[zaloguj się]

KWAPLIWY (7) ai

a jasne.

Fleksja
sg
mNkwapliwy fNkwapliwå
Ikwapliwym Ikwapliwą

sg m N kwapliwy (2).I kwapliwym (2).f N kwapliwå (2).I kwapliwą (1).

stp, Cn brak, Linde XVIXVII w.

Pośpieszny, robiony pośpiesznie, szybki, prędki; tumultuarius Mącz; festinatus, festinus Calep (7): Opus tumultuarium, Kwápliwa robotá. Mącz 468c; Calep 416a [2 r.]; Bądź [Boże] rátunkiem kwápliwym / Lodce iuż połupány/ Ktorą wiátr miece GrabowSet M3v.
Przysłowie: Canis festinans coecos parit catulos, Rzecz kwáplywa nigdy nie bywa dobra. Mącz 33c.
Wyrażenie: »kwapliwy pęd« (1): przed drapieżliwym Smokiem/ ſtanu ludzkiemu Przećiwnym: zbieżeć iemu Prágnąc/ duſzá/ kwápliwym Pędem vchodźi/ w żywoćie teſkliwym. GrabowSet R3.
a. Gorliwy (1):
Wyrażenie: »kwapliwa pilność« (1): Káżdy ſztuką y cnoty rycérſkiéy dźielnośćią O ſwé ſyę zdrowié ſtárał z kwápliwą pilnośćią: Jeden bił/ drugi bit był: áż krew pomiéſzáłá Potoki: bo cáły dźień tá bieśiádá trwáłá. ZawJeft 13.

Synonimy: pośpieszny, prędki; a. gorliwy.

Cf KWAPNY, SKWAPLIWY

WG