[zaloguj się]

NIEUMYTY (7) part praet pass pf

W pisowni łącznej (4), w rozłącznej (3).

e jasne.

Fleksja
sg
mNnieumyty
pl
A subst nieumyt(e)
I f nieumytemi, nieumytymi

sg m N nieumyty (1).pl A subst nieumyt(e) (1).I f nieumytemi MurzNT (3), nieumytymi WujNT (2); -ęmi (2), -emi (1) MurzNT (2:1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIXVII (z Cn) ‒ XVIII w. s.v. umyć.

Nie oczyszczony wodą, brudny; illotus PolAnt, Vulg, Cn; non lotus Vulg; illautus, illutus Cn (7): Dlá czego vczniowie twoj [Chrystusa] nieobychodzą śię wedle vſtawy ſtarſzych/ ale nieumytęmi rękoma/ chleba pożywaią? MurzNT Mar 7/5, Matth 15/20; Ale ieść nie vmytymi rękomá/ człowieká nie pokala. WujNT Matth 15/20.

W charakterystycznych połączeniach: nieumytemi rękoma jeść (jedzący) (3), pożywać (pożywający) (2).

Szeregi: »plugawy i nieumyty« (1): choć ſámi ſą cżyśći/ iednák nogi plugáwe y nie vmyte máią WujJud 204v.

»pospolity to jest nieumyty« = communis hoc est illotus PolAnt; communis id est non lotus Vulg (2): MurzNT Mar 7/2; vyrzawſzy niektore z vczniow iego iedzące chleb rękomá poſpolitemi/ to ieſt nievmytymi/ przygánili im. WujNT Mar 7/2.

»nieumyty ani szczosany« (1): Mifiboſet záſtąpił á vkazał ſie krolowi nie vmyty áni ſzcżoſany [descendit ... illotis pedibus et intonsa barba Vulg 2.Reg 19/24; ... nie umywſzy nóg áni oſtrzygſzy brody WujBib]. BielKron 72v.

Synonimy, brudny, nieczysty, niewymyty.

Cf UMYTY

KK