłá/ gdy ſyná od niego pocżęłá/ ktoremu imię dáłá Alexánder. BielKron 126.

nabyć czego u kogo (1): Co z nich [z bogiń] piſorimowie ſławni wſzytko máią. V których/ áza ia też téy łáſki nábędę KochPropKKoch 4.

nabyć co (4): kozdą laſką kozdą cznotą wyyąwſzy laſką poſzwyączenya z uyelką robothą y praczą nabyla PatKaz III 153; Solidum pararem hoc mihi beneficium, Abych tym uprzeymą łáskę Tobie nábyłá. Mącz 116c; HistRzym 101; LatHar 149.

W przeciwstawieniach: »zbyć (2), położyć, stracić ... nabyć« (4): áno iuż iednego kłopotu zbył drugiego nábył/ bo zbył pracze/ biegánia/ á nábył fráſunku á myſlenia/ á ludzkich ſzáczunkow á przymowek. RejZwierc 160v; SkarŻyw 445; że ſię to dobre ſtráćiło: [...] że ſię owe złe nabyło LatHar 149.

Zwrot: »sobie nabyć [czego]« (2): aby ſobye nabyl znamyenya po ktorym by był poznan ſynem bozym PatKaz III 136v; Inimicitias adire, Nieprziyáźni ſobie nábyć. Mącz 104c.
b. O osobach: zjednać, pozyskać (36):

nabyć kogo (G) (10): Y oto ná me przekory/ Nábyłeś tákiey potwory. BierEz B4v, B4v; GliczKsiąż Mv, P5, P6v [2 r.]; BibRadz Os 3/2; BielKron 384v; Niech ſię I.M.X.K. pyta o Lukrecyey corce iego: iako iey nabył, y iáko z nią mieſzkał CzechEp [419]; KlonKr F4v.

nabyć kogo (A) (1): Pies ſobie hnet nábył świádká/ Kánię/ ſ[ę]pu/ iteż wilká. BierEz M2v.

nabyć kogo (G a. A) (17): A jestlibych pana stracił. Otoć bych sie mało smęcił, Dobremuć to łatwie przyjdzie Dwu za jednego nabędzie. BierRozm 26; BielŻyw 34; Nye dobrzec powyedzyał on cżłowyek/ iż zá to práwi nábył bym nyewolniká. GliczKsiąż M3v, L6v, N7v; RejWiz 38v; RejFig Dd4; RejZwierz 35v; BielKron 77; Cupio aliquos parare amicos beneficio meo, Rádá bych kilká prziyacioł nábyłá záchowániem y dobrodzieyſtwem moyem. Mącz 279c, 249c; HistRzym 54v; RejPos 193, 193v; BudBib Gen 12/5; Gdy kto komu czego Pożyczy, tráći to; y gdy ſię vpomina, Z przyiaćielá nábędźie wnet nieprzyiaćielá CiekPotr 79. Cf nabyć kogo (G a. A) do czego.

nabyć kogo (G a. A) do czego (1): Ieſliby co z Kleynotow Wáſzmośći zginęło/ Do tego Práktykarzá wnetby ſie nábyło. PaxLiz B3.

nabyć komu (6): GliczKsiąż N7v cf Szereg. Cf »nabyć sobie«.

Zwroty: »nabyć [kogo] za pieniądze (a. za ile pieniędzy)« (2): GliczKsiąż M4; Nábyłem iey [niewiasty] tedy ſobie zá piętnaśćie pieniędzy ſrebrnych/ y zá pułtorá Omer ięcżmieniá. BibRadz Os 3/2.

»nabyć [kogo (G a. A)] sobie« (5): Cżyn dobrze komu możeſz, tak ſobie przyiaciół wiele nabędzieſz. BielŻyw 34; BibRadz Os 3/2; HistRzym 54v; RejPos 193, 193v.

Szereg: »zjednać a nabyć« (1): Temu Ariſtoteleſowi gdy Filip ocyec Alexándrow ktoremu go był zyednał á nábył/ myał á vmyſlił dáć yurgyelt zá pracę á tę pilnosć że Alexándrá vcżyć myał GliczKsiąż N7v.
W przen (7):

nabyć kogo (G) (2): SkarŻyw 250; Biádá/ ieſli ie [dusze przebywające w czyścu] ſtráćimy Niewcżás tákich nábędźiemy. MWilkHist E.

nabyć kogo (A) (1): Azaż on nie ieſt Oycem twym/ ktory ćię ſtworzył/ vcżynił y ſobie nábył? PowodPr 18.

nabyć kogo (G a. A) (3): BiałKat 128v; Nábyłám inſzych ſynow Kryſtuſowey wiáry/ Co Krzeſt święty przyięli/ zrzućiwſzy błąd ſtáry. BielSat G4v; KochPij C3.

W przeciwstawieniach: »nabyć ... stracić (2), pozbyć, zostawić« (4): kácérzów álbo Heretykow ſłucháiąc/ nie tylo Chryſtuſá ſtráćili/ á miáſto niego Máchometá nábyli BiałKat 128v; SkarŻyw 250; MWilkHist E; kogo v pełnéy nábędźieſz/ tego v pełnéy pozbędźieſz. KochPij C3.

Zwroty: »nabyć sobie« (1): PowodPr 18 cf nabyć kogo (1).

»z trudnoscią nabyć« (1): co z by za pozytek ſobie vczynil mily panie: aby ſtrudnoſcią nabywſſy raczyl zaſie od ſiebie odepchnąc nas RejPs 146.

