[zaloguj się]

ABROGOWANY (8) part praet pass impf a. pf

abrogowany (7), abrogowan (1) OrzRozm.

W formie złożonej wszystkie a jasne, w formie niezłożonej -ån.

Fleksja
sg
mNabrogowany, abrogowån fN
G Gabrogowanéj
pl
N m pers abrogowani
subst abrógowané

sg m N (praed) abrogowany (2) GroicPorz, SarnStat, abrogowån (1) OrzRozm.f G abrogowanéj (1).pl N m pers abrogowani (1). subst abrógowané (3).

stp, Cn, Linde brak.

praw. Uchylony, zniesiony; abrogatus SarnStat (8): Ten Poſtępek około Przyſyąg ná wielu mieyſtcách ieſt abrogowány GroicPorz z3; amicabiles compoſitores ſą abrogowáni. SarnStat 688, 5v, 488, 791, 1147.

W charakterystycznych połączeniach: abrogowany(a) obyczaj, postępek, prawo, przywilej, statut (3), vicesgerentia, wolność.

Szeregi: »abrogowan i kancellowan«: tedy iednák ten Státut iáko ſzkodliwy/ ſłuſznie by miał być ábrogowan/ y Káncellowan OrzRozm N4v.

»abrogowany i skażony«: téſz wolnośći ich, któré práwu Bozému y Ziemskiému ſą przećiwné, ſą ábrogowáné y ſkázoné. SarnStat 260.

Synonimy: kancellowan, skażony.

Cf ABROGOWAĆ

TZ