[zaloguj się]

CIEMNY (321) ai

-e- (297), -ę- (24).

e jasne.

comp i sup (4 + 4) (nå)ciemniejszy; -ejszy (1), -(e)jszy (7). sup nå- (2), n(a)- (2).

Fleksja
sg
mNciemny, ciemniejszy fNciemnå, ciemniejszå, nåciemniejszå nNciemné, nåciemniejszé
Gciemnégo Gciemnéj, ciemniejszéj, ciemné Gciemn(e)go
D Dciemnéj D
Aciemny, ciemn(e)go Aciemną Aciemn(e)
Iciemnym Iciemną Iciemnym
Lciemnym, ciemn(e)m Lciemnéj Lciemnym, ciemn(e)m
Vciemny V V
pl
N m pers ciemni
subst ciemné, ciemniejszé
G ciemnych
D ciemnym
A subst ciemné
I m ciemnymi
f ciemn(e)mi, ciemnymi
n ciemnémi
L ciemnych, nåciemniejszych
V m pers ciemni
inne formy
sg n G skostn - z ciemna

sg m N ciemny, ciemniejszy (52).G ciemnégo (15); -égo (2), -(e)go (13).A ciemny (9), ciemn(e)go (1).I ciemnym (7).L ciemnym (14), ciemn(e)m (2); -(e)m BibRadz; -ym : -(e)m SkarŻyw (1 : 1).V ciemny (1).f N ciemnå, ciemniejszå, nåciemniejszå (31); -å (24), -(a) (6).G ciemnéj, ciemniejszéj (20), ciemné OpecŻyw (2); -éj (4), -(e)j (16).D ciemnéj (1).A ciemną (9).I ciemną (2).L ciemnéj (17); -éj (1), -(e)j (16). n N ciemné, nåciemniejszé (23); -é (2), -(e) (21).G ciemn(e)go (10).A ciemn(e) (6).I ciemnym (5).L ciemnym (11), ciemn(e)m (3) FalZioł, RejPs, BudNT.pl N m pers ciemni (1). subst ciemné, ciemniejszé (17); -é (4), -(e) (11).G ciemnych (12).D ciemnym (3).A subst ciemné (28); -é (4), -(e) (24).I m ciemnymi (1). f ciemn(e)mi (2) BibRadz, RejZwierc, ciemnymi (1) KochPhaen. n ciemnémi (1).L ciemnych, nåciemniejszych (13).V m pers ciemni (1).[G sg n skostn z ciemna (Linde).]

stp, Cn notuje, Linde XVII XVIII w.

1. Niejasny, niewidny, pozbawiony światła; mroczny, nieoświetlony; wydający mało światła; opacus, tenebrosus Mącz, Calep; illuminus Calep, Cn: nubilus Mącz, Calep; caliginosus, ater Mącz, Cn; fuscus, malignus Mącz; nebulosus, nubilosus, obnubilus, praenubilus Calep; gnephosus, illunis, obscurus, perobscurus, tenebricosus Cn (229): Potym go do piwnice ciemné wiedli OpecŻyw 115; FalZioł IV 1d, 26c; Takież zimie noci bywaią barzo wielkie y ciemne MiechGlab *4; Iako Alexander wſzedł w padoł ciemny/ á tám nálazł Bazyliſzká. HistAl K7, F3, K3v, K7v; W cyemnych wodach ná obłocech był przybytek yego. LubPs E, ff3; GroicPorz 112; Lámpá ieſt ſámá przezſię y ciemna y brudna RejWiz 119v, 118v [2 r.], 145, 153v; Leop Ps 17/12; BibRadz Apoc 16/10; Opacus, Ciemny dla cieniu drzewnego. Mącz 264b, 32a, 205d, 447c; LeovPrzep D3; RejAp 186; GórnDworz Bb2v; RejPos 337, 337v, 338, 338v; RejZwierc 40v, 153v; á gdy wſzytkie cżłonki porządkiem wotowáły/ że ieſt ćiemne/ ſáme tylko ocży powiedźiáły że ieſt świátłe. ModrzBaz 29v, 30; KochPs 131; NiemObr 68; KochPhaen 10, 11, 15, 19, 21; WisznTr 31; Calep [505]b, 692a, 706a [2 r.], 715a, 837a; GostGospPon 170; GrabowSet S2; w iákiś loch ćiemny/ nie bez ſtráchu Wpadłem nápoły martwy/ do ćiemnégo gmáchu. GosłCast 20; KlonWor 24 [2 r.], 69.

