[zaloguj się]

NIEJAKI (1309) pron

W pisowni łącznej (1258), w rozłącznej (51).

-e- (644), -é- (2); -é- OpecŻyw; -e- : -é- (3 : 1); a jasne (w tym 23 r. błędne znakowanie).

Fleksja

sg m N niejaki (309).G niejakiégo (19); -égo (1), -(e)go (18).D niejaki(e)mu (7).A niejaki (67), niejakiégo (23); -égo (1), -(e)go (22).I niejakim (33), niejakiem (11); -im BielŻyw, WróbŻołt, LibMal (4), KromRozm II, KromRozm III, BibRadz (2), KwiatKsiąż, KuczbKat (2), SkarJedn, CzechEp, Calep, Phil, SarnStat, PowodPr, SkarKaz; -em MurzHist, KarnNap, NiemObr, GórnRozm (2); -im : -em Mącz (5:2), WujJud (2:1), CzechRozm (1:1), WujNT (5:2); ~ -em (1), -(e)m (10).L niejakim (5) KromRozm III, BielKron, ModrzBaz, WujNT (2), niejaki(e)m (1) FalZioł.f A niejakå (168); -å (150), -a (3), -(a) (15); -å : -a Mącz (94 : 3).G niejakiéj (69), -éj (1), -(e)j (68).D niejaki(e)j (5), niejaki (2); -(e)j Mącz (4); -(e)j : -i LibMal (1:2).A niejaką (155) [w tym: -ąm (1), -o (1)], niejaku (1); -ą : -u LibLeg (2:1).I niejaką (54) [w tym: -am (1)].L niejakiéj (12); -éj (1), -(e)j (11).n N niejakie (117); -e (1) MurzHist, -(e) (116).G niejakiégo (23); -égo (2), -(e)go (21).D niejaki(e)mu (4).A niejakié (54); -é (3), -(e) (51).I niejakim (27), niejaki(e)m (7); -im GlabGad (2), LibLeg (2), GroicPorz, SienLek (2), RejPos, KuczbKat (8), RejZwierc, CzechRozm (2), ModrzBaz, CzechEp (2); -im : -(e)m FalZioł (1:3), GliczKsiąż (1:1), Mącz (2:1), RejPosWstaw (1:2).L niejakim (3).m a. n G niejaki(e)go (1).pl N m pers niejacy (2). m an niejacy [cum sb ptacy] (1). subst niejakié (42); -é (1), -(e) (41).G niejakich (14).D niejakim (1).A m pers niejaki(e) (2). niejakié (57); -é (5), -e (1), -(e) (51); -é MurzHist; -é : -e SarnStat (4:1).I m niejaki(e)mi (4) FalZioł, Mącz (3), niejakimi (2) GroicPorz, KuczbKat. f niejakimi (1). n niejakimi (3).L niejakich (3).

stp, Cn notuje, Linde bez cytatu.

Zaimek przymiotnikowy nieokreślony; aliquis, quidam HistAl, Vulg, Mącz, PolAnt, Modrz, JanStat, Cn; certus Miech, Cn; nonnullus Mącz; guispiam Vulg; unus PolAnt; cuiusdam modi, nescio quis Cn (1309): Nonnullus, Niektóry/ Nieyáki. Mącz 253a.
a. Zastępuje identyfikację lub określenie (1023):
α. Ten, a nie inny (możliwy do zidentyfikowania), o którym autor wypowiedzi mógłby coś więcej powiedzieć: pewien, jeden (666): Przyiáł tu nieiaki młodźienietz a ſtoij v Práwdy na goſpodźie. ForCnR Bv; MetrKor 57/115v, 59/273; PSi ięzyk ieſt zielie podobne zielu bab cze/ iedno iż pſi ięzyk ma na wierzchu liſcia ſwego nieiakie żyłki iakoby koſztecżki FalZioł I 25b, I 89c, IV 55a, V [2]v, 34v; BielŻyw 9, 24, 49, 50, 63 (11); MiechGlab 61; yſz nam pyſſaczy raczel ze na poddanych ſwoych prozbe odmyane nyeyaku wſprawye krzeſczyanſzkiey wczynycz chcze. LibLeg 8/132v, 7/34, 10/93, 11/40v; LibMal 1543/67, 73, 1554/190v; HistAl [I3], M5v; KromRozm I K4; MurzHist T4; KromRozm III A6, B4, B4v, B7v, G, G3, G4v; GliczKsiąż F7; GroicPorz v2; Leop 1.Reg 25/2, 2,Mach 4/40; BibRadz I 306b marg, 428d marg, Ez 38/10; potym ſzedł do ſwoich/ ktory to lud/ Thomás Myncarz/ [...] po nie iákim roſterku z ſtárſzymi ſwymi/ nátę Sektę przywiodł BielKron 198; ſzukáli zdrayce miedzy ſobą/ przez znáki nieiakie BielKron 217v, 297, 330, 347, 379, 447v; Cephalus a Graecis dicitur, quem latini vocant Mugil, Ryba nieyáka okuniowi podobna ále głowę więtſzą ma. Mącz 48a; Chalcidis vel Chalcidis, genus lacertae, Yáſzczorká nieyáka. Mącz 50d; Cippus, Górká nieyáka/ álbo podwyſzenie ziemie yákoby grób Mącz 54b; Elephantia, [...] Nięyáka [!] chorobá trądowi podobna gdy ná cielie ſą nieyákie mákuły álbo łupiny y puchliná. Mącz 101c; Fornix, etiam dicitur arcus triumphalis, Nieyákie záłomione budowáne ná xtałt sklepu vczinione Hetmánowi álbo xiążęciu po otrzimániu zwicięſtwá ku czći. Mącz 134c;, Gruma mensura quaedam, qua fixa viae ad lineam diriguntur, Nieyáka miará álbo cel wedle którego drogi proſtuyą. Mącz 150a; Rhamnus, Drzewko nieyákie kędzierzáwe yágody rodzące yáko niektórzy mniemáyą. Mącz 354d; Stoebe, Nieyákie ziele nam nieznáyome/ bo nie yeſt to które poſpolicie Scabiosam zową. Mącz 419d, 4b, 25d, 28a, 32a, b (195); RejPos 69v; KuczbKat 110; Pátrzże iáko to Trádycyą y Ceremonią nieiáką pięknie wyráżono WujJud 42, 173; RejPosWstaw [414]; BudBib Ier 51/60; BudNT Matth 17/14, Luc 14/1; CzechRozm 41, 91, 93v, 118v, 144v, 252v; Nád to/ miewáli też y ſtárzy ludźie nieiákie dźiáłá/ ábo inſze nacżynia tym podobne/ á przedśię mifterſtwem [!] huffy ſpráwowáli. ModrzBaz 113; Słyſzę iſz przed lat kilkiem álbo kilánaśćie/ tu w Wilnie był nieiáki náucżony cżłek Duchowny/ z Cárogrodu poſłány od Pátryárchy do was SkarJedn 350, 303 [2 r.]; SkarŻyw 31, 74, 101, 273, 355 (8); do ktorego [Semowita] Krákowiánie poſłáli/ áby ſtámtąd wyćiągnął dła nieiákiego podeyrzenia StryjKron 472; CzechEp 180; NiemObr 26; WerGośc 204; Calep 82bb, 616b, 625b; LatHar 723; Y sſtáło ſię gdy ſzli/ iż on wſzedł do nieiákiego miáſteczká: á niewiáſtá niektora imieniem Marthá/ przyięłá go do domu ſwego. WujNT Luc 10/38, Luc 23/19, Act 11/5, s. 625, 728, 837; SarnStat 621, 953; PowodPr 2.

