[zaloguj się]

NIEOPISANY (4) part praet pass pf

e, o oraz a jasne.

Fleksja
sg
mNnieopisany nN
G Gnieopisanégo
pl
N subst nieopisan(e)

sg m N nieopisany (2).n G nieopisanégo (1).pl N subst nieopisan(e) (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVII(XVIII) w. s.v. opisać.

I. W funkcji właściwej: Prawdopodobnie: nie ujęty w piśmie, o którym nie ma wzmianki pisanej (1): ACz o zbiegłé kmiećie/ zda ſie bydź doſyć poſtánowiono w Státućie Wielkiégo Káźimiérzá/ który ſkázuiemy chowáć: wſzákże iż nie znáczy ſie nie opiſánégo [tekst wydaje się anakolutem]/ iáko w pozywániu miáło bydź poſtępowano: dlatego vſtáwiamy/ iż [...] SarnStat 661.
II. W funkcji przymiotnika (3):
1. Nie dający się opisać, przedstawić, wyobrazić; effusus, immanis, immensus, indefinitus, infinitus, interminatus Cn (2): Piſmo (powieda) mowi ludzkim ſpoſobem o Bogu/ ktory ieſt ſam w ſobie nieopiſány CzechEp 262.
Wyrażenie: »żadnym pismem nieopisana rozkosz« (1): Iż ſą rozliczne á żadnym piſmem nie opiſáne roſkoſzy przybytkow Páńſkich/ kthore on wiernym ſwoim od pocżątku ſwiátá zgotowáć racżył RejAp 185.
2. Niejasny, trudny (1): Indefinitus – Nie opiſſani, zawieły, wezłowati. Calep 525b.

Synonimy: II.2. niewyłożony, niewymowiony, niewypowiedziany, niewysłowiony.

Cf OPISANY

LWil