2. Osiągnąć pewien stan lub cechę [w tym: czego (36)] (38): A cożby tu ſławy nábył/ Bych ták liche źwierzę [mysz] zábił. BierEz M4v; Ktory cżlowiek poddá ſie żarlotztwu/ darmo pratzuie aby nabyl tznoty ktoré. OpecŻyw 37v, 2; Ta bdła poki ieſzcże ſwieża na vżytecżnieyſza ieſt, bo w niey ieſzcże trwa mocz kthorey nabyła w morzu FalZioł I 142a; Wſzithczy ciągniemy ku radoſci, ale odkąd byſmy iey mogli ſtale á pewnie nabyć niewiemy BielŻyw 146; Miły Kupczie ktoć tak radził Gdzes tego rozumu nabył RejKup v4v; zás náuki nábyć álbo naucżonym ſie sſtáć bárzo trudno bywa. GliczKsiąż M6, 14, L3v, L7v, M5v, M6, Nv; chcąc ſobie nábyć sławy/ pocżęli budowáć wieżę Babel cżwororożną z iednego Bogá Iſtnośći y Troiákiego GrzegRóżn Hv; wiérzćiéſz temu/ że tákiégo oká/ áni v kart pod wiéchą/ áni v pługu ná roléy/ áni ná Cle v hándlu nie nábędźieſz OrzQuin F; kiedy nas naucżyſz/ iáko nábyć mamy/ tey (iż ták rzekę) przyſtałośći. GórnDworz E5v; Sławá poććiwa która ſpiewa wſzędzie/ Zá máłą pracą każdy iey nábędzye. RejZwierc 221v, 232v; ModrzBaz 62v; Cieſzyćielu Duchu święty/ tyś od Apoſtołow w dárzech zacnych przyięty/ przez ćię mądrośći ſą nábyli/ á rozlicżne mowy mowili/ o Synie Bożym. ArtKanc H15; KlonKr C2v.

nabyć z czego (1): [Demostenes] wſzakoż potim ſpoſobu wymawiania ze zwierciadła nabył, bo zawżdy przed zwierciadłem iako przed ſędzią rzecż wiodł. BielŻyw 59.

nabyć przez kogo (1): Przez kogo Polſká korony Krolewſkiey/ y ſporządzenia krześćiáńſkiego Rzecżypoſpoliitey ſwey nábyłá? PowodPr 20.

nabyć czym (1): Consequi et comparare sibi scientiam longo usu, Długim ćwiczenim nábyć umieyętnośći. Mącz 372c.

Ze zdaniem dopełnieniowym (1): Przeto tedy iż to yeſt nyemáła rzecż Bogu co obyecáć/ á to myeć álbo tego nábyć cżemby ſiebye podpárwſſy mógł wypełnić GliczKsiąż L4.

W połączeniu szeregowym (1): dziecyę wykłádáćy rozumyeć ſie ſlow náuczy/ nieyáko też rzecży łáćińſkyey ſobye nábędzye/ náłoży/ y yákoby náſpiżuye. GliczKsiąż I8v.

W przeciwstawieniach: »nabyć ... stracić (2), utracić, skruszyć, zbyć« (5): GliczKsiąż L7v; BielKron 124v; OrzQuin P3v; RejAp 120v; Tám y pokuſy rozmáite/ y naiázdy ſzátáńſkie/ mocnie w Chryſtuſie vmocniony ſkruſzył: y miedzy proſtemi/ mądrey proſtoty nábył. SkarŻyw 543.

Zwroty: »sobie nabyć« (5): GliczKsiąż I8v, L3; RejWiz 44v; RejPos 273v; Azażem ia was byłá wypráwiłá z łákomſtwem/ [,..] álbo z inemi wyſtępki ſwiátá tego? á wy niewiem gdzieſcie ſobie tego nábyli? RejZwierc 67.

»z trudna nabyć« (1): Y tęś wdowę vtrapił/ która miáłá ná mię Táką bácżność/ iákowey ſtrudnábym tu nabył HistHel B2v.

Szeregi: »nabyć i naleźć« (1): A pewnieby iey [mocy] więcey nábyli y náleźli/ by rádſzey iáko Piotr s. ſtali przy ſzcżyrey prawdzye Páńſkiey. RejPos 303.

»nabyć albo naspiżować« (1): żadney wiádomosći o rzecżách ten cżłowyek nye może ſobye nábyć álbo náſpiżowáć/ ktory ſam tylko w kącye myęſzka GliczKsiąż L3. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.].

»osięgnąć i nabyć« (1): Bo iuż oni y ſławy y chwały doſyć ſobie oſięgnęli y nábyli ná zyemi/ iż wytrwáli w ſthałoſciach ſwoich RejPos 273v.

W przen (1): Pokróp mię hyſſopem/ á oczyśćion będę/ Omyy mię/ á śniéżnéy iáſnośći nábędę KochPs 76.
3. Zwrot: »dziecięcia nabyć« = zajść w ciążę (1): Iſch dzyączyą kthorego Czorka yey Iaduiga nyeſluſchnye nabiła y wączwarthek theraſz przeſchli ziwo porodzila ona zaduſzywſchi wpyaſchek v gory na roſtanyu zagrzebla LibMal 1549/148v.

Synonimy: 1. kupić; b. pozyskać, zjednać.

Formacje współrdzenne cf BYĆ.

Cf NABYCIE, NABYTY

HJ