[zaloguj się]

NAPALIĆ (27) vb pf

Pierwsze a jasne (w tym 1 r. błędne znakowanie), drugie pochylone.

Fleksja
inf nåpalić
praet
pl
3 m pers napålili
imperativus
sg pl
2 napål, napålże napålcie
3 niechåj napåli
impersonalis
praet napålono
participia
part praes act napåliwszy

inf nåpalić (3).praet 3 pl m pers napålili (2).imp 2 sg napål (14), napålże (1).3 sg niechåj napåli (1).2 pl napålcie (1).impers praet napålono (2).part praes act napåliwszy (3).

stp brak, Cn notuje (bez odpowiedników łacińskich), Linde bez cytatu.

1. Rozniecić, rozpalić (6):
Zwrot: »ogień napalić« [szyk zmienny] (6): Rychley kupę drew nákłáććie/ A wielki ogień nápalćie. Ty Ezopie pánią zwięży/ A ná ogień rychło włoży BierEz D3; BielKron 298v; RejZwierc 205; SkarŻyw 70, 403; SIoſtry ogień napalono/ Y plácu nam poſtąpiono: Czemu ſobie rąk nie damy/ A ſpołem nie záſpiéwamy? KochSob 56.
2. Rozgrzać przez rozniecenie ognia (1):
Zwrot: »łaźnią napalić« (1): A ná brzegu łáznią bliſko ná palono [!] SkarŻyw 207.
3. Wytworzyć co przez spalenie [czego z czego] (12): FalZioł I 156a; nápal prochu s pierza páwiégo/ tymże go poſypuy/ od tego wneth podeſchnie/ á zgoi ſye SienLek 130v; nápaliwſzy popiołu z łáyná ćielęcégo/ vmieſzawſzy z octem/ brodawki pomázuy/ zgubiſz ié. SienLek 136; Albo nápal wapná z ſkorup ślimakowych/ álbo z czáſzek małżowych SienLek 165v, 111, 123v, 130v, 146v, 151 (11).

W charakterystycznych połączeniach: napalić popiołu (9), prochu (2), wapna.

4. Spalić wiele (z subiektywnym odczuciem wielości) [czego (pl)] (5): Albo nápal okrągłych ślimakow/ á on popioł z miodem zmieſzay/ pomázuyże tym piegi SienLek 79; nápalże ſtárych podeſzw bótowych/ ſtłucz że ié ná proch SienLek 184v, 136, 166.
Zwrot: »napalić [w czym] na popioł« (1): nápal iáſzczurek w gárncu ná popiół/ zmiéſzay go z ſolą/ á ſtháwiay to przed bydłem niechay bydło liże. SienLek 191.
5. Wypalić wiele (z subiektywnym odczuciem wielości) [czego pl a. coll] (3):
a. O cegłach; wyprażyć w ogniu; comburere Pol Ant (2):
Zwrot: »napalić cegły« (2): BibRadz Gen 11/3; miáſto kámienia napalili cegły/ á miáſto wapná kliiu nágotowáli GrzegRóżn Hv.
b. O wódce: przedestylować [czego] (1):
Zwrot: »wodeczek napalić« (1): Zaſz też wádzi y powidłek ſobie nádziáłáć? owocow náſuſzyć/ [...] wodecżek nápalić/ wſzytko to roſkoſz á krothofilá RejZwierc 110v.

Synonimy: 1. naniecić; 2. nagrzać, rozgrzać; 5.b. destylować.

Formaeje współrdzenne cf PALIĆ.

Cf NAPALONY

TK