[zaloguj się]

EGZEKUCYJA (516) sb f

ex- (515), ekſ- (1); -ku- (337), -quu- (106), -Cu- (26), -kwu- (2), -qwu- (1), -qu- (1); -cy- (252), -ci- (110), -cii- (57), -ti- (38), -tii- (12), '-cij- (1), -cyj- (1), -ty- (1).

Oba e jasne, a, pochylone.

Fleksja
sg pl
N egzekucyjå
G egzekucyjéj, egzekucyji egzekucyj
D egzekucyjéj, egzekucyji
A egzekucyją egzekucyj(e)
I egzekucyją
L egzekucyjéj, egzekucyji

sg N egzekucyjå (154).G egzekucyjéj (95), egzekucyji (15) ComCrac, Diar (14); ~ -éj (55), -(e)j (40).D egzekucyjéj (27), egzekucyji Diar (4); -éj (19), -(e)j (8).A egzekucyją (154).I egzekucyją (16).L egzekucyjéj (41), egzekucyji Diar (5); ~ -éj (20), -(e)j (21).pl G egzekucyj (2).A egzekucyj(e) (3).

stp, Cn, brak, Linde XVIXIX w.

Wykonywanie, urzeczywistnianie, wprowadzanie w życie, wypełnianie w szczególności wyroków sądowych, przepisów prawa, ustaw, powinności [executiodokonanie Mymer1 12; ‒ przypozwanie Mymer2 11v; ‒ wypełnienie, napełnienie, wypełnienie vel przypozwanie BartBydg; ‒ wypełnienie, sprawienie, dokonanie Mącz 385c; sprawienie czegoexsecutio negotii; wykonanieexsecutio obligationis; wypełnienieexsecutio legis Cn] (515): IchM panowie starostowie niepilnie sprawują urzędow swych, gdyż to [...] IchM powinność jest, aby pilno strzegli tego, co w śtatuciech naszych IchM ku egzekucyji należy, aby egzekwowali pilno. Diar 71; Calep 387a; Phil D4; Práwá bez exekuciiéy zimné ſą SarnStat 142; VSTAWIAMY, bo to wolno vſtáwiác; ále o Exekwucią natrudniéy w Polſcze. SarnStat 517, 322, 399, 517, 518; PowodPr 77; (marg) Ludzie bez gniewu nieſpráwni do wykonánia. (‒) Ludźie bez gniewu y gorącośći ſą ſłábi do exekucyey. Y owi Phlegmátycy [...] rzeczy dobrych/ [...] popieráć y gorąco ich odpráwowáć nie mogą. SkarKaz 313b; SkarKazSej 691b, 698b, 699b [2 r.];

egzekucyją czego (30): Executia [!] szafunku tego odłozyc doczasu onego gdy się sąd ich odprawi ActReg 169, 17; Niewierna teſtámentow exekucya. LatHar 117; WujNT 337; A Ten Séym przyſzły/ ma ſie począc od exequuciiéy tych rzeczy któré ſie ná teráznieyſzym Séymie nie dokonáły SarnStat 78; tedy tákowé Stároſtwá Exekuciiéy Státutu Królá Káźimiérzá bydź podległémi znáyduiemy: to ieſt/ że Summy ná nich zápiſáné ginąć máią. SarnStat 336; A gdyż iuż święto Wielkonocné bliſko ſie przybliża/ od którégo exequucia tego zábronienia y zápowiedźieniá náſzégo ma ſie począć SarnStat 1227, 54, 84, 92, 142, 269 (13); Wielkiey mądrośći [...] ſtáwienie Praw/ y opátrzenie exekucyey ich potrzebuie SkarKazSej 699b, 659b, 699a marg. Cf » a(że)by była egzekucyja«, »egzekucyją (u)czynić«.

Frazy: »a(że)by (a. żeby) była, niech(że) (a. niechaj) będzie, ma być egzekucyja« [w tym: czego (3), czemu (3), w czym (1)] [szyk zmienny] (3 : 2 : 1): ComCrac 14; BielSjem 28; vrżędu ſurowego nie ćierpićie/ áżeby exequutia byłá práwu/ tego Boże vchoway. GórnRozm Kv, K2v; CHcemy/ áby żadné nápotym hámuiącé liſty do ſądów nie były dawané/ y niechay będźie w tym Státutów króleſtwá náſzégo exequucia [fiatque in hoc executio statutorum regni nostri JanStat 121] SarnStat 775, 280.