W charakterystycznych połączeniach: ciemny(-e) gmach (4), naczynie (5), padoł (2).

Wyrażenia: »ciemna chmura« (2): Bo widzę od zachodu iákąś ciemną chmurę. RejWiz 146v; RejZwierc 68.

peryfr. »gmach ciemny« = grób (1): Vżywáiąc tych rzecży/ by ná tworcę ſwego Pomniał; dokąd nie wnidźie do gmáchu ćiemnego. SapEpit B3.

»ciemny grob« (3): Názad ſię nie wráca/ co w ćięmny grob wpádnie GrabowSet B3, S2v; KołakCath B2.

»jaskinia ciemna« [szyk 4 : 3] (7): Potym go z iafkinije oné ciemné wywiedli/ krzyż nagotowáwſſy OpecŻyw 138v; LubPs C3, D4; Atrae speluncae, Ciemne yáskinie. Mącz 18d; HistHel B3, B4; GórnTroas 33.

»ciemny kąt« (3): BielKom G4; RejPos 87; O iáka byłá żáłość rodzicom/ gdy po ich komorkách y piwnicách y wfzytkich ćiemnych kątách/ ſzukano/ y brano ſynacżki niewinne názgubę. SkarŻyw 478.

»ciemny(-a) las, puszcza« [szyk 14 : 1] (14 : 1): Murm 20; Nemus, gay, silva umbrosa, cyemny lyasz BartBydg 97, 84; Głoſem ſwem żáſtánowi wſſytki zwierzętá leſne/ á przezroczyſtoſć vczyni wnaćiemnieyſſych leſiech RejPs 42, 92; Opaciores silvae, Ciemnieyſze láſy. Mącz 264c, 18a, 264c; SkarŻyw 167; StryjKron 400; KochPam 88; Lucus – Cziemni las, dlia przibitkow bozich poſwięczoni. Calep 615b, 215h; GrabowSet Iv; KlonWor 61.

»mgła ciemna« = caligo tenebrosa Vulg [szyk 3 : 1] (4): Leop Gen 15/17; Aer crassus nobis offunditur, Mgłá nas ciemna opádłá, Mącz 140a; Tu widzę/ áni ćiemné mgły dochodzą/ Ani śniég/ áni źimné grády ſzkodzą KochPieś 12; SzarzRyt B2.

»ciemne miejsce« [szyk 11 : 4] (15): roſcie to ziele na mieſczach ciemnych FalZioł I 26d; Ktemu mamy namocnieyſze ſłowo prorockie/ ktorego pilnuiąc dobrze cżynić ie/ iáko kágáńcá świecącego ná ćiemnym mieyſcu [in caliginoso loco] BibRadz 2.Petr 1/19 [przekład tego samego tekstu BudNT, WujNT], 3.Esdr 4/23; BielKron 99v; Mącz 196b, 257a, 446a; RejPos 19v, 337; BudNT 2.Petr 1/19; CzechEp 115, 125; Poſádźił mię w ćięmnych mieścách [in obscuris Ps 142/3]/ iáko zdawná pomárłe LatHar 170, 610; WujNT 2.Petr 1/19.

peryfr. »ciemny namiot« = łono matki (1): Ale czekay fynaczku czáſu twego/ ieſzcze trzy mieśiące w tym ćięmnym namiećie przetrwáć rnaſz SkarKaz 577b.

»niebo ciemne« [szyk 2 : 1] (3): RejWiz 153v marg, Cc8; Tenebricosissimum tempus, Bárzo ciemne záchmurzone záſępione niebo. Mącz 446a.

»ciemna noc« [szyk 19 : 5] (24): Ale im na ciemnieyſza nocz, tym lepiey widzi y cżęſciey latha FalZioł IV 25d; GlabGad B6v; RejPs 183, 203; HistAl L5; LubPs R3, eev; BielKron 397; Mącz 141c; noc naćięmnieyſza V ćiebie nád połudné świátło iáſnieyſza. KochPs 203; CzechEp 167; KlonŻal Dv; SLónce iuż pádło/ ćiemna noc nádchodźi KochPieś 18; KochSob 72; KochTarn 74; ArtKanc P14; ZawJeft 6; Calep [505]b; GrabowSet G4v; RybGęśli B4v; GosłCast 68; SapEpit A2; KlonWor **2; SzarzRyt A3v.

