[zaloguj się]

DRUKOWAĆ (41) vb impf

o oraz a jasne.

Fleksja
inf drukować
indicativus
praes
sg pl
1 drukuję
3 drukuje drukują
praet
sg pl
1 m -m drukow(a)ł m pers drukowali
3 m drukowåł m pers
conditionalis
sg
3 m by drukowåł
impersonalis
praet drukowåno, drukowåło się, drukowåno

inf drukować (11).praes 1 sg drukuję (3).3 sg drukuje (1).3 pl drukują (2).praet 1 sg -m drukow(a)ł (1).3 sg drukowåł (17).3 pl m pers drukowali (1).con 3 sg m by drukowåł (2).impers praet drukowåno OrzQuin (2), drukowåło się (1) BudBib [może też drukowåno (w adresach typograficznych) (16) HistJóz E4v, HistAl N6, MurzHist V3v, GliczKsiąż kt, Q4, LubPs kt, KrowObr Vu4, RejWiz Dd5v, BielKron Mmmm3v, KwiatKsiąż Q4, LeovPrzep K2, KwiatOpis kt, BielSpr kt, StryjWjaz kt, ModrzBaz kt, StryjKron kt cf DRUKOWANY].

stp brak, Cn notuje, Linde XVIIXVIII w.

Odbijać czcionkami, tłoczyć; dokonywać czynności związanych z produkcją książek; zlecać wytłaczanie tekstów, wydawać; imprimere Mącz, Cn; excudere Calep, Cn (41): Imprimo, Wciskam/ wbiyam/ też Drukuyę. Mącz 321b; A zwłaſzcza iż ſię to wſzytko [Pismo święte] zárázem y prżekładało y drukowało BudBib C3; Calep 385a.

drukować co (26): ale teſz to cobych napiſáł/ dopuſczám za podpiſanim imięnia moiego drukowac MurzHist A2; GroicPorz A3; KrowObr 151v, 159, 161; vpomina ie theż/ áby nowego Teſtámentu Niemieckym ięzykiem nie dáli Drukowáć BielKron 199v, 218; Chalcographus, Drukarz/ który Xięgy tłoczy/ á wybiyá álbo drukuye. Mącz 50d, 321b; Bo w Krákowie drugi raz ią [Rozmowę żurowską] Drukowano/ y Obraſkiem ią ozdobióno/ któréy QVINCUNX imię dano. OrzQuin B3v, H2v; GórnDworz kt; KwiatOpis A2v; KochList [3]; KochPs [217]; StryjKron A3v; Stára to bayká mnichowſka/ ktorą nákoniec drukuią przy xięgách ſwych rozmáitych CzechEp 187, 187; KochFr [135]; náświęćili ſobie niewiem iákich Huſow/ Wiklefow/ [...] ktorych żywoty opiſáli/ drukowáli/ málowáli/ y po bożnicách ſwych/ wyrzuciwſzy święte/ poſtáwiáli. ReszPrz 43; LatHar 287; WujNT przedm 17; CiekPotr ktv. Cf drukować co czym.

drukować co czym (3): Zem Księgi Polſkie/ nigdy nie bywałemi bukſztaby: drukował FalZiołUng V 119; MurzHist A4, KrowObr 168.

W połączeniu z imieniem i nazwiskiem drukarza (w adresach typograficznych) (10): w Krákowie Drukował Mátys Wirzbiętá/ Roku Páńſkyego 1557. BielKom G6v; GroicPorz mm4v; SarnUzn H7; GórnDworz Mm8; Strum kt; CzechRozm [A]; Drukował Alexius Rodecki/ Iáśnie Wielmożnego Páná/ Páná Ianá Kiſzki/ [...] Typográph. Roku Páńſkiego/ 1583 NiemObr kt; ArtKanc kt; RybGęśli A2; KlonFlis A.

Zwrot: »na (po) wtore, na potym drukować« = przedrukować (2 : 1): OrzQuin H2v; KochPs [217]; ZA przywileiem Iego Krolewſkiéy M. nikomu zgołá nie ieſt wolno fráſzek tych/ IANA KOchánowſkiégo/ nápotym drukowáć KochFr [135].
W przen [co czym] (1): iáko to opiewa on pięćdźieſiątny Pſalm Dawidá Krolá/ pełny áfféktu/ wiáry y nádźieie/ ktory on nie ták ięzykiem wymawiał/ iáko ſercem á łzámi przed oblicżnośćią BOżą drukował ReszList 147.
a. Być autorem drukowanej książki [co] (1): Oſobny to człowiek, Temuby położenie świátá dáć drukowáć [ = mógłby napisać przewodnik, narysować mapę]. CiekPotr 71.

Synonimy: 1. imprymować, tłoczyć, wybijać, wyciskać.

Formacje współrdzenne: wydrukować; przydrukiwać.

Cf DRUKOWANIE, DRUKOWANY

SB