»egzekucyją dzieje się [czemu]« (2): Krol/ y tedy/ y owedy/ okiem ſwym doźrzeć/ á być przy tym/ kiedy ſie roſkazániu iego exequutia dzieie powinien GórnDworz Gg8v; SarnStat 280.

Zwroty: »w egzekucyjej nie być« (1): Státut Ianá Olbráchtá/ który do tych czáſów w exequuciiéy nie ieſt [non fuit in executione positum JanPrzyw 42] SarnStat 942.

»w egzekucyją przychodzić« (1): IZ Státuty przećiw mężobóycóm vczynioné/ do tych czáſów w Exekucią nie przychodźiły/ dla czego mordérſtwóm zábieżéć ſie nie mogło SarnStat 611.

»w egzekucyją, ku egzekucyjej, do egzekucyjej przywieśc (a. przywodzic) [co]« = exsequi JanStat (6 : 5 : 2): BiałKaz K4 [2 r.]; ſtárał ſie o to, áby to wykonał, y ku exequutiiéy przywiódł, na co był obowiązan. SarnStat 101; Kommiſsarze [...] powinni ná termin ziácháć/ y onę Kommiſsią w exekucią przywiéźdź/ vczynieniém gránic. SarnStat 846, 176, 190, 277, 522, 523 (10); tedy oni z ręku zwierzchnośći kápłáńſkiey práwo rządzenia ſwego bráli/ y one do exekucyey przywodźili. PowodPr 21.

»egzekucyją (u)czynić« = executionem facere JanStat [w tym: czego (7), czemu (5)] [szyk zmienny] (18): KromRozm III F8; Diar 25, 55; DiarDop 106, 109 [2 r.]; ktho chćiał widzenie ſwoie powiádał/ domagáiąc ſie tego ná Krolu/ áby ich ártykułom ktore ná ſpiſku dawáli/ Exekucyą vcżynił/ inácżey ſie nie chcąc ruſzyc przećiw nieprzyiaćielowi. BielKron 423v, 119; WujNT 121; áby każdy Stároſtá z vrzędem mieyſckim Státutu Pitrkowſkiégo/ ták iáko ieſt nápiſan/ exequucią czynił. SarnStat 277, 93, 190, 272, 285, 318 (9).

»egzekucyją wziąć, miec« [szyk zmienny] (2 : 1): prozno statuta stawić, kiedy egzekucyjej mieć nie będą DiarDop 109; RejZwierc 194; iezeli ma wziąc Exequutyą Reces Warszawski y Wyslicki tedy necessario maią się w ten Proces [...] includowac te, y inne grauamina Katolikow ActReg 19.

Wyrażenie: »skuteczna egzekucyja« [szyk 2 : 1] (3): SarnStat 318, 944; Inſze tákowe rzecży/ świeckiey nieták namowie iáko exekuciey ſkutecżney zoſtáwuię. PowodPr 78.
Szeregi: »skutek i (a) egzekucyja« [szyk 1 : 1] (2): [Zygmunt August] ſtátut o dobrách Krolewſkich Alexándrá Krolá/ ſtrijá ſwego w ſkutek y Executią przywiodł BiałKat K4; SarnStat 1019.

»egzekucyją i wykonanie« (1): Práwo też to żadnego pożytku nie nieśie/ ktore ſię dobrą exekucyą/ y pilnym wykonánim nie opátrzy [...] Piſzem Práwá: á więcey tych ktore żadnego wypełnienia nie máią. SkarKazSej 699a.

a. praw. Wykonanie wyroku sądowego (171): EXekucya/ ieſt vczynienie ſpráwiedliwoſći Powodowi nád ſtroną obwinioną/ wedle oſądzoney rzeczy/ álbo wedle práwá piſánego/ áby ono práwo álbo ſkazánie ſwoy ſkutek wźięło przes ſługi vrzędowe z roſkazánia Sędźiego. GroicPorz cc3v, cc3v, cc4 marg, oo3; RejWiz 68v, 122, 172; UstPraw A3, A3v; y potwierdzili pyrwſzy dekret wywołánia/ y wmocy y zoſtáwili/ ále Exekucyą widząc rzecż trudną ná Ceſárzá włożyli. BielKron 232v, 204; RejPos 192v, 335v; (did) Burmiſtrz. (‒) Z goryć nam ieſt tá moc daná/ Tám bywa krzywdá vznaná/ Y tám bywa ſentencija/ Ná dole exekucią. RejZwierc 234; WujJud 3v; MycPrz II A3; WierKróc B3; wmiesciech Burmistrze, Raycze woit, Lawnicy ktorym sąd y executią [!] nalezy doglądac tego maią ActReg 17; Bo w káżdéy z tych iuriſdiciy zoſobná/ inákſzó ieſt pozwánie/ inákſzy proceſſ/ inákſza Exekucia. SarnStat 4, 226, 271, 311, 413, 416 (13); PowodPr 21; SkarKaz 315b, 351b; SkarKazSej 700b.