»ciemny obłok« [szyk 6 : 2] (8): FalZioł V 55v; Potym był deſzcż wielki y ciemny obłok HistAl [I3]v, I4v; A był obłok ćiemny [nubes tenebrosa]/ a oświecáiący noc/ thák yż kſobie [...] przyſtępić nie mogli. Leop Ex 14/20; BibRadz Ex 19/9; WisznTr 7; LatHar 665; GosłCast 24.

»ciemna osiadłość« = kryjówka (1): Syedzi z bogacżmi ſwyátá w cyemney oſiádłośći [in occultis Ps 9/8]/ Zdrádnye zmyſla mordowáć wyerne w niewinnośći LubPs C2v.

»ciemna(-e) wieża, więzienie« [szyk 9 : 1] (5 : 5): że mi ſie zda żywot moy iákoby był wćiemnem á wokruthnem więzieniu RejPs 130; SkarJedn 303; o pułnocy śćiąć ie w ćiemney wieży kazáł. SkarŻyw 131, 99, 179, 207, 300, 363; StryjKron 477; ReszPrz 98.

Szeregi: »głęboki i ciemny« (1): y S: Grzegorzá do błotney głębokiey y ćiemney wieże poſadził SkarJedn 303.

»światły czyli ciemny« (1): Miáły miedzy ſobą iednego cżáſu cżłonki ćiáłá cżłowiecżego rozmowę o Słońcu/ ieſłi ieſt świátłe/ cżyli ćiemne [lucidusne sit, an vero tenebricosus] ModrzBaz 29v.

W przen (30): PatKaz I 8; abouiem cieleſtnoſc ich napełniona ieſt grzechow ciemnych. Ktore zacimiaią od nich wieczną ſwiatłoſc. WróbŻołt 16/14; Niechay będą ich drogi ciemne y ſliskie/ á angioł Boży prżeſladuiący ie. WróbŻołt 34/6; Przeſto tedy niepotrzebá nam więcey żadnych ćiemnych y gáſnących Lámp/ poniewas [!] thá Lámpá wietzna Kryſtus Syn Boży/ w ſercách náſzych [...] vſtáwitznie wednie y wnocy ſwieći y gore. KrowObr 90v; A gdy ſłońce záchodziło/ ſen ziął Abrámá/ y ſtrách wielki á ćiemny [magnus et tenebrosus] przyſzedł nań Leop Gen 15/12; Y od tych ktorzy opufzczáią ſćieſzki proſthe/ vdawáiąc ſię drogámi ćiemnemi [per vias tenebrosas]. BibRadz Prov 2/13, Ps 34/6, 73/20; OrzQuin F4v; SarnUzn H2; nie dáyże wſzechmogący Pánie/ áby nas ná tey płoney roli tego mizernego ſwiátá/ miał záſtáć wiecżor oney ciemney á ſrogiey ſmierći náſzey RejPos 61v, RejPos 338v; iáko też tu y ſam ſpráwy złe/ ćiemne/ y nieużytecżne/ Ofiárowniká tego ſtrofował. CzechRozm 244; SkarŻyw 114; PudłFr 50; ZawJeft 26; GórnTroas 35.
Wyrażenia: »ciemny kąt« (2): Poznaſz iż heretickie cháłupki/ z nowey gliny z nowych prożnych á fałſzywych ięzykow zbudowáne ſą/ y w iednem ćiemnem kąćie obálenia cżekáią. SkarŻyw A4, 301.

»ciemny las« (2): O nędzna owiecżko á nędzny cżłowiecże [...] cżemu ſie oddzyelaſz od ſtádá iego/ zá márną obłędliwoſcią ciemnego á głuchego láſá tego? RejPos 168v, 323v.

»ciemna noc« (3): KrowObr 5; ZawJeft 34; To moy vrząd ieſt/ y to mam w ſwey mocy/ Ná świátło ludźie dźwigáć z ćiemney nocy GrochKal 4.

»ciemny obłok« (1): Záſzłyć były ocży márnośći moiey/ wielkim á ćiemnym obłokiem LatHar 567.

»ciemne słońce« (1): Bowiem przy ciemnym ſłońcu napilniey Więc rádzą/ Ale miáſto pomocy cżáſem więcey wádzą. RejWiz 175.