W połączeniu z nazwą [w tym: ktory zową (10), zwany (12): Chalcantum, Atramenti genus a similitudine aeris sic dictum, Nieyákie czirnidło Witriol zwáne. Mącz 50c; Narcissus, Libii genus, Nieyákie ziele które áptikarze Narcissum zową. Mącz 240d, 49c. 184d, 240a, 246a, 301b (10); WujJud 165; Item/ wſzyſcy Kupcy y obywátele króleſtwá Polſkiégo/ [...] od nieiákiégo płácenia pieniędzy/ któré Lobegeld zową/ [...] niech będą ná wieki wolni/ y wyięći SarnStat 1122.

W połączeniu z nazwą własną [w tym n-pers (98): nazwany (2), co zową (1), imieniem (1), na imię (1), ktoremu imię (1); n-loc (4): ktory zową (2), zwany (1)] (102): ale nie długo tham leżącz [Tatarzy] odiechali, iako ſlawa ieſt iże dla modlithw á płacżu nieiakiego Ceſlawa Priora zakonu ſwiętego Dominika ktory z bracią ſwoią na zamku był zachowan. MiechGlab 9; niektore Clenoty ſzrzebrne nyeyaky pany Zambliczſkiey y yey dwyema czorkam pobrali LibMal 1543/69v; Wawrzinyecz z livtomyrſka ſzin nyeyakiey pyeſzczkowey zeznał przed panem Woythem y przed Lawnyky nyſz go męczono yſz vkradl konya na Nowey Grobly LibMal 1551/161v; vkradli v Zidow pyerzine [...] przedaly za 15 gr goſpodarzewy ſzwoyemv nyeyakyemv Czeczilieycze czo myeſzka w Szoltiſkyey domu LibMal 1553/172v, 1546/112v, 113, 1548/146, 155I/163v, 1552/169 (12); ZapWar [1546] nr 2653; KromRozm I G2; MurzHist C2; MurzNT Luc 23/26; KromRozm II e, e4v; KromRozm III C6v; GliczKsiąż C3v, C6v; Y był nieiáki chory imieniem Lázarz z Bethániey. Leop ZZ, 2.Mach 12/35, Luc 23/26, Act 22/12; Był Káznodźieiá w Przeworſku nieiáki Klemens Rámułth OrzRozm G2, M3; Potym nieiáki Bzdzinká Hetman Taborſki z niektoremi ſwemi wſzedł w rádę iákoby mogli Prágę vbieżeć BielKron 327, 288v; Mącz 420a; SarnUzn [G2]v; SienLek 95; SienLekAndr a2; GórnDworz Y5v; bo tám miał Strijá herbownego teyże Okſzey/ nieiákiego Wątrobkę Arcybiſkupá Lwowſkiego/ kthory go około ſiebie báwił RejZwierc 273v; poiął był z imieniem nieiáką Koſnownę s Sędziſzowá tu s Krákowſkiey ziemie RejZwierc 274v, 273v; WujJud 229; wedle Brzeſkich tłumácżow/ tak cżytaſz/ vyzrzał Lewi ſyná Alfeuſzowego/ [...] inácżey tych ſłow rozumieć niemoże/ iedno iż nieiáki cżłowiek/ ktoremu imię Lewi/ vyzrzał iákiegośći cżłowieka/ ktory był ſynem Alfeuſzowym. BudBib cv; BudNT przedm b7, b7v [2 r.]; ModrzBaz 21v; [Michał cesarz] nieiákiego cżłeká wielce vcżonego ná imię Beká/ [....] do więzienia dał. SkarJedn 263, 135, 136, 302, 305, 306; Y był záwięzion od żołnierzow aſz do Ormiańſkiey ziemie/ do nieiákiego miáſtecżká Kukuſſa. SkarŻyw 89; Ktorych gdy pilnie pytáłá Helená/ ledwie ſię ieden Iudáſz nieiáki nálázł/ ktory z podánia oycow ſwoich/ o mieyſcu onym gdzie był pogrzebion Chryſtus wiedział. SkarŻyw 397; Drugi Hrábiá támże w Fráncyey Olibanus nieiáki/ máiąc ná ſię wielkie grzechy/ nawiedził Romuálda ś. rádząc ſię o zbáwienie ſwoie SkarŻyw 571, 14, 29, 46, 87, 90 (31); NiemObr 37, 141, 155; KochWz 136, 137, 141; WerGośc 215; Nieiáki bowiem Dyomedontes Krolá Xerxeſá przyiaciel/ zá prośbą iego chcąc Epáminondeſá pecunià corrumpi, przyſzedł z wielkoſcią złotá do Thebanow Miáſtá Phil F2; LatHar 712, 724; przyzow Symoná nieiákiego co go zową Piotrem. WujNT Act 10/5; Ten ktorego tu ze wzgárdy zowie nieiákim Ieſuſem/ vczynił to/ iż go wſzyścy Rzymſcy Ceſárze y krolowie świátá poználi WujNT 498, przedm 2, Act 10/6, 24/1, 25/19, 27/8, s. 498, 815; JanNKar B3; SarnStat 4110.

