[zaloguj się]

JADĄCY (21) part praes act

jadący (19), jadąc (2); jadący : jadąc BielKron (1 : 2).

a jasne.

Fleksja
sg
mNjadący
Gjadąc(e)go
Djadącému
Ajadąc(e)go
pl
N m pers jadący
D jadącym
A m pers jadącé, jadąc

sg m N jadący (1).G jadąc(e)go (1).D jadącému (4); -ému (1), -(e)mu (3).A jadąc(e)go (3).pl N m pers jadący (1).D jadącym (6).A m pers jadącé (3) WujNT, SarnStat (2), jadąc (2) BielKron; -é (2), -(e) (1).

stp s.v. jechać, Cn notuje, Linde brak.

Przenoszący się z miejsca na miejsce przy pomocy środka lokomocji; eques, vector Cn (21): tráfiliſmy ná nieſláchetne dziewki z zamku/ ktore mię tu związáły y wźięłyby były/ ále vſłyſzáły was iádąc/ dopiro vćiekły zlękły ſie BielKron 320; rzeká wezbráłá/ á wodá wyżſza moſtu/ przechodu wſzytkim iádącym niedopuśći. SkarŻyw 192.

jadący z kim (2): w południe będąc w drodze/ widźiałem/ krolu/ iáſność z niebá nád iáſność ſłoneczną/ która oświećiłá mię/ y iádące zemną [et eos qui mecum simul erant]. WujNT Act 26/13; SarnStat 909.

jadący z czym = wiozący co z sobą (1): áby wſzyſtkim ludźiom y Kupcom z ktorémikolwiek rzeczámi [...] iádącym [proficiscentibus JanStat 848] było wolno przedáwáć tákowé rzeczy álbo kupić przez żadnégo zátrud- nienia SarnStat 1071.

jadący na czym (1): Praefácya y Sanctus wyraża one Zydowſkie głoſy/ ktoremi weſoło Páná ná ośiełku iádącego z tryumphem witáli. LatHar 79.

jadący w czym (2): niewolno nikomu ná nich [rzekach] iázow czynić/ tákowych ktoreby hámowáły drogę kupcom iádącym wodą/ w ſtátkách wſzelákich. UstPraw E2v; BielKron 447v.

jadący którędy [w tym: przez co (2), czym (2); drogą (1)] (4): LibMal 1551/165; UstPraw E2v; vyźrzał krolá iádącego przez ono miáſto koſztowne/ á z wielką ſlawą. HistRzym 90v; StryjKron 442.

Szereg: »idący abo jadący« (1): Błogoſławiony onto król ktory przyść miáł (marg) idący abo jadący (‒) veniens (marg) qui venit (—)] w imię páńſkié MurzNT Luc 19/38.
a. Udający się do jakiegoś miejsca w określonym celu; accedens, proficiscens JanStat (9):

Z okolicznikiem celu [na co (5), dla czego] (6): UstPraw B2; Na then Syem iádącym Kſiążęćiu Sáſkiemu/ y Lántgrafowi/ Henrykus Brunſzwickie Kſiąże niechćiało dáć gleytu BielKron 216v; Zbaw proſzę ſyná Dáwidowego/ ná kroleſtwo ſwoie iádącego. WujNT 89; SarnStat 43 [2 r.], 202.

Z okolicznikiem miejsca [do czego (3), tam (1)] (4): HistAl G4v; LibMal 1550/156; WujJud 70v; Y wſzyſtkié y kożdégo z oſobná/ kleryki/ żaki/ ſtudenty/ láiki do przerzeczonégo miaſtá Krákowſkiégo/ dla náuki (iáko ſie rzekło) przyſzłémi czáſy iádącé [accedentes JanStat 217] SarnStat 202.

Szereg: »jadący i wracający« (1): Przykázuiemy też to áby od tego miáſtá Perskiego áż do Macedoniey drogá była iáwná y poſpolita/ áby tam iádący y wrácáiący krom żadnego przenágabánia przechodzili s skupiectwy [!] ich ſwiebodnie. HistAl G4v.

Cf JECHAĆ

LW