[zaloguj się]

EGZEKWOWANY (17) part praet pass impf

egzekwowany (10), egzekwowan (6), egzekwowany a. egzekwowan (1); egzekwowany OrzRozm; egzekwowan BielKron (3); egzekwowany : egzekwowan SarnStat (9 : 3).

Zawsze ex-; -qu- (15), -kw- (1).

Oba e, oraz o jasne; -ån, -an-.

Fleksja
sg
mNegzekwowån, egzekwowany fNegzekwowanå nNegzekwowané
pl
N subst egzekwowané

sg m N (praed) egzekwowån (6), egzekwowany (2); -ån BielKron (3); -any (1) OrzRozm; -ån :-any SarnStat(3 : 1).f N (praed) egzekwowanå (2); -å (1), -(a) (1).n N (praed) egzekwowané (1).pl N subst (praed) egzekwowané (6).

stp, Cn brak, Linde XVI w. s.v. egzekwować.

Wykonywany, wprowadzany w życie (o prawach, ustawach, wyrokach sądowych) (17) : OrzRozm G; Ferdinandus Kſiążę Rákuſkie/ ſrodze przykazał/ áby był Exequowan Dekret przećiw Luterowi vcżyniony BielKron 198, 201 [2 r.]; Státut o imániu Hultáiow w vżywánié przywodźimy/ poena centum marcarum, gdźieby przez vrząd Grodzki/ álbo mieyſcki nie był exequowan/ interpoſita. SarnStat 518; áby vſtáwy o Piſárzách Ziemſkich dawno wydáné iuż od tego czáſu były exequowáné we wſzytkim [debitam per omnia executionem habeant JanStat 501]: y tákże ná potomné czáſy tych vſtaw porządek we wſzytkim niech będźie chowan y trzyman. SarnStat 820, 54, 287, 607, 609, 666 (11).
Fraza: »aby [z kogo] egzekucyja była egzekwowana« (1): aby ze wszech stanow i ludzi egzekucyja była egzekwowana. Diar 29.
Szereg: »wyiszczany albo egzekwowany« (1): PRózno ieſt Prawá czynić/ któré wyiſczáné albo exequowáné nie będą [quae non essent exequutioni demandata JanStat 138]. SarnStat 163.

Synonimy: wyiszczany, wypełniony.

Cf EGZEKWOWAĆ

MB