Połączenia: »niejaki ... co« = quidam ... qui Vulg: LibMal 1553/172v; Res frumentaria. Hándel nieyáki co ku żywnośći á zwłaſzcza chlebu należy. Mącz 137d; WujNT Act 10/5.

»jakoby niejaki« (1): Chcąc tedy X. K. iákoby ſpoſob nieiáki przywrocenia tego vtráconego przywileiu pokázáć/ [...] zmyślił ſobie iákieś dźiwne opiſánie y okazánie tey rzecży CzechEp 203.

»niejaki ... ktory« = quidam ... qui Vulg, Modrz, JanStat; certus ... ut Miech (141): Coloſtrom/ to ieſt pługawoſć nieiaka gęſta odchodzi/ ktora ieſt dziecięciu barzo nie zdrowa. FalZioł V 37, I 30d; BielŻyw 123; GlabGad C, D, E2v, L8v; MiechGlab 9, 64; HistAl 12; KromRozm I G2; MurzNT Luc 23/26; Tu ſye znáczy/ iż byli yuż zá S. Páwłá obrzędy nyeyákye w koſcyele krzeſciyánſkim/ o ktorych yáko były ſpráwowáne áni piſmá/ áni podánya vſtnego niemamy. KromRozm II h2v; KromRozm III C3, C3v, O5; LibMal 1553/178; Diar 86, 87; GliczKsiąż G5v; Zágub thego/ á wypść [!] nam Bárábaſzá: kthorego było dla nieiákiego rozruchu ktory był w mieśćie vcżynił/ y dla mężoboyſthwá/ wſádzono do ćiemnice. Leop Luc 23/19, Act 3/2, 22/12, 27/39; áczkolwiek ná thym mieyſcu vczeni ludźie przez prześćierádło rozumieią nieiakie lniane odzienie ktorego ná on czás Zydowie vżywáli. BibRadz II 29d marg; Amatorium, Graece φὶλτρον. Philtrum, Picie albo/ trunek nieyáki/ który ſzaloney miłośći dodawa. Mącz 7d; Bumamma et bumastos idem, genus quoddam Uvae grossioris, Yágody nieyákie które ná wzrok cicków roſtą Mącz 28a; Caprimulgus, Nieyáki ptak káwce podobny/ ktory w nocy mláko v kós wyſiſa. Mącz 37b; Machina etiam significat, Nieyákie naczinie yáko koło ktorym wielkie kámienie álbo co cięſzkiego bywa podnoſzono/ álbo też ſtrzelanó [!]. Mącz 202d; Phalarica, Nieyáka bróń woyenna ná xtałt drzewá/ żelázem obita którą miáſto ſtrzały w kuſze wpráwiáyą y wyſtrzeláyą. Mącz 296d, 26a, 30d, 49c, 50b, 51c (78); Prot B3v; RejPos 89v; iż wſzyſtki narody pewne nieiakie Swiętá y poſpolite miewáły/ ktore ku ſpráwie rzecży świętych y Boſkich v nich poświęcone były. KuczbKat 295, 10, 200, 245, 355; RejZwierc 273v [2 r.]; WujJud 165; BudBib cv; BudNT przedm b7; Bo tym ſpoſobem y poſtronnym roznych narodow zágradza ſię drogá dopieráć ſię pánowánia/ y ſwoi obywátele máią nieiákie gránice/ z ktorych niewykracżáią około obieránia Krolá. ModrzBaz 75v; SkarŻyw A4, 29, 46, 160, 178 (11); NiemObr 141; WerGośc 215; LatHar 712; Y był nieiáki Krolik (marg) Dworzánin ábo sługá krolewski, ábo vrzędnik Ceſárski. G.S. (–)/ ktorego ſyn chorował w Káphárnaumie. WujNT Ioann 4/46, przedm 4, Act 10/6, 14/1, 25/19, 27/8, s. 659; SarnStat 378, 1110, 1122; CiekPotr 3.

