[zaloguj się]

ŁĄCZYĆ SIĘ (19) vb impf

W inf: łęczyć się (1) CzechRozm, [łączyć się]. W pozostałych formach: łącz-.

się (12), sie (7).

Fleksja
inf łęczyć się, łączyć się
indicativus
praes
sg pl
1 łączę się łączemy się
2 łączysz się
3 łączy się łączą się
praet
pl
1 m pers -smy się łączyli
3 m pers łączyli się
plusq
pl
3 m pers byli łączyli się
conditionalis
sg pl
2 m m pers -byście się łączyli
3 n by się łączyło subst -by się łączyli

inf łęczyć się (1), [łączyć się].praes 1 sg łączę się (1).2 sg łączysz się (1).3 sg łączy się (5).[1 pl łączemy się.]3 pl łączą się (5).praet 1 pl m pers -smy się łączyli (1).3 pl m pers łączyli się (1).plusq 3 pl m pers byli łączyli się (1).con 3 sg n by się łączyło (1).[2 pl m pers -byście się łączyli.]3 pl subst -by się łączyli (1).part praes act łącząc się (1).

stp s.v. łączyć, Cn notuje, Linde XVIXVIII w.

1. Oddzielać się, odstępować, rozłączać się; też w sensie duchowym (8):

łączyć się od kogo, od czego (3): yeſli ſye [...] od zwirzchnoſci papyeſkyey/ á ták y od yednoſci koſcyołá ápoſtolſkyego łączą/ nye ſą koſcyołem bożym KromRozm III Q2v; BielKron 249; Una semper militiae et domi fuimus, Nigdyſmy ſie nie łączili od ſiebie/ ták domá yáko y w żołnierſtwie. Mącz 221b; [tego po was chcemy ábyśćie ſię od nas nie łączyli/ ná cżym nie bacżę byśćie co vtráćić mieli RotRozm A2v; boć my ſię ztym oſtathkiem od was niełącżemi/ áni lącżyć chcemy/ ále do zupełney Vniey y executiei/ nie cżęśći by wam Lithwy/ ále wſzytkiey thrzeba RotRozm G2v].

łączyć się czym (1): Ták iáko zgodnie zá żywotá żyli/ Zeby ſye grobem tákże nie łączyli. PudłFr 27.

W przeciwstawieniu: »zgadzać się ... łączyć się« (1): ći/ ktorzy [...] około ſwyatoſci y vżywánya ich z koſcyołem ſye zgadzáyą á yednoſć záchowywáyą/ ále w inych ſye rzeczach ku bogomodlſtwu/ yákom rzekł/ chwale bożey/ á porządkowi zboru álbo koſcyołá należących łączą/ nye ſą w koſcyele/ áni członki koſcyołá tego bożego. KromRozm III F3.

W przen [z czym] (1):

W przeciwstawieniu: »łączyć się ... bracić się« (1): Pátrz prze wſzetecżność co poććiwi trácą/ S cnotą ſie łącżą z niecnotą ſie brácą. RejZwierc 213v.

a. O rozwodzie (2):
Zwroty: »z małżeństwa się łączyć« (1): yákoż tho y dzis yeſt/ że ſie y dla tego rozwodzą/ á z małżeńſtwá łącżą GliczKsiąż P7v.

»łączyć się z żoną« = repudire Calep (1): Repudio – łaczę ſie zżonam. Calep 915a.

Szereg: »rozwodzić się a łączyć się« (1): GliczKsiąż P7v cf »z małżeństwa się łączyć«.
2. Jednoczyć się, tworzyć całość (11): Mniey by ná świećie troſk było/ By ſię to dwoie [rozum z młodością] łącżyło KochOdpr B.

łączyć się z kim, z czym (8): ZapWar 1542 nr 2504; Izráelá nápomináią w wezwániu iego/ áby ſię nie mázał łącząc ſię z pogány. BibRadz Is 41 arg, Eccli 27/10[9]; CzechRozm 89v; Calep 269a; Nie ſam rzadkie powietrze ſkrzydły bierze ſwymi/ Iákaś Orlicá piękna łącży ſię z nim wſzędźie/ Ták rozmiem [!] że iuż przy nim záwſze mieſzkáć będźie. WitosłLut A3v; Tátárzyn śmiáłoćć bierze y z Turcżynem ſię łącży. GrabPospR K4 [idem] N3.

łączyć się do kogo (1): Y poſtánowili Iudowie á przyięli ná ſię y ná potomſtwo ſwoie/ y ná wſzytki ktorzy ſię do nich łącżyli/ áby tego żaden nie omieſzkawał/ áby te dwá dni święćił BudBib Esth 9/27.

a. O łączeniu się w pary w celu posiadania potomstwa; coire, maritari, supervenire Cn (1):

łączyć się z kim, z czym (1): Mátki śioſtry nic niebacżyſz/ A z nimi ſie śmiele łącżyſz. Kur rzekł/ ázażby to zbytek/ Iż pánu cżynię pożytek [...] Gdy kokoſzam iáycá mnożę. BierEz H4.

Synonimy: 1. dzielić się; 2. jednoczyć się, trzymać się.

Formacje współrdzenne cf ŁĄCZYĆ.

TK