»ciemny wieczor« (1): iż wiecżor trudnieyſza iemu ſpráwá ná wſzem bywa. A owſzem ten naſz ciemny wiecżor przyſzłey śmierći náſzey RejPos 110v.

»ciemny(-a, -e) taras, więzienie, wieża« (1 : 1 : 1): A coż gdy on ſproſny nałog [...] wſzytko popſuie/ á ná żadney rádzie nie przeſtánie onego więźniá ſwego poććiwego/ ktory [...] bez ſmętku nie może być/ ſiedząc w ták plugáwey á ciemney wieży RejZwierc 63; ArtKanc F4; SkarKaz 387b.

Szereg: »ciemny a głuchy« [szyk 1 : 1] (2): ktore [...] ſie tułáią po tym głuchym á ciemnym leſie ſwiátá tego RejPos 323v, 168v.
Przen (46):
a) O piekle, czyśćcu, otchłani (28): LubPs aa; Leop Iob 38/17; MWilkHist F2; śmierć nielutosćiwa Mnie ſmutną ztobą dźieli/ á pod źiemię wzywa Do niſkiéy Proſerpiny ćiemnégo pokoiá KochFr 123; Wiecżność mieſzkánia w ćiemney/ ſmrodliwey/ y mąk pełney piekielney kátowni. LatHar 671, 401, 546.
Wyrażenia peryfrastyczne: »ciemny browar« (1): záglądáiącz do ſproſtnego á ciemnego browáru ſwego/ á ciebieby miano ſámey brony wytręćić á wypchnąć do oney márney á zbrukáney ordy RejAp 184.

»ciemna ciemnica« (1): á dla tego z nawyżſzego Niebá zrzuceni/ y w ćiemną ćiemnicę źiemfką zámknieni KuczbKat 20.

»ciemna głębokość« (1): Záprowádźił ſwe łupy z ćiemney głębokośći. LatHar 523.

»ciemna jaskinia« (1): Niech mię wrogowie w ćiemné iáſkinié twé w trącą. ZawJeft 31.

»ciemne kraje« (2): Y Gréczánin nie ieden poſłan w ćiemne kráie GórnTroas 52; SkarKaz 634a.

»ciemne krolestwo« [szyk 6 : 1] (7): gdzye będye [!] wiecżny płácż á zgrzytánie zębow/ w onym ciemnym kroleſtwie cżártá ſproſnego RejPos 331, 15v [2 r.], 52v, 180v, 239v, 333v.

»ciemne miejsce« [szyk 2 : 1] (3): Erebus, Naciemnieyſze mieyſce w pieklie Mącz 107c; Tartarus, Piekło/ álbo mieyſce ciemne w piekle. Mącz 441c; GórnTroas 50.

»ciemne osiadłości« (1): á cżárt iáko ſrogi kát iuż vſtáwicżnie chodzi nád tobą [...] áby cie iáko połápić mogł do ciemnych oſiádłośći ſwoich RejPos 176.

»ciemne przybytki« (1): á odſtąpiwſzy od tákiego krolá [...] á zoſtáć z márnym á s ciemnym kſiążęciem ſwiátá tego [...] ná ono wiecżne mieſzkánie w onych ciemnych á ſmrodliwycb przybytkoch RejPos 319v.

»ciemne rozkosze« (1): áby cie też odprowádził do onych ciemnych roſkoſzy ſwoich. RejAp 187.

»ciemne strony« (2): SkarŻyw 115; Tákći ieſt/ iż w źiemi ſyn/ duch ſzedł w ćiemne ſtrony/ Mártwy podług zwyczáiu przy ſwych pogrzebiony. GórnTroas 44.

b) O szatanie (18):
Wyrażenia peryfrastyczne: »ciemny anjoł« (2): A ſtąd iuż on ciemny Anyoł ieſt ſtrażem [!] y opiekálnikiem káżdego z nich RejPos 332v, 201.

»ciemny bog« (1): Páthrzayże záſię nacż cie on twoy ciemny bog powiedzye RejPos 180v.

»ciemne(-y) książę, krol« [szyk 6 : 1] (4 : 3): Wieſz też iuż pewnie/ iż ten omylny miſtrz á on ciemny krol ſwiátá tego/ vſtáwicżnie zá tobą woła RejPos 239v, 115v, 218, 220, 239v, 253, 319.

