[zaloguj się]

AUGUSTYN (8) sb m

Prawdopodobnie a pochylone (pisane dużą literą).

Fleksja
pl
N åugustynowie
G åugustyn(o)w
D åugustyn(o)m

pl N åugustynowie (1).G åugustyn(o)w (6).D åugustyn(o)m (1).

stp, Cn brak, Linde bez cytatu w pl: augustyni s.v. augustyjan.

Zakonnik reguły św. Augustyna (8): I co ieſt inſzego wyrzec ſie Páná Iezu Kryſtá y záprzeć ſie imienia iego/ iedno ſie niezwáć od Kryſtuſá krześćijáninem/ ále ſie zwáć od Dominiká Dominikowie? od Fránćiſſká Fránćiſſkowie? od Benedyktá Benedyktowie? od Páwłá Eremity/ Eremithowie? od Auguſtyná Auguſtynowie? od Bárnárdego Bárnárdynowie? KrowObr 138; Był ná ten cżás w Witembergu mieście [...] Marćin Luter Doktor w piſmie ſwiętym/ káznodzyeiá zakonu Auguſtynow BielKron 193, 190, 193v, 195v, 197v, 199v, 205.

Cf [AUGUSTNIK], AUGUSTYNIJANUS

WG