[zaloguj się]

ANNOTACYJA (30) sb f

Pisane dużą literą 18 r.; a nagłosowe jasne; drugie a jasne (4r. nie kreskowane), końcowe pochylone; teksty nie oznaczają ó, prawdopodobnie o jasne.

Fleksja
sg pl
N annotacyjå annotacyje
G annotacyj
D annotacyjåm
A annotacyją annotacyje
I annotacyjami
L annotacyj(e)j annotacyjach

sg N annotacyjå (1).A annotacyją (3).L annotacyj(e)j (2).pl N annotacyje (7).G annotacyj (2).D annotacyjåm (1).A annotacyje (4).I annotacyjami (2); -ami (1) WujNT, -ami (1) BudBib.L annotacyjach (8); -ach (5), -åch (3); ach CzechRozm, WujNT (3), -åch KrowObr, BudBib, -ach : -åch CzechEp (1 : 1).

stp, Cn brak, Linde XVII w.

Pisemna uwaga, notatka, komentarz, wyjaśninie, przypis obok tekstu lub pod tekstem [annotationaznaczenie, przypisanie Mącz 250d; naterminowanie, terminowanie czego, pisanie krótkie dla pamięciannotatio in margine Cn; znaczek, kreska w księgach uczyniona od czytelnika dla pamięci albo poprawynota vel adnotatio rubrica facta Cn] (30): A dla lepſzego zrozumienia/ ſą przydáne Argumentá y ánnotácyie/ tho ieſt/ krociuchne wypiſánie/ iżby wiedzyeli ći co go [Psałterz] vżywáć będą/ czo ktory Pſalm w ſobie zámyka. LubPs kt; KrowObr [260]; BibRadz I 5v [2r.]; Vmyſliliſmy byli [...] dla ſnádnieyſzego niektorych mieyſc w piśmie S. trudnieyſzych/ poięcia y wyrozumienia/ krotkie przypiſki (co Lácinnicy Annotátiami zową) ná końcu tych Biblij/ przydáć. BudBib I c4; láko słowo Rákia przekłádáią/ cżytay w Annotacyach ná końcu kſiąg. BudBib I 1 marg; Iáko z dawnych wiekow zboża młocono/ cżytay ánnotacią ná koncu bibl: BudBib I 231c, 8d marg, 299b marg; CzechRozm 56v; CzechEp 76 [2r.], 305, 357; Annotácye/ to ieſt przydátki/ ábo przypiſki w tym Nowym Teſtámenćie ſą dwoiákie. Iedno krotſze ná brzegu przy texćie; á drugie dłużſze ná końcu máło nie po káżdym Rozdźiale położone. WujNT 23 przedm; á czáſem [] też y ánnotácye ktore należą ku potwierdzeniu Kátholickiey wiáry/ [...] ktore ſię ná brzegu sſtáwić mogły. WujNT 25 przedm; Drugie Annotácye dłużſze/ ktorem názwał Nauki y Przeſtrogi/ ſą máło nie po káżdym Rozdźiale położone WujNT 25 przedm, kt, 2 przedm, 23 przedm [2r.], 25 przedm marg, 26 przedm, 29 przedm, Xxxxx [2r.].

annotacyje czego (1): A te Annotácye [dłuższe] częśćią z ſamego piſma S. częśćią [...] y z Annotácyi Nowego teſtámentu Angielſkiego [...] ſą zebráne WujNT 26 przedm.

annotacyja na co (1): y Annotácyie iego [Erazma] ná nowy Teſtáment [papież Leon X] zálećił CzechEp 110.

Szeregi:»annotacyje abo wykłady«: [Biblia Brzeska] ieſt błędow y kácerſtwá pełná/ á zwłaſzczá w ánnotácyách ábo w wykłádźiech ná kráiu położonych WujNT 1 przedm.

»przypiski lub annotacyje«: gdzie ná kraioch tych kſiąg obacżyſz/ áno ćię do tychto przypiſkow/ lub do Annotácyi odſyłáią/ tedy ich iuż nieſzukay BudBib I c4.

Synonimy: kommentarz, przydatek, przypisek, wyjaśnienie, wykład.

IM