egzekucyja czego (36), kogo (3): O Exekucyey rzeczy oſądzoney. GroicPorz cc3v, cc4, cc4v, oo2v; BielKron 204; [marg) Exekucia niewiernego. (‒) Gdzyeſz thu iuż táki nędznik odſądzony poydzie z ápelláciámi ſwemi? gdzyeſz będzye exekucia iego? RejPos 292v, 335; BiałKaz L4v; LatHar 318; Acz exekucya klątwy byłá przy zgromádzeniu wiernych: wſzákże zwierzchność y władza wydánia klątwy byłá przy Apoſtole WujNT 588; EXEKVCIA SąDOW KROLEWSKICH, przychodźi ná vrząd Márſzałkowſki, albo odsyłáią ad brachium Regale SarnStat 161; O exequuciiéy Dekrétów. STároſtowie y Vrzędnicy ich/ wſzelákié Dekrétá powinni wedle práwá exequowáć SarnStat 860, 58, 404, 632, 861, 873; Ktorego Dekretu exekucia/ ná prośbę nowych Ewangelikow/ byłá do cżáſu záwieſzona PowodPr 37, 65; SkarKazSej 700b. Cf »egzekucyja się dzieje«, »egzekucyją (u)czynić«.

egzekucyja od czego, od kogo (13): EXEKVCIA od Práwá Duchownégo iest w práwiéch ſtárych Iágełłá Krola opiſána. SarnStat 542; EXEKVTIA która bywáłá á Colloquiorum od Wiécowégo ſądu, tá iuż vſtáłá SarnStat 543, 480, 542 [3 r.], 543 [3 r.], 544, 1308 [2 r.J. Cf »egzekucyją egzekwować«.

egzekucyja około czego (1): A gdy iuż powod odzyerży zyſk/ tákowego ſąd zyemſki ma odeſłáć do Podkomorzego álbo do iego vrzędu ná mieyſce roznic/ iáko do tego komu należy Exekucya około gránic. UstPraw I.

egzekucyja z czego, z kogo (5): Exekucya s przezyſkow rozna/ wedle roznych żáłob. GroicPorz nn4v [idem] q2v marg; UstPraw A3. Cf »egzekucyją ma być«, »egzekucyją (u)czynić«.

egzekucyja komu, czemu (6): O Exekucyey Duchownym. UstPraw A4. Cf »egzekucyją dawać«, »egzekucyją (u)czyć«.

egzekucyja przeciw(ko) komu (8): ZapWar 1545 nr 2646; ActReg 17, 18, 21; Przećiw zbóycóm exekucia iest poruczona [starostom], SarnStat 501. Cf »egzekucyją (u)czynić«.

egzekucyja na kogo (2): SarnStat 1181; Pozew/ dekret/ y exekucya ſroga BOſka na złośniki. PowodPr 11 marg.

egzekucyja nad kim (9): ktory vſtáwicżnie ſtał z zakonem iáko z dekretem/ cżekáiąc exekuciey nád nimi. RejPos 231; SarnStat 226. Cf »egzekucyją (u)czynić«.

egzekucyja w czym (4): GroicPorz oo3; O Exekuciey w przezyskách. Stároſtowie winni exequowáć przezyski UstPraw A3; SarnStat 419. Cf »egzekucyja się dzieje«.

Frazy: »egzekucyja [z kogo] ma być« (1): na kazdym mieyscu ma bydz poimąn przez on Vrząd [,.,] y Executia zniego zaraz ma bydz ActReg 18.

»egzekucyja się dzieje, się stała« [w tym: czego (2), na kim (1), w czym (1)] (2 : 2): KromRozm III H6; ieſzcże nie sſtáłá ſie byłá exekucia dekretow tych RejAp 163v; y vśilnie ná káptur woła: vtyſkuiąc/ że ſię w nim/ wedle rzecży poſpolitey poſtánowienia [...] exekucya nie dźieie. CzechEp 11; poniewaſz wywołáńcy v was triumphuią/ á exequutia ſię ná nich nie dzieie. GórnRozm I.

