[zaloguj się]

GWAŁCONY (3) part praet pass impf

gwałcony (2), gwałcon (1); gwałcony ModrzBaz, PowodPr; gwałcon ArtKanc.

a pochylone; teksty nie oznaczają ó.

Fleksja
sg
nNgwåłcon(e), gwåłcono
pl
N subst gwåłcon(e)

sg n N gwåłcon(e) (1) PowodPr, gwåłcono (1) ArtKanc.pl N subst gwåłcon(e) (1).

stp, Cn brak, Linde bez cytatu s.v. gwałcić.

Przestępowany, łamany (o normach prawnych i moralnych) (3):

gwałcony czym (2): ktorychby vrząd był/ nietylko ſámego gołego piſmá praw przyſtrzegáć/ ále y przećiwko tym ktorziby ie náruſzáli mocnie ſtać/ y ważnośći á zacnośći ich bronić: y ták o nich rádźić/ żeby ábo dla nieużywánia niebyły odrzucone/ ábo vporem y śmiáłośćią cżyią gwałcone [ne ... violentur]. ModrzBaz 95v. Cf Wyrazenie.

Wyrażenie: »przykazanie gwałcone [czym]« (1): Bywa ieſzcże toż przykazánie Boſkie gwałcone/ przywłaſzcżaniem PowodPr 49.
a. Profanowany, obrażany (1):
Szereg: »gwałcon i zesromocon« (1): cżęſto bowiem przez tho dwoie/ przenaświętſze Imię twoie/ hániebnie bywa gwałcono/ y bárzo zeſromocono. ArtKanc M16v.

Cf GWAŁCIĆ

AL