[zaloguj się]

[KUWIEKAĆ vb impf

kuwiekać, kowiekać.

Fleksja

inf kuwiekać.

stp, Cn, Linde brak.

Kwilić jak ptak, wabić ptaki piszczałką: Sowę maſz poſádzić ná iákim pniacżku/ y maſz mieć ſznurek co iey ruſzáć/ y maſz kuwiekáć ták iáko wyżſzey náukę maſz. CygMyśl H.
Zwrot: »jako sowa kowiekać«: Piſzcżałki ktore maſz mieć: przednieyſzą kuwiecżkę/ ktorą ſie maſz náucżyć ták właſnie iáko Sowá kowiekáć CygMyśl H3.

Cf KUWIEKAJĄCY]

AKtt