Wyrażenia: »na mieśce niejakie« (1): przyſzliſmy ná mieśce nieiákie [in locum quendam]/ ktore zową Dobre porty/ ktorego blizko było miáſto Tháláſſá. WujNT Act 27/8.

»niejaka przyczyna« [szyk 2:1] (3): CzechRozm 118; SkarŻyw 413; W Ziemi Goſtińſkiéy przywiedźieni nieiáką ſłuſzną przyczyną [rationabUi quadam ratione JanStat 506]/ [...] vſtáwiamy SarnStat 539.

»niejaki rodzaj, kstałt, forma« [szyk 124:23] (138:7:2): Calamodinus, Genus arundinis, Nieyáki rodzay trzćyny. Mącz 31a; Cantharus etiam est, Rodzay nieyáki morskich ryb. Mącz 34a; Essedum, Nieyáka formá wozowa/ Kárá/ Kolimágá yako niektórzi zową. Mącz 108c; Pistacium. Nieyáki rodzay orzechów który Aptekárze Phiſticorum zową. Mącz 301b; Pygargus, Nieyáki rodzay ſarn/ też nieyáki ptak z rodzáyu orlego. Mącz 333d; Rica, Rabek/ czepiec/ álbo śiadká/ też nieyáki xtałt odźienia białych głów. Mącz 355c; Rotae etiam dicuntur, Nieyáki rodzay kóz y rodzay ryb. Mącz 358d; Soliferreum, Nieyáki xtałt ſtrzały/ bełtu. Mącz 399d; Vitex, Nieyáki rodzay ziela Agnus castus zwánego/ owcza wełná/ Abrámowe drzewo niektórzi zową. Mącz 499d, 23a, 28a, c, d, 32b (147).

»niejaka rzecz« (1): Ligamen, ligaculum ligamentum et ligatura, Nieyáka rzecz którą co zwięzuyą/ rzemień/ Powrozek. Mącz 193b.

»niejakiem sposobem« (2): zá ktoremi [obyczajami] náſtáią tákie práwá/ ktore władzą Krolewſką z gruntu wywracáią/ á rowność/ ktora nieiakiem ſpoſobem ieſt dobra/ á nie iákiem zła/ ſtáwiáią ná nogi. GórnRozm D2v.

»niejaki sposób, obyczaj« (2 :1): Mącz 244a; KuczbKat 200; Bo ieſt nieiáki ſpoſob żyćia/ áni ták dobry/ żeby tych rzecży po śmierći nie potrzebował áni ták zły/ żeby mu te rzecży po śmierći pomoc niemiáły. WujJud 202v.

β. Jeden z wielu możliwych (niemożliwy do zidentyfikowania), dowolny, którykolwiek (230): MetrKor 34/265; Też kto by ſię obiadł ſiemienia konopnego á ſtąd by miał nie iaką chorobę/ thedy ſie ma napić wody z miodem á z ocztem vwarzoney FalZioł I 33b; Niewiaſtam brzemiennem aby nie porzuciły dzieci/ albo iżby nieiakiey ſzkody nie cierpiały: [balagius] pomaga. FalZioł IV 49b, I 62c, 70b, II 13a, IV 16b, V 29v, 34, 93; BielŻywGlab nlb 13; á gdy thakowe puncti albo mieſtcza vkazuią ſie cżarne znamionuią zbytek Melankoliey á tak ſmierć, abo iednak niemoc nieiaką ieſtli ſie on cżłowiek nie opatrzi. GlabGad D5, A3v, E8, Gv, G2v, I7 (13); MiechGlab ktv, *2v, *5v; BierRozm 12; LibLeg 11/166; HistAlHUng A2v; Przodkyem nye trzebá ćye w tym vpomináć/ iż tu nye o murowánym álbo z drzewá budowánym koſćyele rzecz yeſt/ ále o nyeyákim zborze á zgromádzenyu/ á nye ledá yákim KromRozm III A5; GliczKsiąż Cv, K4v, M2; GroicPorz hb2, hh2v; Leop Act 27/26; KwiatKsiąż F, G4v [2 r.]; Inflictari cum incommodo aliquo, Byedzić ſie s nieyákim nieſzczęściem. Mącz 130c; Negotiari aliquo genere mercaturae, Nieyáką kupią tribowáć. Mącz 245a, 4a, 28b, 45d, 49a, 66a (94); SienLek 18, 33, 100, 111v; HistRzym 86; HistLan Bv; Abowiom ktożby śmiał Páná Bogá iákoby w kreśie będącego nieiákim mieyſcem zámierzyć? KuczbKat 380, 105, 220; BielSpr 8v; RejPosWstaw 110v, [1432]v; BudNT Act 27/26; CzechRozm 233, 254; Bo wſzytkich rzecży/ iáko y żywotá ma być wżdy nieiáki koniec. ModrzBaz 105, 142; SkarŻyw 161; NiemObr 153; ZapKościer 1585/62, 1586/63, 1588/84; KochWr 35; Calep 978b, 1056a; WujNT Act 27/26; SarnStat 119, 220, 580, 1147.

