[zaloguj się]

MELODYJA (13) sb f

-l- (12), -ll- (1).

e oraz o jasne, a pochylone.

Fleksja
sg pl
N melodyjå melodyj(e)
G melodyjéj
D melodyj(e)j
A melodyją
I melodyjami

sg N melodyjå (6).G melodyjéj (1).D melodyj(e)j (1).A melodyją (3).pl N melodyj(e) (1).I melodyjami (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVII (z Cn) – XVIII w.

1. Muzyka; harmonijne współbrzmienie dźwięków; utwór muzyczny; też pieśń; concentus, melodia Calep, Cn; melos Calep; ehroma, eoneentio, (eoncentu sibi convemens) consonantia, concinentia, harmonia, modulatio, modulatum canticum, symphoniae cantus Cn [melodiazgodne śpiewanie, strojne brzmienie, wdzięczne a miłe śpiewanie Mącz 214d; melodia, figuralna muzyka, z kilku różnych głosów abo tonów wyższych, niższych, śrzednich, abo z instrumentów rozmaitych złożonamelodia Cn] (12): A gdyż ku ochłodzeniu zmordowanego vmyſłu/ y ku vśmierzeniu wſzelakich doległośći melodia niepomału służy/ tedy iey vmieiętność zacnego á wolnego człowieka godna ieſt KwiatKsiąż I3, I3; ták też the vſzy/ kthore przywykły melodiey/ lepiey ią znáią GórnDworz K2v; Potym od melodiéy áż poſną ná ſtole KochPieś 21; Calep 232b, 650a [2 r.]; Ktemu Poetom/ Hiſtorykom/ y Cántorom wielkie vpominki dáłá/ áby rozmáitymi piſmy y melodyámi/ mężá iey ſławili. WysKaz )?(2.

melodyja czego (1): rozmaitym przyrodzeniam y mocąm dżwiekow przypatruiemy ſię/ skąd dobram [!] melodią głoſow albo zádzierania tychze możem łatwie poznać. KwiatKsiąż I3.

melodyja na czym (1): Też melodya na bębniech y rozmaitych inſtrumentach poććiwſza ieſt KwiatKsiąż P3.

W charakterystycznych połączeniach: dobra melodyja (2), piękna, poczciwa, wdzięczna; melodyją czynić.

W przen (2): W ktorym Boſtwie ſą wſzytki rádośći/ wdzięcżnośći/ ſlicżnośći/ mellodie/ ſymphonie/ roſkoſzy etcet. SarnUzn B5; Te tedy klątwy y złorzecżeńſtwa X. Powodowſkiego/ w ſercách náſzych wdźięcżną melodią ſpráwuią NiemObr 5.
2. Zgodność, wzajemne uzupełnianie się [czego] (1):

W połączeniu szeregowym (1): nie mniéy porządek/ zgodá/ y melodia praw/ godna ieſt pochwały ludzkiey. SarnStat *3v.

Synonimy: 1. harmonija, muzyka; 2. harmonija, zgoda, zgodność.

MM