[zaloguj się]

KWITACYJA (15) sb f

kwitacyja (13), kwitancyja (2), [kwietacyja, kwietancyja]; kwitacyja MetrKor, RejRozpr (2), Diar (7), BielKron, RejPos (2); kwitancyja RejKup, Calep.

kw- (11), qu- (4); -t- (12), -tt-(3).

Pierwsze a jasne, końcowe pochylone; kwiet- z tekstów nie oznaczających é.

Fleksja
sg pl
N kwitacyjå
G kwietancyj(e)j kwitacyj
A kwitacyją kwitacyj(e)
L kwietacyjach

sg N kwitacyjå (1).[G kwietancyj(e)j.]A kwitacyją (2).pl G kwitacyj (10) [w tym: -yj (8), -iy (2)].A kwitacyj(e) (1).[L kwietacyjach.]sg a. pl A skrót (1).

stp (aneks) notuje, Cn s.v. kwit, Linde bez cytatu.

praw. Dokument potwierdzający odbiór pieniędzy lub jakiejś rzeczy; acceptilatio, apocha Calep, Cn; apodixis, antapocha Cn [quitaciokwit Cervus F31/57] (15): MetrKor 59/276; Niechay oni co chcą czynią Kiedy ia mam quittácią Boć prozno inák ſſácowáć RejRozpr E; Apocha ‒ Schedula est, qua fatemur nobis de pecunia esse satisfactur. ‒ Kwitancią. Calep 81a. [[wieś Solnowo] Ma włók osiadłych 14, na których gburów 7 z włodarzem. Od nich mieszczanie czynsz odbierają i oddawaią do zamku wedle kwietancyjej. LustrPom 1565/164; A ták tę inſtrukcią Poborcom náſzym dawamy/ áby na Quietácyách Dźień Mieśiącá/ y Rok wypiſali/ żeby żadna omylność nie byłá. Konst 1581/40v].

[kwietacyja czego: A ieſliby też Poborce náſzy nieſłuſznie podáli/ do Urzędu ktoregożkolwiek Stároſtwá náſzego/ ktore Miáſto/ Miáſteczko/ álbo Wieś/ dla Ciążey: iż gdyby okazáli Quietácye doſtátecżne zapłáty tych podatkow/ tákowy Poborcá przepada winy Stároście cżternaśćie Grzywien Monety Konst 1581/40v.

Zwrot: »kwitacyje (p)okazać«: Czynszu płacą z domów wszytkiego miasta abo szosu dorocznego z staradawna ‒ fl. 32 na co kwitacyje pokazali. LustrWpol I 232; Konst 1581/40v.]
Wyrażenie: »wedle starych kwitacyj« (8): O obronie potocznej namawiali i zezwolili na nie podatek po sztyrech gr z łanu osiadłego wedle starych kwitacyj Diar 62; A tak się zda, abyście pozwolili po ośminaście groszy z łanu wedle starych kwitacyj, k temu też przyłożywszy nowe wsi. Diar 64, 41, 76, 78, 79 [2 r.], 80.
W przen (4): Wzdycze nieták rychło zmyą Bo ty wzdy maṡ quitancia RejKup z3.
Wyrażenie: »wedle starych kwitacyj« = po staremu (2): Snadz przyſtoyniey po ſtáremu Folgowáć ſtanowi ſwemu A wedle ſtárych quittácij Kto niema zacz ten piwo pij RejRozpr G4; ieſzcże ſie ten nádzyewał wedle ſtárych kwitáciy ſuchotámi/ odpuſty/ mſzámi/ y inemi ſpráwámi wykwitowáć ſobie tych długow Twoich. RejPos 248.
Szereg: »cyrografy i kwitacyje« (1): drugi też ſobie w cudze kráiny po cyrography y po kwitácije poſłał/ y brał iuż wyznánia y minuty/ iż iuż nic nie winien/ á kthemu ieſzcże y na przyſzłe rzecży wolność ſobye wypráwił. RejPos 327.

Cf KWIT

JB