[zaloguj się]

RADOSNY (12) ai

radosny (10), radostny (1), radośny (1); radostny KlonFlis; radośny ArtKanc.

a oraz o jasne.

Fleksja
sg
mN fNradosna nNradosn(e)
G Gradosn(e)j Gradosn(e)go
Aradosny A A
L Lradosnéj Lradośnym

sg m A radosny (2).f N (praed) radosna (1).G radosn(e)j (3).L radosnéj (1).n N radosn(e) (3).G radosn(e)go (1).L radośnym (1).

Sł stp: radostny, Cn: radosny s.v. radość, Linde XVII – XVIII w.: radosny, radośny.

1. Pełen radości, zadowolenia; exultans, iucundus PolAnt; festus, hilaris, hilaritate plenus, laetus, perlaetus Cn (9): W Pirwſzey cżęśći tego Pſalmu ieſt rádoſne dziękowánie Pánu Bogu/ iż racży wyſłucháwać proźby á modlitwy náſze LubPs aav; BudBib Esth 9/22, Is 23/7; PaxLiz A2v; Data z Iozefowá w święty/ rádoſtny/ y wſzytkich poćiech pełny dźień z martwych wſtánia y tryumfu Páńſkiego/ roku 1598. KlonFlis Bv.
Wyrażenia: »radosna pociecha« = radość [szyk 1:1] (2): Iák z właſnym dziećięćiem ſwym z niąś [tj. z matką autora] poſtępowáłá/ [...] Skąd rádoſney poćiechy cżęſtoś vżywáłá. WisznTr 3; WerKaz 301.

»radosne wesele« = radość (1): bo then cżás [tj. młodość] ieſth iáko wioſná/ wſzythko ſie około nas ſmieie [...]: ná myſl nie przydzie boleſny ſmętek/ ále rádoſne weſele/ z dziwną vciechą GórnDworz H6.

Wyrażenie przyimkowe: »w radosnej ochocie« = radośnie, z ochotą (1): Oſtátká w przyſzłym żywoćie Czekam w rádoſnéy ochoćie KochMRot A4.
2. Wywołujący radość; amoenus, festivus, genialis, laetabilis, laetus Cn (2): O tym wſkrzeſzeniu rádośnym/ mowi Apoſtoł w liśćie ſwym/ k ſwemu Tymoteuſzowi ArtKanc F19; Ktorym tu ná tym świećie fortunnego życia Zyczę: potym w niebieśiech rádoſnego bycia. W. M. ſwym M. Pánom/ ſługá naniżſzy. PaxLiz A3v.
3. Wyrażający radość (1):
Szereg: »tryumfujący, to jest radosny« (1): NApominánie ku cżynieniu dzyęk Pánu Bogu. A ieſt tho pioſnká tryumphuiąca/ tho ieſt rádoſná/ iż w kroleſtwie Páná Kryſtuſowym wierni [...] wzyęli zwycięſtwo nád możnymi krolmi. LubPs ff4.

Cf RADOŚCIWY

LWil