[zaloguj się]

ROZBIERANY (5) part praet pass impf

rozbierany (4), rozbieran (1).

Teksty nie oznaczają ó oraz é; o prawdopodobnie jasne (tak w roz-); w formach złożonych a jasne, w formie niezłożonej pochylone.

Fleksja
sg
mN fNrozbieranå nNrozbieran(e), rozbieråno
Grozbieran(e)go G G
pl
N m pers rozbierani
subst rozbieran(e)

sg m G rozbieran(e)go (1).[f N rozbieranå.]n N (praed) rozbieran(e) (1) SkarJedn, rozbieråno (1) RejPos.N pl m pers rozbierani (1). subst rozbieran(e) (1).

stp, Cn, Linde brak.

1. Dzielony na części (3):
Wyrażenie: »po członku rozbieran(y)« (3): BibRadz I 8b marg; iż gdzyeś mu [Bogu] ty był powinien [...] táką opráwę/ iż by y ciáło twoie było po cżłonku rozbierano/ nigdybyś był zá to nie zárownał Pánu ſwemu RejPos 143v; LatHar ++6.
2. Dokładnie rozpatrywany, omawiany; tractatus Modrz (2): To niechay doſyć będźie o Skárbie/ y o inſzych ſpoſobách obrony Rzecżypoſpolitey/ ktore wiem dobrze/ że kilko kroć ná ſeymie w Rádźie były podawáne y rozbieráne ModrzBaz 125; SkarJedn 289.
a. [Rozpatrywany w sądzie:
Szereg: »rozbierany, (i) przesądzony«: ⟨...⟩ questio ventilata bylaby rzecz albo gadką okolo thakiego zabyczą roſbieraną/ przeſſądzona TomZbrudzBrul Num 35/24; Leop Num 35/24.]

Cf ROZBIERAĆ

KW, (LWil)