[zaloguj się]

DRUKOWANY (47) part praet pass pf

drukowany (16), drukowan (16), drukowany a. drukowan (15); drukowany KromRozm I, WujJud, HistHel, CzechEp, KochFr (2), ReszPrz, Calep, WujNT (2), SkarKaz; drukowan HistJóz, HistAl, MurzHist, GliczKsiąż (2), LubPs, RejWiz, KwiatKsiąż, LeovPrzep, KwiatOpis, BielSpr, StryjWjaz, ModrzBaz, StryjKron; drukowany : drukowan KrowObr (3 : 1), BielKron (2 : 1).

W formach złożonych a jasne, w N sg n -åno; o jasne.

Fleksja
sg
mNdrukowany fNdrukowanå nNdrukowåno, drukowan(e)
Gdrukowanégo G G
A A Adrukowan(e)
I Idrukowaną I
Ldrukowanym Ldrukowan(e)j L
pl
N subst drukowan(e)
G drukowanych
A subst drukowané
L drukowanych

sg m N drukowany (4).G drukowanégo (2); -égo (1), -(e)go (1).L drukowanym (1).f N drukowanå (3).I drukowaną (2).L drukowan(e)j (2).n N (praed) drukowåno (16), drukowan(e) (1) SkarKaz.A drukowan(e) (1).pl N subst drukowan(e) (6) [w tym chyba błędne: drukowano były (1) BielKron 198v].G drukowanych (4).A subst drukowané (1).L drukowanych (4).

stp, Cn brak, Linde XVIII w. s.v. drukować.

1. Złożony, odciśnięty, wytłoczony metalowymi czcionkami najczęściej przez drukarza (46): wſſák ſą drukowáne kſyąſzki de eccleſia Chriſti/ y dyátrybá. KromRozm I 14v; Dyurnał drukowány w Wenecyey Roku 1542. KrowObr Rr2v, 151v, 159 marg; BielKron 121v, 198v; SarnUzn A4v; GórnDworz kt; WujJud B2; Widziſz iákie wielkie fałſze w Słowieńſkich kśięgách y ná Moſkwie drukowanych/ od ktorych wſzytkich Láćińſkie ſtare kśięgi ſą wolne? BudNT przedm c6, przedm c6; KochPs [217]; StryjKron A3v; KochFr [135]; ReszPrz 69; LatHar + 4v; WujNT przedm 2; Czymże im dowiodą/ że to á to w tym mieyſcu drukowáne piſmo Bog piſał y wierzyć mu kazał? SkarKaz 418a; CiekPotr ktv.

drukowany u kogo (12): G. Znáczy Graeckie kśięgi/ ktore ſię náyduią w Bibliey Krolewſkiey w Antorfie v Plántiná drukowáney. WujNT przedm 30, przedm 17, 18. Cf W połączeniu z miejscem druku.

drukowany przez kogo (6): cf W połączeniu z miejscem druku, »z nowu drukowany«.

drukowany czym (1): Nowokrzczeńcy/ zgániwſzy Biblią Brzeſką/ [...] wydáli drugą w Nieświeżu ieſzcze gorſzą/ á k temu ſkromno y drobnieyſzą literą drukowáną WujNT przedm 2.

W połączeniu z miejscem druku i nazwiskiem drukarza (w adresach typograficznych) [w tym: u kogo (9), przez kogo (5)] (17): Drukowano. Wkrakowie przez Ieronimá Wietorá Anno D. 1.5.3.0 HistJóz E4v; Drukowano w Krakowie v Heleny Florianowey. HistAl N6; MurzHist V3v; GliczKsiąż kt, Q4; LubPs kt; KrowObr Vu4; RejWiz Dd5v; BielKron Mmmm3v; KwiatKsiąż Q4; LeovPrzep K2; KwiatOpis kt; BielSpr kt; HistHel kt; Drukowano v Mácyeyá Wirzbięty Typographa Iego K. M. Roku Páńſkiego. 1574 StryjWjaz kt; Drukowano w Losku w Drukárni Wielmożnego Páná/ iego miłośći páná Ianá Kiſzki Kráycżego w Wielkiem Kśięſtwie Litewſkiem. ModrzBaz kt; StryjKron kt.

W charakterystycznych połączeniach: drukowany (-a, -e) biblija (3), dyjurnał (2), ewanjelija, fraszki (2), księgi (książki) (10), list, modlitwa, pismo, psałterz.

Wyrażenia: »nowo drukowany« = drukowany po raz pierwszy (1): Hſſtoria O Heliaſzu Proroku/ s trzećich kſiąg. Krolewſkich. Teraz nowo Drukowána. HistHel kt.

»z nowu drukowany [przez kogo]« = wznowiony (1): Ktoby to chćiał widźieć naydźie przy Láćinſkiem exemplarzu kśiąg Fricżowych przez Oporiná znowu drukowánych. ModrzBazBud ¶6v.

Szereg:»(nie) pisany i (abo, ale) drukowany« [szyk 3 : 1] (4): BudNT przedm c5v; CzechEp 127; Do Mikołáiá F. MAło ná tym że moie fráſzki maſz piſáné/ Lecz ie chceſz/ Mikołáiu/ miéć y drukowáné KochFr 126; WujNT przedm 29.
W przen (1): Do Mikołáiá F. [...] A ták rozmyśl ſię ná to: trefnoli to będźie/ Gdy we fráſzkách Káſztelan drukowány śiędźie. KochFr 126.
2. Wytłoczony, wyciskany; posiadający na powierzchni relief (1): [2 talery i trzeći mały, drukowane i 22 paciorkow śrzebrnych InwMieszcz 1575 nr 200.]
a. Prawdopodobnie w funkcji rzeczownika: »drukowana« =robota snycerska, snycerstwo (1): Anáglyptice ‒ Nauka ſznicerſką drukowaną, witoczoną, albo wirzezana. Die Kunst des Bildwerks, durchtribene oder gedructe Arbeit Calep 66b.

Synonimy: 1. imprymowany, tłoczony.

Cf DRUKOWAĆ

SB