[zaloguj się]

GWIAZDARZ (23) sb m

Pierwsze a pochylone. ◊ -årz. ◊ -arz- (7) SienLek, BudBib, PudłFr, WójNT (2), SkarKaz, PaxLiz, -årz- (4) RejWiz (2), BielKron, GostGospSieb.

Fleksja
sg pl
N gwiåzdårz gwiåzdarze
G gwiåzdárza gwiåzdårz(o)w
A gwiåzdarza gwiåzdarze

sg N gwiåzdårz (10).G gwiåzdárza (1).A gwiåzdarza (1).pl N gwiåzdarze (7).G gwiåzdårz(o)w (1).A gwiåzdarze (3).

stp, Cn notuje, Linde XVIXVII w.

Uczony zajmujący się badaniem ciał niebieskich, a także przepowiadający przyszłość z gwiazd; astronom, astrolog; astrologus Murm, Mymer1, BartBydg, Calep, Cn; astronomus, inspector et mensurator astrorum BartBydg; in astrologia princeps, inspector siderum, interpres astrorum a. caeli Cn (23): Ieden gwiazdarz w niebo pátrzał By przyſzłe rzecży powiedział BierEz L; Murm 178; Mymer1 9; BartBydg 15b, 16; BielŻyw 85; RejWiz 87 marg, Cc6; S tey przycżyny w Egipcie y w Perſyey krole zwano Magi/ iż muśił być krol ich gwiazdarz/ mądry/ y vcżony. BielKron 138, 255 marg, 269; I áczkolwiek Gwiazdárze/ od Gwiazd rozlicznych/, rozmáite obyczáie w ludźiech powiedáią/ á wſzákże temu wiele Náuczonych á mądrych nieprzyzwaláią SienLek 30; PudłFr 36; Calep 107b; WujNT 8 [2 r.]; Vczyń ták ty co do gwiazdárzá idźieſz pytáć/ ktoć co vkradł SkarKaz 518b; PaxLiz Cv.

W połączeniach szeregowych (4): A krotko mowiąc/ kto w potrzebie albo wprzygodzie ſwey vcieka ſię/ do ſzatana albo czarnokxięſtwa iego do cżarownicz czarow gwiaſdarzow planet SeklKat D4; BielKron 98; Tedy przyſzli wieſzcżkowie cżárnokśiężnicy/ Káſdeiowie/ y gwiazdárze/ y powiedziałem iym ſen moy/ lecż wykłádu niepokazáli mi. BudBib Dan 4/7 [4]; puſzcżę mimo Geometrę/ Gwiazdarzá/ Hiſtoryká/ Poetę/ y inſze vcżonych ludźi potomſtwo GostGospSieb +2v.

Szereg: »gwiazdarz i kosmograf« (1): Tego cżáſu Ptolomeus Alexándriyſki Gwiazdarz y Kozmograph w Alexándriey známienity był BielKron 150.

Synonimy: astrolog, astronom, matematyk.

Cf [GWIAZDMISTRZ], GWIAZDOMĘDRELLA, GWIAZDOWNIK, GWIAZDOZORCA

ZZa