Połączenie: »niejaki ... ktory« (12): thakowe pragnienie bywa vgaſzono wodą, w ktorą bywa przymieſzano nie czo ſubtilnego ſmaku, Iako ieſt oczet, wino, albo nieiaka confectia chłodna, kthora by mogła przeydz cżłonki takowe GlabGad G2, G2v; GliczKsiąż 14; Mnemosynon, Latine Monumentum, Pámiątká/ znák pámiątki cziyey/ też vpominek dár nieyáki/ który yeden drugiemu dawa w vpominku. Mącz 227c, 327d, 351c, 413a; KuczbKat 105, 295; Calep 110b, 242a, 898b.

Wyrażenia: »na niejakie miejsce; na niejakim miejscu« = gdzieś; in a. ad a. apud aliquem locum Mącz (2; 1): Considere apud aliquem locum, Poſádźić ſie ná nieyákim mieyſću. Mącz 379b; Ad locum aliquem adesse, Stáwić ſie ná nieyákie mieyſce. Mącz 429c, 96a.

»niejaki obyczaj« (1): Componere certam quandam formulam disciplinae, Nieyáki pewny obyczay vczenia złożić/ popiſáć. Mącz 310b.

»niejaka przyczyna« = causa aliqua Mącz [szyk 3:1] (4): muſi wzdy nieiaka być przycżyna, przecż wſzelka rzecż thak ieſth vcżyniona GlabGad L7v; Mącz 162a, 445d, 453c.

»niejaki rodzaj« (1): Genus etiam, Nieyáki rodzay/ To yeſt nieyáka rzecz/ álbo obyczay. Mącz 143c.

»niejaka rzecz« = coś; aliqua res Mącz [szyk 23:14] (37): tedy ie [płótno] ocztem polewaią albo onę kraſę warzą z nie iaką cirpką rzecżą GlabGad I6; Circumscribere aliquem re aliqua, Podeyść kogo nieyáką rzeczą. Mącz 374d; Rem ad sortem revocaro, O nieyáką rzecz lóſy miotáć/ lóſem ſie rozpráwić. Mącz 505c, 73c, 98d, 110c, 143c, 164c (15); KuczbKat 105; Dissertatio – Długa rozmowa o rzeczi nieiakiey. Calep 333a, 71b, 110b, 173b, 180a, 232a (20).

»niejakim sposobem« = jakoś; quodammodo Mącz, Calep (3): ſą ſpráwy á obrzędy nyektore [...]: ktore yáko poſtáwą á nyeyákim ſpoſobem ćyáłá ſpráwowáne bywáyą/ ták też vżywánim á vkazánim wyęcey niżli piſmem álbo vſtną náuką ſą podáne. KromRozm II h2; Mącz 344a; Calep [891]a.

»niejaka sprawa« [szyk 6:4] (10): Są też y bywáły zgromádzenya dla ſpraw nyeyákich bogomyſłnych KromRozm III A5v, A5; Habere rationom cum aliquo, Mieć nieyáką ſpráwę s kim. Mącz 347a; Negotium instituere, Spráwę nieyáką przed ſię wźiąć. Mącz 413c, 327d, 353b, 386d, 379b, 398a; Calep 222b.

γ. Nie wiadomo jaki; trudny do określenia, opisania, wyjaśnienia, wyrażenia; bezpodstawny (czasem wyraża negatywne ustosunkowanie) (127): Takież gdy kto dzwonienie abo gomon nieiaki ſłyſzy przez ſen tedy acż onego nie tozeznawa [!] czo ieſt rzecż iſta, wſzakoż mu ſie we ſnie widzi nie czo ktemu podobnego. GlabGad L7; MurzHist R4; Diar 57; Yáko Alexander gdy z nyeyákyego hárdego á wynyoſlego przedſięwzyęcya roſkazał ſie był Iowiſowym zwać ſynem GliczKsiąż F5; Leop Hebr 10/27; BielKron 158v; Qui contortulis quibusdam conclusiunculis effici volunt non esse malum dolorem, Którzy nieyákiemi z chytrá krętemi dowody tego dowodzą yákoby boleść nie miáłá być miedzy złemi rzeczámi poczytána. Mącz 459b, 207c, 220b, 431c; okázuie przyść nieiákiemu dźiwnemu zámieſzániu LeovPrzep A2v; KuczbKat 325; RejPosRozpr b3; o puł nocy domyśláli ſię żeglarze żeby ſię przybliżáłá nieiáka kráiná. BudNT Act 27/27, przedm b6v; A przetoż niektorzi wielcy Pánowie/ będąc prze zacne ſpráwy sławni/ gdy widźieli/ áno ludźi nieták godne zá nieiáką ſzcżęśćia ślepotą/ álbo znimi zrownywano/ álbo nád nie przekłádano/ wiele rzecży nowych v śiebie ná myśli trzęśli ModrzBaz 39, 13v, 40, 45v, 60, 66, 109; SkarŻyw 55, [237], 310; CzechEp 70; NiemObr 65; SarnStat 517, 927; PowodPr 69.

