[zaloguj się]
DOŚWIADCZANY (7) part praet pass impf 

doświadczany (5), doświadczan (2); doświadczany KrowObr, SienLek, SkarŻyw; doświadczany : doświadczan BibRadz (1 : 1), WujNT (1 : 1).

-dcz- (6), -tcż- (1).

o jasne; -wiad- (4), -wiåd- (3); -wiad- KrowObr, BibRadz (2); -wiåd- SienLek, SkarŻyw; -wiad- : wiåd- WujNT (1 : 1); -an- (5), -ån (2).

Fleksja
sg
mNdoświadczany, doświadczån nNdoświadczané
pl
N m pers doświadczani

sg m N (attrib) doświadczany (1), (praed) doświadczån (2).n N (praed) doświadczané (1).pl N m pers doświadczani (3).

stp, Cn brak, Linde XVIII w. s.v. doświadczanie.
Poddawany próbie, wystawiany na próbę, próbowany, badany, dręczony (7): Abowiem gdy bywali doświádcżáni [tentati sunt]/ [...] poználi iákie złośnicy miewáią męki/ gdy bywáią ſądzeni w gniewie twoim. BibRadz Sap 11/10.

doświadczany czym (2): Nieſzcżęśćiem rozmáitym doświatcżány y trwogą po trwodze Abráham. SkarŻyw 283 marg; WujNT Hebr 11/17.

doświadczany w czym (1): Piec doświádcza naczynia gárnczárſkiego/ á człowiek bywa doświádczan [et tentatio hominis] w myſli Twoiey. BibRadz Eccli 27/5.

W połączeniach szeregowych (2): ktorzy [święci] byli Tárgáni/ śćináni/ bitzowani/ doſwiádtzáni/ niektorzy w okowách y w ćiemnicách wſadzáni/ kámionowáni/ roſśiekani/ od mietzá ſtráceni KrowObr 60; WujNT Hebr 11/37.

** Dubium (1): Ale y to lekárſtwo oſobliwie ieſt doświadczáné iż Czwartaczkę odgania SienLek 141v.

Cf DOŚWIADCZAĆ

KN