[zaloguj się]

ASTROLOG (13) sb m

astrolog (2), astrologus (2), astrolog a. astrologus (9); astrolog RejWiz (2); astrologus PaxLiz (2).

Prawdopodobnie a jasne; oba o jasne; pisane dużą literą.

Fleksja
sg pl
N astrolog, astrologus astrologowie, astrolodzy
G astrologa astrolog(o)w
D astrolog(o)m
L astrolog ach (
V astrologu

sg N astrolog (1), astrologus (2).G astrologa (2).V astrologu (2).pl N astrologowie (4) BibRadz, LeovPrzep, Calep, WujNT, astrolodzy (2) RejWiz.G astrolog(o)w (2).D astrolog(o)m (2).L astrolog ach (2).

stp brak, Cn s.v. erekcyja, Linde XVIXVII w.

Zajmujący się astrologią, przepowiadający przyszłość z gwiazd; też badacz ciał niebieskich [astrologus, inspector et mensurator astrorum, quasi loquens de astris et augurans - gwiazdarz BartBydg; astrologuspraktykarz, który judycyje a praktyki na roki popisuje Mącz 18b; gwiazdarz Calep; gwiazdarz, gwiazdmistrz; praktykarz z gwiazd zabobonnyastrologus Cn] (13): ten Zoroáſtes był y Philozoph/ y Aſtrolog/ y Cżárnokſiężnik. RejWiz 125, 148; BibRadz I 1c marg; LeovPrzep B4; Hiſpanowie/ y Portugalczykowie/ [...] niewiádome przedtym ludziom y Aſtrologom/ tákże Geographom Wyſpy y Kráiny náleźli StryjKron 11; PudłFr 8; CYNOSVRA ‒ Gwiazd ſziedm, balbky poſpoliczie rzekacze, albo iak ie Aſtrologowie naziwaia niedwiedziem mnieiſzim Calep 284a; zá czáſu Auguſtá Ceſárzá/ ták Máthemátykowie/ Aſtrologowie/ práktykarze/ iáko y kuglarze/ poſpołu z Rzymu byli wywołáni. WujNT 479; ([...] Niech ſtoią á wybáwią ćię wieſzczkowie twoi niebieſcy/ co pátrzą ná gwiazdy/ ráchuią mieśiące/ ábyć przyſzłe rzeczy opowiedźieli.) To tu właſnie Prorok o Aſtrologách mowi. SkarKaz 518b, 518b, Ooooa; PaxLiz A4, C3.

Synonimy, astronom, gwiazdarz, praktykarz.

WG