Połączenia: »jako(by) niejaki« (25): FalZioł I 109b, V 31v; Zaſię podbrodek tępy á miąſſzi dawa znać dobrego proſtego/ pobożnego/ á nawięcey gdy będzie weſrzod podbrodku iakoby brożda nieiaka dzieląc ij na dwoię GlabGad O7, B7, E7, F3; GliczKsiąż D2v; GroicPorz c4; BibRadz I 353v; In mancipatum venit ut praedium aliquod, Bywa záprzedawan yákoby folwárk á ſztuká roley nieyáka. Mącz 206b; SienLek 25v; ábowiem oni [ojce] ſą iákoby nieiákim podobieńſtwem nieśmiertelnego BOgá KuczbKat 305, 235, 285, 325, 340, 430; RejZwierc 18v; A Páńſtwo W. K. M. ktore ieſt iáko murem nieiákim wſzelkiego Chrześciáńſtwá ozdobę ſwą pierwſzą y rząd ſtá ‒ [!] ſtárożytny záśię weźmie WujJud B2; RejPosRozpr c; CzechRozm 36, 37; iż iáko cżłowiek wſzytkie źwierzętá przechodzi przyrodzonym rozumem/ y ſą wniem iákoby nieiákie iſkry [quasi igniculi] roſtropnośći y cnoty ku zacnem ſpráwam ModrzBaz 6; CzechEp 143; NiemObr 96.

»niejaki (...) ktory« = quidam ... qui Modrz (6): BielKron 46; Mącz 493c; KuczbKat 235; A nadobnie Páweł s. zmyſla ſobie nieiákie ciáło/ ktore ma cżłonki/ chući/ wyſtępki/ y rozlicżne złośći/ á to káżdemu z nas przywłaſzcża. RejPosWstaw [1102]v; Lecż by to niebyło okázowánie prawdźiwego śláchectwá/ ále nieiákiey zmázy á zarázy wſzytkiey źiemie: ktora áby od náſzych gránic dáleko byłá odegnána/ káżdy prawdźiwy śláchćic/ ileby możnośći iego zſtawáło/ miałby ſię ſtáráć. ModrzBaz 73; NiemObr 96.

Wyrażenia: »niejaka rzecz« = coś (1): A nigdy niebędźiemy mogli ták iáko przyſtoi Páná Bogá miłowác y chwalić/ (co ieſt nieiáką rzecżą więtſzą y poważnieyſzą/ niżelibyſmy leżąc ná źiemi zá mocą ludzką doſtáć iey mieli) ieſli nas pomoc łáſki Bożey nieweſprze. KuczbKat 395,

»niejaki(e)m sposobem, obyczajem« = jakoś (5:3): Głupi człowiek ieſt troiaki, Pirwſzi był Adam ktory nieiakim obyczaiem zaprzał ſie pana Boga gdy więcey wierzył węzowi niz ſlowu bozemu. WróbŻołt E; BibRadz *4, II 88a marg; KuczbKat 180; Ale to co on wedle litery/ o rzecży dawno przeſzłey/ wſzyſtkim przycżyta/ to też Ewánieliſtá zoſobná Iezuſowi Pánu nieiákim ſpoſobem duchownym przypiſuie CzechRozm 143v; WujNT 133, 330, 620.

αα. Specyficzny, charakterystyczny; coś podobnego do, coś na kształt, rodzaj czegoś (59): PatKaz III 121v; [bluszcz] maiącz liſt iakoby ſkorzenia wyroſtaiączy albo z drzewa/ á rozdzielenie w nich ieſt nieiakie węgłowate wonią maiąc przikrą FalZioł I 48d; [delfiny] vſzu nie maią: iedno dziuri nieiakie podobne ku ſluchaniu FalZioł IV 33c, I 1b, 41c, 61a, 65c, 127b (11); BielŻyw 12, 122; GlabGad B5; HistAl A8v; Bo iako wybrani boży i wtym żywocie maią ſmak nieiakich początków żywota wiecznego MurzHist P; GliczKsiąż K8v; Ná iedneyże ziemi rodźi ſie chleb/ á pod niąż będźie nieiáka odmianá/ iáko ogień. BibRadz Iob 28/5; BielKron 127v [2 r.]; KwiatKsiąż C4v, Pv; Mącz 38d, 122a, 134c, 146b, 156c, 339a; A gdy ſye widzą w niey nieiákie źiarnká białe/ známię ieſt remy nieſtrawioney SienLek 25v; KuczbKat 55, 95, 100, 115, 355, 390; WujJud 93; Iż Stefan vmieráiąc/ á iákoby iuż w záchwyceniu nieiákim będąc/ [...] to mowił. CzechRozm 198, 84v; ModrzBaz 27v; SkarŻyw 565; CzechEp 303, 320, 367; WujNT 148, 693, Iac 1/18; SkarKaz 278a.

Połączenia: »jako(by) (...) niejaki« = tanquam quidam Modrz (4): Polacy [...] mogą mieć [Porządek sądów...] iákoby zá nieiáki Státut Práwá Mieyſkiego/ y Porządku Sądów Mieyſkich. GroicPorz A4; ModrzBaz 136v; SkarŻyw 301; [wiatr] przegnał wodę morſką od tych kráin ku Angliey y Hiberniey/ iſz ią iáko gorę nieiáką ná ſobie dzierżał StryjKron 26.