Zwroty: »egzekucyją brać, wziąć« [szyk zmienny] (1 : 3): RejRozpr F2; thi causi ktore się na then syem s pozwow przithoczili abi thi bili skonczone, a exequucią swą abi wzieli. ZapWar 1545 nr 2646; BielKron 232v; Ták iż wſzędy á wſzędy pełnią ſie á ſkutecżną exekucią biorą ony ſrogie á nieomylne dekretá Páńſkie RejZwierc 184.

»[czemu] egzekucyją dawać« (1): praw ſię bozkich y ludzkich dokłádáć/ á potężną im y nieodwłoczną exekucyą dáwáć SkarKazSej 702b.

»egzekucyją [od kogo] egzekwować« (1): EXEKVTIA od Woiewody ma Stároſtá exequowáć, pod vtráceniém vrzędu. SarnStat 543.

»egzekucyją mieć« [szyk zmienny] (3): Gdy oſądźi trybunał/ ſąd iego ma exekucyą: gdy ſtároſtá/ także: gdy burmiſtrz y Woyt/ także ma wykonánie/ od świeckiey ręki dekret iego. SkarKazSej 700b, 700b [2 r.].

»na egzekucyją odesłać; ma być odesłan (a. by było odesłano) na egzekucyją; odesłanie do egzekucyjej« (3; 3; 1): ComCrac 12; Bo ani ſie obacżyſz prętko cie tám zmyią. A nátychmiaſt odeſlą ná exekucyą RejWiz 124v; áby piąćiądźieśiąt grzywien winy był karan/ zawićie nie odchodząc od ſądu [...] A ieſliby kto vpornie odſzedł/ tedy ma bydź odeſłan ná exekucią wedle práwá do vrzędu Grodzkiégo. SarnStat 871, 436, 858, 874, 1292.

»posłać po egzekucyją« (1): vrząd Woiewodźin/ ma poſłáć do vrzędu mieyſckiégo po dálſzą exekucią SarnStat 272.

»ku egzekucyjej być pozwan« (1): A kthoryby Celnik brał ták oſiádły iáko nieoſiádły/ táki winien przed ſądem Zyemſkim zwyćiężon/ tedy do Grodu ku exekucyey ma być pozwan. UstPraw E.

»do egzekucyjej przychodzi« (1): bez Seymu to Krol z rádą odpráwował/ ſądząc vſtáwicynie [!]/ á máiąc prży ſobie táki orſzak ludźi/ ktorego potężnośćią do exequutiey łátwie prżychodźiło. GórnRozm K4v.

»[co] ku egzekucyjej przywodzić« (1): STAROSTA. Od wſzyſtkich ſądow Dekretá ku Exekuciiéy przywodźi SarnStat 233.

»egzekucyją (u)czynić; egzekucyja ma być (a. by była) uczyniona; czynienie egzekucyji« = executionem facere JanStat [w tym: czego (16), z kogo (1), czemu (4), przećiw komu (3), nad kim (7), na kim (4)] [szyk zmienny] (53; 5; 1): taki ma bycz viezą abo ſiedzeniem do polroka karąn, czego execucią staroſta onego mieyſcza czynicz ma ComCrac 17v, 12, 12v, 14v, 18; KromRozm III P5v; A gdy iuż obwiniony práwem będźie przezyſkan/ Sędźia Exekucyą nád nim cżyni. GroicPorz Cv, h, cc2v, oo3; UstPraw A3v [3 r.], A4, H; OrzRozm G3; BielKron 199 [2 r.], 393; Iż możny ieſt Pan co exekucią ſnádnie vcżyni ſtáremu dekretowi ſwemu RejAp 150v; iuż cie drugi raz ſądzić nie trzebá/ iedno exekucią vcżynić RejPos 164, 288v; RejZwierc 234; O tych ktorzi máią ekſekucyią wyroku od ſędźiego ſkazánego cżynić ModrzBaz 95v; GórnRozm I2v, 13 marg; ActReg 18; Phil E4; WujNT 870; A gdźieby ktory Stároſtá w tym był obwiniony y przekonány/ tedy takiż proces/ y exekucia tákoważ ma bydź przećiwko nim vczynioná SarnStat 119, 29, 119, 271, 272, 345 (25); ſkárżyli ſie ná Stároſty/ iż dekretow niektorych duchownych (nie miánowáli o co) cżynili ná śláchćie exekucią PowodPr 23, 74; SkarKaz 679b, 700a; [Judasz] Sam dał Sentencyą Ná ſię/ vcżynił z śiebie ſam exekucyą. KlonWor 31.

