[zaloguj się]

NIEWYMYŚLNY (2) ai

e prawdopodobnie jasne (tak w nie-).

Fleksja
sg
f Aniewymyślną
pl
A m pers niewymyśln(e)

sg f A niewymyślną (1).pl A m pers niewymyśln(e) (1).

stp notuje, Cn, Linde brak.

Taki jak każdy, zwykły, zgodny z jakąś normą, bez zbędnych dodatków (2): iż Pan poznawſzy wiárę á proſtotę ſpráwiedliwą á niewymyſlną káżdego/ iż gotow ieſt káżdemu ná káżde záwołánie iego. RejPos 235v.
Szereg: »prosty a niewymyślny« (1): Słuchayże gdzie záleciáłá. Oto ſłyſzyſz iż ná puſzcżą/ tho ieſth ná ludźi proſte a niewymyſlne/ o kthorych powieda Pan: Iż odiąwſzy mądrość od mędrkow dam ią proſtacżkom. RejAp 104.

Synonimy: prosty, zwykły.

Cf NIEWYMYŚLONY. WYMYŚLNY

JB