[zaloguj się]

NIEPRZESZŁY (1) part praet act

Oba e jasne.

Fleksja
sg
mNnieprzeszły
pl
A subst nieprzeszł(e)

sg m N nieprzeszły (1).[pl A subst nieprzeszł(e).]

stp, Cn brak, Linde XVI w. s.v. przeszły.

W funkcji przymiotnika: Którego nie da się przejść, trudno dostępny: Impenetrabilis, Co nie może być przebyto/ nieprzebyty/ nieprzeſzły. Mącz 289d; [Ktore ták wiele pielgrzymſtw y przygod wytrwáły/ [...] Przez Morzá/ Gory/ Rzeki/ y nieprzeſzłe láſſy StryjKron )( )(5; Ale Olgerd y Kieyſtut vſłyſzawſzy o ták gwałtowney woynie pczećiw [!] ſobie [...] Niewiáſty y Dziatki/ y inſzą mdłą płeć/ á do boiu niegodną ná zamki/ ná Iezierzyſcá/ ná bágniſká/ y ſtárzyny nie przeſzłe/ záprowádzić kazáli StryjKron 431 (Linde s.v. przeszły); Impenetrabilis, vndurchdringig. P. nieprzebity/ niepreſzły [!]. Volck 460].

Synonimy: nieprzebrniony, nieprzebyty.

Cf PRZESZŁY

JB