»ciemny mistrz« [szyk 4 : 1] (5): A ciemnośći go nie poznáły/ to ieſt/ ći wſzyſcy kthorzy náſláduią ciemnego miſtrzá tego RejPos 44, 187, 204, 218v, 240.

»ciemny opiekalnik« (1): inż iedno on ciemny á márny opiekálnik iuż ſie thobą opiekáć muśi. RejPos 180v.

»ciemny sprawca« (2): iuż on ciemny ſprawcá/ [...] z wielką rádoſcią wwiąże ſie w oſiádłość onę RejPos 115, 180v.

a. Lubiący ciemności (1):
Szereg: »nocny a ciemny« (1): Przytym też niedoperzowie/ ſowy/ puhacże/ y ine ptáctwo brzydliwe nocne á ciemne thám ſie poſpolicie rádo chowa. RejAp 148.
2. O kolorach; niejasny, czarny; ater, nubilus, obscurus Mącz, Calep, Cn; fuscus, surdus Mącz; perobscurus Calep (21): á liſth ma chropawy trochę ciemny. FalZioł I 49c, I 147a [2 r.], III 27c, V [2]v, 10v; Item wgranowye vkradl wkarczmye dwye ſzukny nyewyeſzczie yedną czyemna a druga czwikowſka LibMal 1544/87, 1545/108v; Fuscus, Ciemny/ Smiády/ prziczerń. Mącz 141b, 422a; SienLek 26v [2 r.].
Wyrażenie: »ciemna farba, barwa, maść« [szyk 3 : 1] (2 : 1 : 1): Drugi rodzay ieſt iego daleko ſwietleyſzy/ á barwy ciemnieyſzey: ale nie tak dobri FalZioł IV 50a; Nubilus color, Ciemna máść. Mącz 252b, 435a; Svasum ‒ Cziemna farba. Calep 1014a.
Szereg: »ciemny, (i) czarny« [szyk 1 : 1] (2): [Mech laskowy] ciemny y cżarny ieſt gorſzi. FalZioł I 150d; Calep 109a.
α. Na oznaczenie intensywności barwy albo odcieni (3): OBraſki ieſt ziele [...] ma [...] pręt ciemny ku cżarnoſci ſkłoniony FalZioł I 106b.
Wyrażenie: »ciemna farba« (1): Mącz 24c cf Szereg.
Szereg: »bronatny a ciemny« (1): Beticus color, Brónátna á ciemna fárbá yákoby ćwikłá. Mącz 24c.
[Zestawienie: »z ciemna wrony«: Wżdyć nie táką ón śierć miał/ bo był z ćiemná wrony Albertus A2v (Linde).]
a. O głosie: niski (1):
Wyrażenie: »ciemny głos« (1): Bárwierzá było teſzno iż tego táił/ wlazł w trzćinę y wołał ciemnym głoſem BielKron 26.
3. Nieoświecony, głupi, prosty; obscurus Mącz, Calep, Cn (9): racz miły panye obiaſnic ciemne a nierozumne ferca naſſe RejPs 112, 189v; BibRadz I 341a marg; RejPos 294v; SkarŻyw 262; ArtKanc H7; Służyć oyczyznie miłéy: á iéy ſpráwom ſławnym/ Nie dopuſczał zámiérzknąć w ćiemnym wieku dawnym? KochCz A3v; WujNT 836.
a. W funkcji rzeczownika (1): iáko ſtrożowie ſpiących/ y wodzowie nieumieiętnych/ y świece ćięmnych/ y oycowie dźieći proſtych/ o ich dobrym y ſpokoynym obmyśláli. SkarKazSej 657a.
4. Zawiły, tajemny, aluzyjny, niewiadomy, mało znany; mętny; adumbratus Mącz; obscurus, tenebricosus, tenebrosus Cn (22): A co ſię przyczyn dotycze tey ćięmney w párábołách Páná náfzego mowy y náuki: tá ieſt pierwſza. Aby nie wſzyſcy rozumieli táiemnice Bozkie. SkarKaz 80b, 117b.
Szereg: »ciemny i tajemny« (1):y obiawi gęſtwę piſma ſwiętego (ktore było ciemne y taiemne iako gęſtwa) wſzytkiemu ſwiatu. WróbŻołt I7v.