»egzekucyją wypełnić« (1): A tę execucią też staroſta ma vypelnicz ComCrac 18.

Personifikacja (1): Bo choć ledwe przed ſmiercią kto ſwego dożyſzcże/ Przedſię ſie go v Grodu pan dyabeł nápiſzcże. Bo y tám ſpráwiedliwość bárzo niebo mija/ Niżli przydzie do ſkutku pan Exekucija. RejZwierc 244v.

b. Naprawa Rzeczypospolitej, program szlacheckiego ruchu reformatorskiego postulujący ścisłe przestrzeganie istniejących praw i ustaw oraz odebranie bezprawnie rozdanych dóbr królewskich (262): Jest w świeżej pamięci WM i naszej, gdyśmy na sejmie krakowskiem o egzekucyji staranie czynili Diar 36; aby ta egzekucyja, z ktorej ten porządek, ktory zginął, wrocić się może, doszła. Diar 68, 25 [2 r.], 26 [2 r.], 27 [4 r.], 28 [4 r.], 29 [2 r.] (35); Exekucya ieſt wſtáwienie w rygę ſwą Korony Polſkiey/ wedle Praw y Prywilegiow Koronnych. OrzRozm B2; wy wołáiąc ná Zieźdźiech wáſzych y ná Seymiech/ Exekucya/ Exekucya/ co ieſt Exekucya nie wiećie [...] EVANG. My tho zowiemy Exekucyą po proſtu/ áby Krol to záſye pobrał/ co był rozdał. OrzRozm B2; Exekucya Polſka nie inego nie ieſt/ iedno ſzácowánie Rzeczypoſpolitey Polſkiej/ w ſwoich Práwách y Prywilegiách/ wedle Przyśięgi Krolá Polſkiego. OrzRozm B3; my ná ten Seym od [!] Piotrkowá z tą myślą iedźiemy/ ábyſmy ná nim Papieſtwo przez Exekucyą precz z Polſki wykorzenili OrzRozm C4; EVAN. [...] nienaydźieſz Prywileiá żadnego/ z ktoregobychmy niewykroczyli/ y o to teraz grá idźie/ ábyſmy ná tym Seymie do Prywileiow y do Praw/ od Krolá poprzyśięgánych/ ſye wroćili/ á w nich wedle Przyśięgi Krolewſkiey záchowáni byli/ á to my Exekucyą zowiemy. OrzRozm E4v, A [2 r.], A2, A3 [3 r.], A3v [4 r.], Bv [2 r.] (66); Więc to oną náſzá miła Exekucya byłá/ która nam ták długo dodźiéwáłá? OrzQuin C; niemáſz żadnégo/ ktoryby zgániwſzy tę wywrotną Exekucyą/ ku prawdźiwéy Exekucyéy/ proſtéy drogi/ pálcem/ iáko ono mowią/ Collegam ſwym nie pokazał? OrzQuin Cv; muśiałem piérwéy obłudną Exekucyą zgánić/ á niżlim do prawdźiwéy Exekucyéy przyſtąpił OrzQuin E4v; to ieſt Exekucya/ która náchylóné ku vpadku Króleſtwo/ w iego klóbę wſtáwia/ y gruntów iego ſtrzeże/ Práwy itéż Prywileymi przez Królá Polſkiego nam poprzyśiężonymi. OrzQuin E4v; y ná tym ſye mylą/ Exekucyéy inéy rzeczy nie zowąc/ iedno to/ áby pobrano ná Seymie/ co było przećiw Státutowi Alexándrowemu rozdano. OrzQuin F2v; Mówić o Exekucyéy/ to ieſt/ o napráwie y o poſtánowieniu Kroleſtwá Polſkiégo Krześćijáńſkiégo/ ieſt wielkié Myſterium. OrzQuin F3v, A4v [3 r.], Bv [3 r.], B2 [4 r.], B2v [2 r.], B3 [3 r.] (78); Prot B4; BielSat G3v; Y páná záwiedli iż rad y nie rad muſiał ſie wdáć w iákieś exekucie/ ktorych ſie dawno bronił RejZwierc 194, 248v; PaprPan Ee3; Litwin nie rad vniey/ Prus exekucyey BielRozm 6; KochWr 21; że tá Exequutia/ to ieſt/ odbiéránié dóbr y miaſt/ zamków/ dworów/ wśi/ y źiem/ gruntów/ zámian/ wyſług/ dánin wſzyſtkich od przodków náſzych przodkom ich/ tákże y od nas ſámych przodkom ich/ y im ſámym nádánych/[...] ich ſámych y potomkow ich nie dolęże SarnStat 1060; Od Exekuciiéy wolny Wołyń SarnStat 1195; Y Exequutia oná przeſzłá zá Królá Auguſtá, ieſcze ią pámiętáią niektórzy, y ná nię boleią. SarnStat 1269, 54, 87, 88, 93, 99 (26).