»niejaki (...) ktory« (7): GlabGad E4; BibRadz I 2a marg; Mącz 326d; Wiemy dobrze że to ſłowo TRINITAS nie ieſt expreſſe w ſłowie Bożym/ á przedſię mieli to ſobie zá ſłowo Boże y prawdziwe/ y zá nieiákie Háſło/ po ktorym poznawáli kto prawdziwy Krześćiánin/ á ktho Ephraimcżyk. SarnUzn C2v; KuczbKat 225; Wiárá ieſt dar Boży/ y świátłość nieiaka: ktorą oświecony cżłowiek/ mocnie to wſzytko przyimuie y wierzy/ cokolwiek nam Pan Bog ku wierzeniu obiáwił. WujJud 104; CzechEp 200.

b. Zastępuje określenie stopnia lub ilości, zwykle niewielkiego (niewielkiej) (285):
α. Określa wielkości niemierzalne (stopień) (266): March1 Wiet Av; BierEz H2v, Kv; OpecŻyw 39; OMan/ iego korzeń wchodzi w lekarſkie rzecżi/ ieſt ciepły y ſuchy w wtorem ſłopniu/ ma w ſobie nieiáką wilkoſć zbytnią FalZioł I 44a; WOdka Cżenthurzijowa ieſt gorzka á wyſuſzaiącza z nieiakhą małą cierpnoſcią FalZioł II 5c, +2, I 19d, 27b, 59b, 68d (29); iż gdy iednego znich Dioniſius okrutnik ſtracić chciał, tedy on proſzącz aby ſwe domoſtwo opatrzić á zrządzić mogł pirwey niżby miał ſtraczon być, by iedno miał przedłużenie nieiákie, tedy towarzyſz iego zany ſie ſtawił okrutnikowi BielŻyw 30; BielŻywGlab nlb 11, 12; Cżemu lekarze radzą przeſtawać iedzenia tak iżby ieſzeże chęć nie iaka zoſtała. GlabGad G3; Ale iabłko ma ſamo w ſobie wilgoti doſić, przeto inſzey mało potrzebuie tilko zagrzania nieiakiego dla zimnoſci przyrodzoney GlabGad I5v, A2, A8v, B6v, C2, C5 (15); LibLeg 7/67v; RejPs 47; MurzHist E2v, H3 [2 r.], S4v; Bo yednák wzrok á rozum oboye prżypadek yeſt/ ácz rozny yeden od drugyego/ wſſákże yeſt myędzy nimi nyeyákýe podobyeńſtwo KromRozm II r2, a2; KromRozm III B2, B5v, B7, D5, N6, O2v; GliczKsiąż B5v, D2v, F7v, F8, F8v (9); iże Gwar podnieſyenim pálcá wielkiego vwinąwſzy go w rękaw czynią/ co ſie wiele ludźiom pátrzáiącym ná tho zda być nieiákim ſzyderſtwem/ iáko by dudká zá wiechą vkázował. GroicPorz v2v, kv, 14, hh4v; Leop *B2; W tych ſię ſlowiech znáczy nieiáka oſobliwſza pobożność Enochowá miedzy inemi wſzyſtkiemi. BibRadz I 3d marg, *2, *5, *5v, I 8b marg, Ps 6 arg (10); BielKron 205v, [3322]v; GrzegRóżn Cv, H2, I2v; Gdy tedy ten młodzieniaſęk [!] lata ſwe dobroćią y madrośćią przewyſzſzał/ tedy go za dziw nieiaki temu to ſtarcowi pokazali. KwiatKsiąż E3, A, Bv, B2v, Dv, F2v (13); Sunt inter nos nonnulla communia, Mamy s ſobą nieyákie záchowánie. Mącz 253a, 160b, [169]a, 180b, 188a, 200b (18); Prot D4; obraz ma záwżdy nieiákie podobieńſtwo ku themu cżyy ieſt SarnUzn B6, B5v; toć mu ma pomoc ku nieiákiemu zdrowiu/ boć wżdy táki długo żyw być może. SienLek 61, 5v, 6, 9v, 19v, 20v [2 r.]; LeovPrzep F4v; przed málowánemi drwy vpadálichmy ná koláná ſwoie/ miecąc martwym rzecżam ofiáry náſze/ á nieiákie nádzyeie pokłádáiąc w nich/ y ſzukáiąc od nich w rozlicżnych ſpráwach ſwoich wſpomożenia ſwego. RejAp 159v; GórnDworz H3, N5v, Q6v, Cc4; RejPos 28v, 133v, 335; KwiatOpis A2; HistLan D, Fv, F5; KuczbKat 95 [2 r.], 155, 195, 200, 230 (11); WujJud 185v, 193v, 194v [2 r.]; A wſzákże roznicá ieſt nieiáka miedzy temi Sákrámenty. WujJudConf 219; RejPosRozpr c4v; RejPosWstaw [1102], [1103], [1432]v; BudBib 3.Esdr 8/76[79], 79[82]; CzechRozm 24v, 35v, 46v, 98, 137, 243v, 247; KarnNap A2 [2 r.]; ModrzBaz 8, 9v, 56, 80v, 106, 132v, 137; SkarJedn 95, 377, 378; Oczko 10v, 13v, 18v, 24v; Ná co ſię on náprzodku oćiągał/ máiąc ieſzcże wolą nieiáką do ożenienia SkarŻyw 508; záraz bieżał do Turyngiey/ gdzie iuſz były nieiákie pocżątki wiáry ś. SkarŻyw 517, 127, 166, 244, 271, 279 [2 r.] (14); StryjKron 135; CzechEp 13, 86, 94, 105, 230, 323, 330; Cżego też z łáſki miłego Bogá/ y w náſzey Polſzcże/ Pan B. nieiákie pocżątki okázowáć racży/ iż też niektorych przez Ewánielium ſyná ſwego/ od niecżyſtośći/ y ſplugáwienia [...] odłęcżáć racży. NiemObr 12; KochWz 136; WisznTr 23; GórnRozm N2; KochWr 29, 35; Bo vżywáią do tego rzemięſłá nie tylko wichrowáthego y rozmáitego dowćipu/ ále też nieiákiey w mowie poważnośći/ ná kſtałt iákoweyśi zmyſloney dobroći y wſtydu Phil G4, H4, M, Q; OrzJan 21; LatHar 112, 379; Stąd iáśnie widzimy/ iż w ogniu piekielnym ſą nieiákie ſtopnie y rożnośći mąk y potępienia WujNT 43, 148, 155; SarnStat 80, 94, 157, 296, 313, 1001, 1299; SkarKaz 348a, 349b, 385b, 606b.

