[zaloguj się]

NIEOBCIĄŻONY (3) part praet pass pf

Teksty nie oznaczają é oraz ó; e oraz pierwsze o prawdopodobnie jasne (tak w nie- oraz ob-).

Fleksja
sg
mNnieobciążony fN nN
G G Gnieobciążon(e)go
A Anieobciążoną A

sg m N nieobciążony (1).f A nieobciążoną (1).n G nieobciążon(e)go (1).

stp, Cn, Linde brak.

Nie obarczony ciężarem, lekki (3): iż młodź tá ktora ſie ná wśi rodźi/ godnieyſza ieſt ku ćwicżeniu rzecżam Rycerſkim/ ktora vſtáwicżnie przy robotách polnych/ ćięſzkich/ grubych bywa [...] nieprzywykli Láźniey/ ſtráwie/ trunkom roſkoſznym/ nárowney y proſtey ſtráwie przeſtáną/ ſtąd trwáli ſą/ y ćiáłá nie obćiążonego BielSpr 2.

nieobciążony czym (1): Thurcżyn zá tarcżą wolen ná wſzytki ſtrony/ kiedy chce przyſkocży/ thakież vſkocży ná lekkim koniu/ nie obćiążony zbroią BielKron 312v.

Przen [czym] (1):
Szereg: »wolny a nieobciążony« (1): Bo ni ocż ſię więcey nieſtárał/ iedno áby wolną á temi świátá tego ſpráwámi nieobćiążoną myſl podnośić mogł ná dobrá ony niebieſkie przyſzłe. SkarŻyw 235.

Cf NIEOBCIĄŻLIWY, OBCIĄŻONY

ZZa