Peior. (14): ForCnR C3v; A ony cyemne ſproſſne ſwyátá tego błędy/ Muſſą vſtępić wáſſey tu iáſnośći wſſędy. LubPs P5, P5 marg, bb4 marg; RejWiz A2; Strzeſmy ſię ábychmy nie byli zwiedźieni przez ich ćiemną Filozofią GrzegRóżn I4v; Gloria non adumbrata, Nie ciemna chwałá ále yáſna á wiádoma. Mącz 502a; RejPos 322; RejZwierc 180; Przeto prozne ſą te wymowki wáſze/ mili ćiemni á pokątni Doktorowie. WujJud 158v; SkarŻyw 114; ArtKanc T; WujNT 860; WitosłLut A2v.

a. Pokątny, skryty, podstępny; clancularius, clandestinus, furtivus, tenebrarius, umbraticus, umbratilis Cn (5) : Ale ſłuchay á ſłuchay pilnie ty nędzny á ciemny á fáłſzywy rybitwie RejPos 176v.
Wyrażenia: peryfr. »kusiciel ciemny« = diabeł (1): Przyſzedł kuśićiel ćiemny LatHar 590.

»ciemny rusz [= gra w karty]« = podstęp, nieuczciwość [szyk 1 : 1] (2): Iedni rzecży doſtáią ſpoſobem táiemnym: Ruſzem to poſpolićie zdawná zową ćiemnym. KlonWor **, 37.

Szereg: »ciemny i tajemny« (1): Puſzcze y zámknienia znáczą ćiemne y táiemne y pokątne ſchadzki y zbory odſzczepieńcow. WujNT 104.
5. Niewidomy, ślepy; krótkowzroczny (22):
Wyrażenie: »ciemne(-y) oczy, wzrok« [szyk 7 : 6] (11 : 2): FalZioł III 33b; Caligatio, Ciemny wzrok niedoyzrzenie. Mącz 32a; Cyemnym oczom ſłuży mleko z ſałaty SienLek 65, 65 [2 r.], 65v [5 r.], 66, S3v; Lusciosus ‒ Cziemnich oczi, a zwłaſzcza przi ſwieci. Calep 619a.
W przen (6): yeſzly oko twego umyſlu zle bądzye tedy y czyalo czyemne twe bądzye wſzytko PatKaz III 145v; MurzNT Matth 6/23, Luc 11/34; Ale ieſliby oko twoie złe było: wſzytko ćiáło twoie ćięmne będźie [tenebrosum erit]. WujNT Matth 6/23, Luc 11/34, 36.
Wyrażenie: »wzrok ciemny« (1): A my ná twoie ſpráwy/ choć wzrok ćiemny mamy/ Kiedy ſie poznáć chcemy/ dotknąć ſie władamy. SzarzRyt B3.
a. W funkcji rzeczownika (2): Wżiął chromego on iſty ćiemny ná rámioná KlonWor 51.
W przen (1):
Szereg: »ślepy a ciemny« (1): A on wodz ſlepych á ciemnych nigdy nie omieſzka áby owſzem więczey nie záſłániał od nich onego bláſku RejPos 204.
6. n-loc (1):
Zestawienie: »Wał Ciemny« = Umbrosa Vallis (=Vatlombrosa) (1): Potym Ian Gwálbertus Florentzyk z wáłu ćiemnego/ Regułę ſobie nową wymyſlił KrowObr 134.
*** Bez wystarczającego kontekstu (17): Caliginosus, Dunckeł. Czyemny Murm 18, 18; Mymer1 4; Obscurus, cyemny BartBydg 99b, 21b, 156b; Mącz 31d, 257a, 446a [2 r.]; Finſter. Cięmny. Tenebrosus, tenebricosus. Calag 193b; Tenebricosus ‒ barzo cziemni. Calep 1053b, 151b, 584a, 716a, 786b, 1053b.

Synonimy: 1. czarny, mglasty, niejasny, niewidny, pochmurny, zachmurzony; 2. czarny, gniady, niejasny, przyczerń, śmiady, wrony; 3. głupi, niemądry; 4. tajemny, zawiły; 5. niewidomy, ślepy.

Cf CIEMNOBŁĘKITNY, CIEMNOBRONATNY, CIEMNOCHMURNY, CIEMNOCZYRWONY, CIEMNODZIKI, [CIEMNOMGLISTY], CIEMNOMODRO, CIEMNOMODRY, CIEMNORYDZY, CIEMNOSIWY, CIEMNOSZARY, CIEMNOWID, CIEMNOWIDZ, CIEMNOZIELONY, CIEMNOŻOŁTY, NIECIEMNY

AL