Połączenia: »jako(by) (...) niejaki« (3): Modlitwą wiárá mdła bywa vthwierdzoná ktorey też y poſt przydan iáko pomoc nieiáka. BibRadz II 12a marg; Tu widziſz iákoby nieiáką niezgodę y rozerwánie miedzy Proroki SarnUzn B2; CzechRozm 200v.

»niejaki ... który« (5): Bowiem wſzelka zagniłoſć ma w ſobie nieiaką gorzſkoſć, ktora po iedzeniu zoſtawa w ięziku GlabGad I5v, G6, I7v; SarnUzn B2; RejPosRozpr c2v.

Wyrażenia: »niejaka cząstka (a. część)« = aliqua particula HistAl (5): HistAl M7; BibRadz *5; Ku tym [...] trzećią cżęść przydaiem/ to ieſt Wymowę/ albo kraſzomowſtwo/ Ktore ieſt ciuilis ſcientiae nieiaka cżęść. KwiatKsiąż H3v; CzechRozm A4; Kto ſię kośći ktorego męczenniká dotyka/ ten bierze nieiáką cząſtkę świątośći/ łáſki y mocy/ ktora w niey ieſt. WujNT 143.

»niejaki kstałt« (1): Habet quasdam veritatis umbras, Ma nieyáki xtałt á podobieńſtwo prawdy/ zda ſie być prawdá. Mącz 501d.

»niejaka przyczyna« (1): Nie żeby tu Piotr namniey w wierze zbłądził (iáko mu odſzczepieńcy przyczytáią) ále iż Chrześćijánom z Pogáńſtwá náwroconym dawał nieiáką przyczynę zgorſzenia. WujNT 655.

»niejaką trochę« (11): Quidpiam, Nieco/ Nieyáką trochę. Mącz 341c; Raviscellus, [...] Nieyáką trochę omieniáły. Mącz 347d; Subsentio, id est, aliquantulum sentio, adverto, Nieco/ nieyáką trochę przebaczawam. Mącz 383c, 207c, 238b, c, 341c, 394a (11).

β. Określa wielkości mierzalne (ilość, wielkość) (19): a nam pothim navkę dacz yakobiſmi myely granycze naproſcziey czinicz s Ceſſarzem Tur. acz thes znyeyakym zyemye nieſzkodlywym vpvſzczenym naſchim LibLeg 10/70v, 11/26v; Weźmieſz też ieſzcze z nich [włosów] nieiáką liczbę maluczką [paueos in numero]/ á vwiążeſz ie v podołká ſzáty twoiey. BibRadz Ez 5/3; Mącz 411d; NiemObr 176.
Wyrażenia: »niejaką chwilę« = aliquandiu Mącz (3): Casteria, Mieyſcá ná których łodzie ſtawáyą/ á odpocziwáyą nieyáką chwilę. Mącz 40b; Dietule [...], Nieyáką chwilę. Mącz 91a, 210b.

»czas (A) niejaki; przez niejaki czas« = aliquanto tempore PolAnt, Vulg [szyk zmienny] (3;3): Thedy pożywać miernoſci á powciągnienia przez nieiaki cżas FalZioł V 32; Mącz 233a; á wſzákoż przez ni[eiákie] [cż]áſy miał oycá ſwego w pocżeſnośći HistRzym 112; BudNT Act 15/33; SkarJedn 321; A pomieſzkawſzy tám czás nieiáki/ odpráwieni ſą z pokoiem od braćiey do tych ktorzy ie byli poſłáli. WujNT Act 15/33.

»niejaka część (a. cząstka)« = pars quaedam PolAnt; portio aliqua Modrz [szyk 4:1] (5): Assignare aliquantulum ex agro, Nieyáką część roley dáć/ prziwłaſzczić. Mącz 392b, 142a; BudNT Act 5/2; ModrzBaz [38]; SarnStat 1038.

Synonim: pewien.

Cf JAKI, NIEJAKIŚ, NIEJAKOWY

MP