[zaloguj się]

KWADRATOWY (35) ai

Pierwsze a oraz o jasne, drugie a pochylone.

Fleksja
sg
mNkwadråtowy fNkwadråtowå nN
Gkwadråtowégo Gkwadråtowéj Gkwadråtow(e)go
A Akwadråtową A
Ikwadråtowym I I
pl
N subst kwadråtowé
G kwadråtowych
A subst kwadråtowé
I m kwadråtowymi, kwadråtow(e)mi

sg m N kwadråtowy (3).G kwadråtowégo (3); -égo (1) GrzepGeom, -ego (1) Mącz, -(e)go (1). ◊ I kwadråtowym (3).f N kwadråtowå (3).G kwadråtowéj (2).A kwadråtową (1).n G kwadråtow(e)go (1).pl N subst kwadråtowé (1).G kwadråtowych (15).A subst kwadråtowé (1).I m kwadråtowymi (1) GrzepGeom, kwadråtow(e)mi (1) BielKron.

stp brak, Cn s.v. czworogranisty, kostka figura, posadzka kwadratowa, wężysko u mierników, włóka rolej, Linde XVIIXVIII w.

Przymiotnik odkwadrat:
1. Od znacz. ‘figura geometryczna’; mający cztery boki równe i cztery kąty proste; angularis Calep [quadratusczworogranny Mącz 335b; czworogranisty Calep; czworogranistyquadratus Cn] (26): GrzepGeom F2; Quadra ‒ Taliers quadratowi. Calep 881b, 70a.
Wyrażenie: »kwadratowa figura« = kwadrat [szyk 4 : 1] (5): kąt który ieſt między Liniámi a. d. y d. c. ieſt proſty/ ponieważ ieſt Figury Kwádratowéy/ która wſzytki cżtéry kąty ma proſté. GrzepGeom G, D4v, F2v, F4, G.
Zestawienia w funkcji nazwy miar powierzchni: »łokieć kwadratowy« [szyk 9 : 2] (11): A to ieſt liczbá wſzytkiégo plácu/ trzydźieśći y ſześć łokiet kwádratowych: to ieſt/ tákowych ſztuk któré ſą ná łokćiu ná dłużą y ná ſzerzą. GrzepGeom F2, F2, F2v [3 r.], F3, F3v, G4v (11).

»pes [= stopa] kwadratowy« (1): Actus tedy według téy náuki/ ma Kwádratowych pedes czternaśćie tyśięcy y cżtery ſtá. GrzepGeom Nv.

»kwadratowy pręt« [szyk 2 : 1] (3): plác który ieſt ná tákim Sznurze: to ieſt/ ná dźieśiąći Prętách/ ták ná dłużą/ iáko ná ſzérzą/ ma Prętów Kwádratowych ſto. GrzepGeom I3, I3v, I4v.

»kwadratowy sznur« (3): Wſzytek tedy plác ten/ vczyni ſto Wężyſk/ álbo ſto kwádratowych ſznurów GrzepGeom K, K, Kv.

2. Od znacz. ‘bryła kamienna (9):
a. Ciosany, wygładzony; tessallatus Calep [wyprawiony, gładkiquadratus Cn] (7):
Wyrażenie: »kwadratowy kamień« = quadrus lapis Vulg [szyk 4 : 3] (7): Cegły wypádáły/ ále będziem budowáć kwádratowym kámienim Leop Is 9/10, 3.Esdr 6/25; W mieśćie [Edymburgu] ſą dwie wielkie drodze od zamku áż do klaſztorá/ kámieńmi kwádratowemi położone. BielKron 277v, 283v; Mącz 299c; Tessellatus ‒ Skwadratowego kamienia vbudowani. Calep 1059b; ſtolicá ſądowa byłá od ziemie podnieśioná kámieniem kwádratowym. WujNT 382.
b. Zrobiony z kamieni ciosanych (2): ſą ieſzcże mury ſtáre [...] około Renu/ z kámieni kwádratowych [...] ktorego kwádratowego murowánia w źiemi nawięcey.BielKron 283v, 286.

Synonimy: 1. czworogranisty, czworogranny; zest. »kwadratowy sznur«: wężysko; 2.a. ciosany.

AK