[zaloguj się]

GWIAZDARSKI (25) ai

gwiazdarski (24), gwiazdarzki (1) FalZioł.

gwiå- (19), gwia- (2); gwiå- : gwia- ModrzBaz (1 : 2). ◊ -arski (20), -årski (1); -arski: -årski PaxLiz (1 : 1).

Fleksja
sg
mNgwiazdarski fNgwiåzdarskå, gwiåzdarsk(a) nN
G Ggwiåzdarski(e)j G
D D Dgwiåzdarski(e)mu
A Agwiåzdarską A
L Lgwiåzdarski(e)j L
pl
G gwiåzdarskich
D gwiåzdarskim
A subst gwiåzdarski(e)
I f gwiåzdarskimi
L gwiåzdarskich

sg m N gwiazdarski (1).f N gwiåzdarskå (2), gwiåzdarsk(a) (1).G gwiåzdarski(e)j (1).A gwiåzdarską (3).L gwiåzdarski(e)j (3).n D gwiåzdarski(e)mu (1).pl G gwiåzdarskich (3).D gwiåzdarskim (1).A subst gwiåzdarski(e) (1).I f gwiåzdarskimi (1).L gwiåzdarskich (7).

stp brak, Cn notuje, Linde XVII w.; poza tym XVI w. s. v. gwiazdarstwo.

Przymiotnik odgwiazdarz (25): Sciatheras ‒ Inſtrument gwiazdarski ktori zczienia godzini y wiatr pokaſuię. Calep 953b.
Zestawienie: »gwiazdarska nauka, praktyka, uczenie« = astrologia Calag, Cn; astronomia Calag; mathematica disciplina Modrz; astrorum scientia Cn [szyk 13 : 11] (22 : 1 : 1): Cżlowiek bywa navcżony w gwiazdarzkiey navcze/ w muzycze FalZioł V 51v; Ten napirwey do Egiptu potim do Babiloniey ku vcżeniu gwiazdarſkiemu ſzedł BielŻyw 29; Wtory Delius rzecżony od Delos wyſpy/ ten vmiał práktykę gwiazdárſką á ſnadź dyabelſką/ iż ludzyem przyſzłe rzecży powiedał BielKron 23, 3v, 9, 28, 121v, 122v (14); Powiedáią niektorzi/ że gwiázdárſkie náuki naprzod Krolowie Egiptſcy wynáleźli ModrzBaz [I6]v, 52, 128v; Calag 466b; WujNT Yyyyy4; DObry wiecżor W.M. moy Pánie Doktorze/ Ktoryś z náuk gwiazdárſkich ieſt znácżny przy dworze. PaxLiz B4v, Cv. Cf Szereg.
Szereg: »gwdazdarska nauka albo czarnoksięstwo« (1): Nektánábo krol Egipſki/ ktory też był miedzy Mędrce iednym policżon/ gdyż náſládował vcżenia wielkiego/ zwłaſzcżá gwiazdárſkich náuk álbo cżárnokſięſtwá. BielKron 122.

Synonimy: »gwiazdarska nauka, praktyka, uczenie«: astrologija, astronomija.

Cf GWIAZDECZNY

ZZa