[zaloguj się]

ACZKOLI (43) cn

a oraz o jasne.

stp notuje, Cn brak, Linde XVI w.

Wskazuje na stosunek przyzwalający (43):
A. Wprowadza wypowiedzenie okolicznikowe przyzwolenia; chociaż (32):
a. W pozycji przed wypowiedzeniem nadrzędnym (20): acżkolis ſie tak wielé zlégo dopuſcil/ ieſtli chcefs/ gotowem cie zaſie przyiątz k ſwé przyiazni iako ij pirwéy? OpecŻyw 105v (3).

Połączenia: »aczkoli ... ale« (3): OpecŻyw 41; Y movy ſzwyąty byernath tako nayſcząſnyeyſze twoye począczye myla panno aczkoly poſzlo z oczcza y matky ale moczą boſką zachouana od grzechu wtwy począczyu PatKaz II 82 (2).

»aczkoli ... jedno«: Cialo bożé (iako zawżdy) tak tedy [Panna Maryja] przyięla. Pomazaniá téż oſtatecżniego/ acżkoli [...] niepotrzebowala/ Bo ta ſwiątoſtz ieſt na grzéchy powſſednié vſtawiona ktorych ona niemiala/ iedno dla vkázániá zwycięſtwa to cżynila. OpecŻyw 178v.

»aczkoli ... wszakoż« (3): OpecŻyw 138; PatKaz II 31; Acżkoli Pan Bog rzecżon miłoſiernym ná thym ſwiećie dla grzeſſnych/ wſſákoſz więcey będzie potępionych niżli zbáwionych. Leop 4. Esdr 8 arg.

»aczkoli ... wżdy«: Krol [...] pocżął ſobie myſlić/ iákowy by tho był iunak/ acżkoli w płáchćie chodźi/ nie ieſtći wżdy kmiećic. HistRzym 12.

»aczkoli ... a wszakoż, a wszakże« (7 : 1): Nędza acżkoli dobry a roſtropny/ a wſzakże prętkié a nágłé lekarſtwa dáwáł ForCnR D2v; acżkoli ſ taką cżcią ij chwálą prowadzili go [Jezusa] a wſſakoż ſie s tego niechelpil OpecŻyw 72 (4); PatKaz II 58v (3).

»aczkoli ... a wżdy«: aczkolym nyeuymowny, a wzdy mylczecz nyechczą PatKaz II 19v.

b. W pozycji po wypowiedzenia nadrzędnym (12): A gdy ty rzeczy rozmáwiali/ ſtanąl pán Iezus w poſrodku ich [apostołów] (acżkoli ſie dlá boiazni żydowſkié byli motzno zāknęli) ij rzékl ijm: Pokóy wám OpecŻyw 169 (9); ForCnR E2v; PatKaz II 50v (2).
B. W funkcji wskaźnika nawiązania z odcieniem przyzwolenia nawiązuje do poprzedzającego wypowiedzenia, wprowadza dodatkowe objaśnienie; ale, jednak, wszakże (10): y obrana [Panną Maryja] ze wſzego ſthworzenija boſkyego nayſzlachethnyeyſcha y początha Troiako w boſthwe [!] przed wſzemi uyeki. aczkoly yey chwalebnego począczya anyelſky yązyk any doctorowſkye pyſma [... ] nyemogą chwaly uyelykyey yey począczya wyſzlowycz PatKaz II 25v.
a. W połączeniach z dodatkowymi międzywypowiedzeniowymi wskaźnikami zespolenia zapowiada uzupełnienie i uwydatnienie treści wprowadzonego wypowiedzenia przez wypowiedzenie przyłączone dodatkowym wskaźnikiem zespolenia; wprawdzie... (9):

»aczkoli ... ale« (5): Bo acżkoli żydowie rano z weſelim ij z wielką cżcią go przyięli/ ale w wiecżor ſromotnie go wypędzili/ a to przeto ijże ié wygnál s koſciola Iezus nálaſkawſſy. OpecŻyw 73v (2); PatKaz II 22v (2); HistRzym 125.

»aczkoli ... wszakoż«: bo acżkoli mily Iezus byl blogoſlawiony od pirwéy godziny iego [...] pocżęciá ile ku duſſy / wſſakoż podlug ciala byl podrożnik przed ſwym zmártwywſtanijm OpecŻyw 93v.

»aczkoli ... a wszakoż« (2): PO dwa krotz pán mily Iezus wypędzil kupuiącé ij przedáwaiącé s koſciola/ acżkoli ſie niéktorzy opiérali/ a wſſakoż wſſytcy vciekli. OpecŻyw 61v [57v] (2).

»aczkoli ... a wszakoż wżdy«: á oto więcey [cierpię] niż Iob/ bo ácżkoli on też wſzytko był ſtráćił/ á wſzákoż wżdy miał gnoy ná ktorym ſiedział/ á ia tego niemam. HistRzym 129v.

C. W obrębie jednego wypowiedzenia wprowadza i uwydatnia przydawkę:
a. W połączeniu z przeciwstawnym wskaźnikiem zespolenia ponadto zapowiada uzupełnienie treści przydawki przez dodatkowe określenie:

Połączenie: »aczkoli ... wszakoż«: każdi znich [żywiołów] ze dwu rzeczi acżkoli roznich: wſzakoż zgodnich ſtawa ſie. KłosAlg A2v.

Cf ACZKOLWIE, ACZKOLWIEK

KK