[zaloguj się]

JEDNOSTAJNOŚĆ (15) sb f

Wszystkie samogłoski jasne.

Fleksja
sg
N jednostajność
G jednostajności
D jednostajności
A jednostajność

sg N jednostajność (10).G jednostajności (1).D jednostajności (1).A jednostajność (3).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIII w.

1. Równość, tożsamość; niezmienność, stałość; aequabilitas Calep, Cn; aequalitas, uniformitas Cn (7): Vario, Odmienie [!]/ rozmáyicie czynię/ nietrzimam ſie yednoſtáynośći. Mącz 475c; Calep 35a.

jednostajność w czym (5): Iednoſtáyność wáſzá w powſzechney wierze chrześćijáńſkiey/ iednym nas ćiáłem vcżyniłá ReszPrz 3; ReszList 186 [2 r.]; A iż w kupowániu y w przedawániu rzeczy ma bydź iednoſtáyność chowána/ vſtáwiamy: áby Miáſtá náſzé y wſzyſtkié inné nie czyniły zákázowánia ná Tárgách dla pożytku ſwégo á ku ſzkodźie innym SarnStat 913, 290.

2. Harmonia, zgodność; tenor Mącz, Cn; consensus Mącz [w tym: czego (3)] (6): Consensus concentus idem, Conspiratio consensusquae virtutum, Yednoſtáyność cnót. Mącz 383b, 446c [2 r.]; Abowiem ſámá iednoſtáynoſc Biegow niebieſkich/ ieſt nieomylnym dowodem/ że ono ozdobne y ſubtylne budowánie/ ieſt ſpráwione wedle myſli Bożey LeovPrzep a2.
Zwrot: »ku jednostajności, w jednostajność przywodzić« (1 : 1): ſtátutów práwnych trudność [...] obiáſnić máią/ wątpliwość odkłádáiąc/ y wſzyſtko cokolwiek im będźie ſie zdáło potrzebnego ku záchowániu w ſądźiech ſpráwiedliwośći/ ku iednoſtáynośći przywodząc [in consonantiam reducant JanStat 142] SarnStat 56, 460.
3. Całkowitość, niezłożoność, prostota; simplicitas Mącz; plenitudo Vulg (2): Simplicitas, Yednoſtáyność/ proſtotá. Mącz 394b.
Szereg: »zupełność a jednostajność« (1): A teżći żaden nie wſzywa łáty ſukná nowego do ſtárego odzienia/ ábowiem odeymuie zupełność (á iednoſtáyność) od ſſáthy [tollit enim plenitudinem eius a vestimento]: y ſtawa ſie ieſzcże gorſze rozdárćie. Leop Matth 9/16.

Synonimy: 1. rowność; 3. prostota, zupełność.

HJ, LW