[zaloguj się]

NIEJASNY (11) ai

W pisowni rozłącznej (7), w łącznej (4).

e prawdopodobnie jasne (tak w nie-); a jasne.

Fleksja
sg
mNniejasny fNniejasnå nNniejasn(e)

sg m N niejasny (2).f N niejasnå (5).n N niejasn(e) (4).

stp brak, Cn notuje, Linde bez cytatu.

1. Ciemnawy, niezbyt jasno świecący; caliginosus, carens lumine a. splendore, illuminus, obscurus, opacus, tenebricosus, tenebrosus Cn (3): Maligna lux, Nieyáſna/ Ciemna ſwiátłość. Mącz 205d; Iáko w láterni iáka ieſt świeczká/ tákie świátło w láterni/ ieſli nie iáſna/ láterná też nie iáſna. SkarKaz 6b.
2. Trudny do zrozumienia, zawiły; complexus, inexplicitus, obscurus Mącz; durus Cn (8): Yeſtći prawdá/ iż yedno piſmo drugyego yáſnyeyſſe y doſtátecznyeyſſe: Ale też bywa to/ iż ſyo to temu yáſnyeyſſe widźi/ drugyemu drugye. [...] A náyduye ſye też/ iż o nyektorych rzeczach przećiwne piſmo/ o nyektorych yednoż/ y to nye yáſne KromRozm II q4, r2; Non liquet, yeſzcże rzecz nie yáſna yeſt/ Był obyczay mowienia ná ſądziech/ gdy która rzecz potrzebowáłá więtſzych dowodów/ tedy ták Sędzia mówił, Non liquet. Mącz I95b, 29d, 168o, [169]c.
Szeregi: »niejasny a niełacny« (1): Widźiſz yáko to nye yáſne á nye łácne piſmo KromRozm II r2v.

»trudny a niejasny« (1): Dificultas et obscuritas me reiecit a libro. Trudne a nieyáſne piſánie odtrąćiłomie od xiąg. Mącz [114]b.

Synonimy: 1. ciemny; 2. trudny, zawiły.

Cf JASNY

MP