[zaloguj się]

NIEWYSŁOWNY (1) ai

Fleksja

I sg n niewysłownym.

stp, Cn brak, Linde XVI (ten sam przykład) i XVIII w. s.v. wysłowny.

Taki, którego nie da się określić przy pomocy słów, którego nie da się ogarnąć rozumem, bardzo dużych rozmiarów, w bardzo dużej ilości: kray oſtátni świátá tego/ niewierzę/ by co tákiégo kiedy porodźić miał/ iáko ieſt tá wſtydliwośći/ wiáry/ y wſzyſtkiégo cnotliwégo żyćia odchłani przepáść [państwo tureckie]: która oślep bez wſtydu iáko opętana niehámownie ták bieży/ iż téż przebieżawſzy tym nieſłychánym y niewyſłownym zbytnim wſzeteczenſtwem ſwoim/ wſzyſtkié wſtydu y czyſtośći inſzych táiemnice/ ſámá náoſtátek żadnéy częśći ſproſnégo śćiérwu ſwégo nieprzepuśći. OrzJan 21.

Synonimy cf NIEWYSŁOWIONY.

Cf NIEWYSŁAWIONY, NIEWYSŁOWIONY

JB