[zaloguj się]

DOŚWIADCZYĆ SIĘ (30) vb pf

doświadczyć się (22), doświadszyć się (5), doświaczczyć się (2); doświadczyć się OpecŻyw, SeklKat (2), RejKup, MurzHist, UstawPraw, KwiatKsiąż, Mącz (3), RejPosWiecz2, CzechRozm (3), ModrzBaz, GostGosp (2); doświadszyć się GliczKsiąż, RejZwierc (2); doświaczczyć się LibLeg, Calep; doświadczyć się : doświadszyć się RejPos (3 : 2), RejPosWiecz3 (3 : 1).

się (6), sie (24).

-dcz- (18), -dsz- (6), -tcz- (4), -cz- (2).

o jasne; -a- (16), -å- (8); -a- OpecŻyw, UstPraw, Mącz (3), RejPosWiecz2, RejZwierc (2), ModrzBaz; -å- MurzHist, GliczKsiąż, GostGosp (2); -a- : -å- RejPos (3 : 1), RejPosWiecz3 (2 : 2), CzechRozm (2 : 1).

Fleksja
inf doświadcżyć
praet
sg pl
1 m doświadczyłem się, -m się doświadczył m pers -chmy się doświadczyli
3 m doświadczył się m pers
imperativus
sg
2 doświådcz się, doświadczy się
3 niechaj się doświadcży
conditionalis
sg pl
1 m m pers by(s)my się doświadczyli
2 m byś się doświadczył m pers
3 m by się doświadczył, by się doświadczeł m pers
f by się doświadczyła m an
impersonalis
praet doświadczono się, doświadczyło się
fut doświadczy się
con by się doświadczono
participia
part praet act doświadczywszy się

inf doświadcżyć (6).fut 2 sg doświadczysz się (1).1 pl doświadczymy się (1).praet 1 sg m doświadczyłem się, -m się doświadczył (2).3 sg m doświadczył się (2).1 pl m pers -chmy się doświadczyli (1).imp 2 sg doświådcz się (2) RejPos, CzechRozm, doświadczy się (1) OpecŻyw; -å- (1) RejPos, -a- (1) CzechRozm.3 sg niechaj się doświadcży (1).con 2 sg m byś się doświadczył (1).3 sg m by się doświadczył (3), by się doświadczeł (1); -ył RejKup, RejPos (2), -(e)ł LibLeg. f by się doświadczyła (1).1 pl m pers by(s)my się doświadczyli (1).impers fut doświadczy się (1).praet doświadczono się (1), doświadczyło się (1).con by się doświadczono (1).part praet act doświadczywszy się (2).

stp notuje s.v. doświadczyć, Cn brak, Linde XVIIXIX w.

1. Poddać siebie probie, zbadać skontrolować siebie; roztrząsnąć swoje sumienie (w funkcji strony zwrotnej) (14): SeklKat X4v; RejKup m6v; Iáko ſie ma cżłowiek doſwiadſzyć. RejPos 90 marg, 90, 159; RejPosWiecz2 95.

doświadczyć się w czym (5): też Páweł s. dołożył/ áby ſie pewnie káżdy doſwiádſzył w mocney wierze ſwoiey RejPos 235; RejPosWiecz3 96; Tákże też Potym y w miłośći ſie doświádcż: ktorąś też powinien Chriſtuſowi CzechRozm 209v, 209v, 268v.

Ze zdaniem dopełnieniowym [w tym z zapowiednikiem: w tym (1); jeśli (2), co (1)] (3): Tu pirwéy ſie doſwiatcży tzo będzieſs mogł na potym cirpietz. OpecŻyw [192]v; maſz ſie też w tym doſwiádcżyć/ ieſli chceſz [...] tego ſwego złego żywotá/ y tych okrutnych grzechow/ przeſtác RejPosWiecz3 98v, 98.

2. Przekonać się, upewnić się o czymś; stwierdzić, zaobserwować jakiś stan rzeczy; zorientować się w czym, uświadomić sobie coś; przez doświadczenie nabyć wiedzy, znajomości czegoś; expertiri, explorare Mącz (13): Mącz 169c; Nie wierz temu brácie miły/ Wſzákechmy ſie doſwiádſzyli RejZwierc 233v; GostGosp 162; Calep 393a.

doświadczyć się czego (4): SeklKat X3; MurzHist L; GliczKsiąż C8v; yżebyſmy ſię każdey broni doświatcżyli KwiatKsiąż O2.

Ze zdaniem dopełnieniowym [jeśli (1), żeby (1)] (3): LibLeg 9/54; Ná kogoby śię pewnemi znáki doświádcżono [Qui [...] certis argumentis compertus fuerit]/ żeby kogo ze złośći/ ábo vmysłem záſzkodzenia oſkárżył/ niechayby był karan. ModrzBaz 21; GostGosp 62.

Zwrot: »doświadczyć się sam przez się« (1): Re ipsa expertus sum, Skoſztowałem tego vczinkiem/ álbo doświádcziłem ſie ſam przes ſię álbo rzeczą ſámą. Mącz 353b.
Szereg: »obaczyć abo doświadczyć się« (1): Druga tedy rzecż w ktorey ſie obacżyc ábo doſwiádcżyć mamy/ ieſt Miłoſierdzye Páńſkie. RejPosWiecz3 98.
3. Być a. zostać udowodnionym (w funkcji strony biernej) (3): Vrzędniki/ ktorzy ieſliby byli Práwem zwyćiężeni/ iżby ſię rzecz doświadczyłá/ tedy też 14 grzywien máią być káráni UstPraw A2v; Neque certum inveniri poterat, Niemogło ſie nic pewnego naleść/ doświádczyć. Mącz 482d; RejZwierc 186.

Synonimy: 1. doznać się; 2. wybadać, wyszperować, wywiedzieć się.

Formacje pochodne cf ŚWIADCZYĆ SIĘ.

Cf DOŚWIADCZENIE SIĘ

KN