egzekucyja czego (18): Ale gdyżeś mi iuż Exekucyą Krolewſkiey Oſoby doſtátecznie moiem zdániem wypráwił/ ieſzcze nam o Sądźie á o Obronie co powiedz OrzRozm S3, E3v; SarnStat 54. Cf »egzekucyja dóbr krolewskich«, »egzekucyja Korony Polskiej«, »egzekucyja praw pospolitych«.

egzekucyja około czego (3): Dyálog Czwarty. Exekucya około Stanu Duchownego/ iákowa być ma. OrzRozm G3v, A, Iv.

Fraza: »aby egzekucyja była egzekwowana« (1): aby już tu teraz był naznaczon czas pewny i miesce sejmowi, na ktory aby byli powinni wszyscy stanąć z prawy, obronami swemi, a usprawiedliwić się RP [..,] aby ze wszeeh stanow i ludźi egzekucyja była egzekwowana. Diar 29.
Zwroty:»podlec, podległy egzekucyjej« [szyk zmienny] (3 : 2): że Práwá Lenné Exequuciiéy podległé/ niemáią bydź rozumiáné/ iedno od Státutu Królá Alexándrá SarnStat 88, 94, 1060, 1130, 1189.

»egzekucyją (u)czynić« (4): á ktemu teżeſmy przez Poſelſtwá/ y przez ziázdy ſwe Krolá Polſkiego przywiedli/ áby on Seym w Piotrkowie ſłożył/ á tám Exekucyą vczynił OrzRozm Bv, Iv marg; gdyżeſmy nie in parte ále in toto Exequucyą czynic záwżdy powinni. SarnStat 93, 93.

»na egzekucyją wołac« [szyk zmienny] (6): ktory ná Exekucyą woła/ á przećiwko Exekucyey wſzytko ſam czyni OrzRozm A3, C4 [2 r.], D, G; OrzQuin E4v.

»w egzekucyją wstawic, włożyc« = in executionem reponere JanPrzyw (5 :1): abismi constitucie seimowe i statuti i statuti [!] coronne okolo exequuciei przecziwko Cortizanom w exequucia wlozili ZapWar 1545 nr 2646; Wſzytkié Przywileie, Práwá y ſwobody koronné potwiérdza, y w Exekuciią z ſwémi pewnémi Conſtituciámi wſtáwia. SarnStat 54, 12, 13, 54, 949.

Wyrażenia: »egzekucyja dóbr krolewskich« (2): Exekucia dóbr Królewſkich opiſuie ſie zá Auguſtá Królá, wysſzéy lib. I. Titulo Alienatio. SarnStat 358, 358.

»egzekucyja Polskiej Korony« (12): Rozmowá álbo Dyálog około Exequucyey Polſkiey Korony. OrzRozm A, B, By żp, D2v żp, G4v żp, E3v żp (9); OrzQuin Fv, F4v, H2v.

»egzekucyjej należący« (1): nayduiemy bydź [miasta pruskie] vpádłémi w dobrách Exequuciiéy należących SarnStat 1131.

»egzekucyja praw pospolitych« (1): otośmy WM przynieśli spisek ten ktory nam od WM jest podan około odłożenia egzekucyji praw pospolitych na przyszły sejm Diar 38.

»egzekucyja warszawska« [szyk 6 : 1] (7): W Tym QVINCVNXIE/ Rozmowá ieſt o Exequucyéy Wárſzáwſkiéy OrzQuin A2v, A4v [2 r.], B2 żp, B2v marg, B4v, C2v marg.

*** Bez wystarczającego kontekstu (1): Exekucya po łáćinie/ ku czynieniu/ ku wypráwiániu/ y ku dániu więcey ſye ściąga/ á niżli ku brániu/ álbo ku odeymowániu. OrzRozm B2.

Synonimy: dokonanie, odprawienie, skutek, sprawienie, wykonanie, wypełnienie.

Cf EGZEKWOWANIE

MB